اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:40:54 PM 1401 / 05 / 17
 

روش کار و فرآیند حذف اضطراری دانشکده پرستاری و مامایی

 توجه :

 حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی

دانشجو در موارد خاص می تواند فقط یکی از دروس نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف کند.

پیش نیازهای امکان استفاده از حذف اضطراری

 1. غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3/17 واحد (18٪) مجموع ساعات آن درس نباشد.
 2. تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه کمتر نشود .

مراحل حذف اضطراری

 1. مراجعه دانشجویان به اداره آموزش دانشکده و رویت تقویم دانشگاهی جهت اخذ فرم حذف اضطراری
 2. مراجعه دانشجو به استاددرس جهت بررسی تعداد غیبت های دانشجو و تایید فرم حذف اضطراری

تذکر: تعداد غیبت دانشجو در درس مورد نظر نباید بیش از  3/17 واحد (18٪) مجموع ساعات آن درس باشد. 

 1. مراجعه دانشجو به استاد مشاور تحصیلی جهت بررسی شرایط ذیل:
 2. تعداد واحدهای باقیمانده دانشجوی متقاضی حذف اضطراری در ترم تحصیلی از 12 واحد کمتر نشود.
 3. درسی که دانشجو تقاضای حذف آن را دارد تئوری باشد .
 4. تایید فرم توسط استاد مشاور تحصیلی در صورت رعایت شرایط فوق
 5. ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده توسط دانشجو
 6. حذف درس در سیستم انتخاب واحد اینترنتی (سما) توسط آموزش
 7. بایگانی فرم مربوطه در پرونده دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده

 

بازنگری 1398/09/12