به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:06:22 PM 1396 / 06 / 31
 

جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم پزشکی
 

بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 87/11/05 جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم
پزشکی ممنوع می باشد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر