به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:07:14 PM 1396 / 06 / 31
 

تعداد واحد  موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی

مقطع کارشناسی پیوسته
 

دوره کارشناسی پیوسته : 136 واحد
 

مقطع کارشناسی ناپیوسته
 

دوره کارشناسی ناپیوسته:  65 واحد
 

مقطع کارشناسی ارشد
 

دوره کارشناسی ارشد:  32 واحد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر