اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:30:51 PM 1401 / 05 / 17
 

مدیر تحصیلات تکمیلی : دکتر نگین مسعودی علوی

 

 

 

 مرتبه دانشگاهی : استادتمام

گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی

تلفن : -  (031) 55540021 - داخلی 3122

پست  الکترونیک : masudialavi_m@kaums.ac.ir

 رزومه (CV )

نشانی محل کار :کاشان - بلوار راوندی بلوار پزشک ، دانشکده پرستاری و مامایی ، گروه پرستاری داخلی جراحی

 

 

     سوابق تحصیلی:

 • دکترای تخصصی پرستاری ، گرایش آموزش پرستاری ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • کارشناس ارشد پرستاری، گرایش داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • کارشناسی پرستاری ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

      

شرح وظایف مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 

 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
 • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
 • بررسی کیفیت آموزش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها با همکاری EDO
 • بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • نظارت بر تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر 6 ماه پیشرفت کار پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی
 • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشکده
 • تعیین زمان برگزاری آزمون جامع، هیئت داوران و نظارت بر اجرای آن
 • بررسی و تدوین صورت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • پی گیری و انجام مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی

 

تاریخ بروز رسانی: 1399/03/30