اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:25:15 PM 1399 / 03 / 10
 

نکات مهم آیین نامه آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نکات مهم آیین نامه آموزشی

ارزیابی پیشرفت دانشجو (اختصاص نمره) در هر درس

سال تحصیلی(ترم یا نیمسال تحصیلی)

حذف نمره مردودی دانشجو

انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی

قوانین دانشجوی مشروط 

موجه نمودن عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی

مرخصی تحصیلی

ساعت تدریس هر واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی

انتقال و شرایط استفاده از آن

تعداد واحد موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی

 دانشجوی میهمان

شرایط استفاده از انتخاب درس به شکل معرفی به استاد

شرایط تغییر رشته

طول دوره مجاز تحصیل

 تغییر رشته توأم با انتقال

حضور دانشجو در جلسات درس و ساعات غیبت مجاز دانشجو در جلسات درس

 معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی

شرایط استفاده  و نحوه برخورد با غیبت (موجه / غیر موجه) در جلسات کلاس

 جابجایی دانشجویان

نحوه برخورد با غیبت (موجه/ غیر موجه) دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال

انصراف از تحصیل

حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی

حذف کلیه دروس 

حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی

فراغت از تحصیل