ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:06:44 PM 1398 / 06 / 27
 

روش کار و فرآیند حذف اضطراری دانشکده پرستاری و مامایی

 توجه :

  حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی

دانشجو در صورت خاص می تواند فقط یکی از دروس نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوطه حذف کند.

  پیش نیاز های امکان استفاده ازحذف اضطراری

  • غیبت دانشجو در آن درس بیش از  مجموع ساعات آن درس نباشد.
  • تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه کمتر نشود.

مراحل حذف اضطراری

1- مراجعه دانشجویان به اداره آموزش دانشکده جهت دریافت فرم حذف اضطراری

2- مراجعه دانشجو به استاد درس جهت بررسی تعداد غیبت های دانشجو و تأیید فرم حذف اضطراری

تذکر : تعداد غیبت دانشجو در درس مورد نظر نباید بیش از مجموع ساعات آن درس باشد.

3- مراجعه به استاد مشاور تحصیلی جهت بررسی شرایط ذیل:

* تعداد واحدهای باقیمانده دانشجوی متقاضی حذف اضطراری در ترم تحصیلی از 12 واحد در دوره روزانه کمتر نشود

 درسی که دانشجو تقاضای حذف آن را دارد تئوری باشد*

4- تایید فرم توسط استاد مشاور تحصیلی در صورت رعایت شرایط فوق

5-  ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده توسط دانشجو جهت تأیید نهایی

6- حذف درس در سیستم انتخاب واحد اینترنتی توسط دانشجو

7- بایگانی فرم مربوطه در پرونده دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده

8- ارسال یک نسخه از فرم به اداره کل آموزش دانشگاه توسط اداره آموزش دانشکده