اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:59:30 PM 1401 / 05 / 17
 

نکات مهم آیین نامه آموزشی دوره  کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نکات مهم آیین نامه آموزشی

تعداد واحد موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی

سال تحصیلی(ترم یا نیمسال تحصیلی)

انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی

شرایط استفاده از انتخاب درس به شکل معرفی به استاد

شرایط استفاده  و نحوه برخورد با غیبت (موجه / غیر موجه) در جلسات کلاس

نحوه برخورد با غیبت (موجه/ غیر موجه) دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی

تغییر رشته توأم با انتقال

حضور دانشجو در جلسات درس و ساعات غیبت مجاز دانشجو در جلسات درس

جابجایی دانشجویان

حذف کلیه دروس

حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی

شرایط تغییر رشته

دانشجوی میهمان

طول دوره مجاز تحصیل

انتقال و شرایط استفاده از آن

فراغت از تحصیل

ارزیابی پیشرفت دانشجو (اختصاص نمره) در هر درس

ساعت تدریس هر واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی

مرخصی تحصیلی

حذف نمره مردودی دانشجو

موجه نمودن عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی