به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:09:29 AM 1398 / 04 / 28
 

جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم پزشکی
 

بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 87/11/05 جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم
پزشکی ممنوع می باشد.