اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:14:12 PM 1401 / 05 / 17
 

روش کار و فرآیند میهمانی به سایر دانشگاهها از دانشکده پرستاری و مامایی

  شرایط درخواست میهمانی:

  • —گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی دانشگاه مبدأ
  •  —انتخاب واحد از بین دروس ارائه شده در دانشگاه مبدأ
  •  —تسویه حساب با دانشگاه مقصد حداکثر45 روز پس از امتحانات نیمسال جهت ارسال به موقع نمرات به دانشگاه مبدأ
  •  —رعایت حداکثر سقف تعداد نیمسال های مجاز برای میهمانی (حداکثر 2 نیمسال بطور تمام وقت برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و یک نیمسال برای کارشناسی ناپیوسته)     

    

مراحل درخواست میهمانی :

1.اعلام زمان درخواست میهمانی توسط اداره آموزش دانشکده به دانشجو 

2. مراجعه دانشجو به اداره آموزش و دریافت فرم اولیه میهمانی در زمان اعلام شده توسط اداره آموزش

3. تکمیل فرم میهمانی و ارائه مدارک و دلایل درخواست میهمانی توسط دانشجو (ضمیمه فرم درخواست اولیه )

4. مراجعه به استاد مشاور جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و اظهار نظر کتبی جهت ارزیابی :

  •  انتخاب واحد از بین دروس ارائه شده در دانشگاه مبد
  • انتخاب واحد بر اساس معدل نیمسال قبل
  • رعایت پیشنیاز دروس

5. بررسی درخواست دانشجو درشورای آموزشی گروه (درصورت موافقت استاد مشاور)

6.  اعلام نظر و درج نظر نهایی گروه توسط مدیر گروه 

7.  ارجاع فرم درخواست میهمانی و نظر نهایی گروه به اداره آموزش توسط کارشناس گروه

8. ارجاع به شورای آموزشی دانشکده (در صورت موافقت شورای گروه )

9. اعلام نتیجه نهایی توسط معاونت آموزشی دانشکده به اداره کل آموزش دانشگاه (در صورت موافقت با درخواست میهمانی دانشجو در شورای آموزشی دانشکده)

10.  ثبت نام توسط دانشجو در سامانه میهمانی و انتقالی براساس تقویم

11.  ارسال نامه میهمانی دانشجو به دانشگاه مقصد در سامانه نقل و انتقال توسط اداره آموزش

12.  ارسال نامه به دبیر خانه دانشکده جهت بایگانی

مشاهده فرآیند مهمانی دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی