اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:46:44 AM 1400 / 07 / 01
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

 
معاون تحقیقات و فناوری
 
 

     

                    

 

 

 

 

 

 

  

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر زهرا تقربی

رشته تحصیلی : دکتری پرستاری 

مرتبه علمی: استادیار

رسته پژوهشگر : هیئت علمی آموزشی

محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

گروه آموزشی : پرستاری مدیریت و بهداشت

پست الکترونیک: tagharrobi_z@kaums.ac.ir

شماره تماس : 55540021-031 داخلی 3119

آدرس دفتر : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - طبقه دوم - دفتر معاونت

 
 

                                                                رزومه (CV )

                                                                شرح وظایف 

 

تاریخ بروز رسانی: 1400/04/08