اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:30:28 PM 1399 / 01 / 14
 

دکتر نگین مسعودی علوی

 مدیر تحصیلات تکمیلی:

مرتبه دانشگاهی : دانشیار

گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی

رزومه (CV )

تلفن : -  (031) 55540021 - داخلی 3122

پست  الکترونیک : masudialavi_m@kaums.ac.ir

نشانی محل کار :کاشان- بلوار راوندی بلوار پزشک ، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری داخلی جراحی

سوابق تحصیلی:

·        دکترای تخصصی پرستاری ، گرایش آموزش پرستاری ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

·        کارشناس ارشد پرستاری، گرایش داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

·        کارشناسی پرستاری ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

شرح وظایف مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 

  • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
  • بررسی کیفیت آموزش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها با همکاری EDO
  • بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • نظارت بر تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
  • دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر 6 ماه پیشرفت کار پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشکده
  • تعیین زمان برگزاری آزمون جامع، هیئت داوران و نظارت بر اجرای آن
  • بررسی و تدوین صورت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
  • پی گیری و انجام مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/13