ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:19:29 AM 1398 / 06 / 31
 
نام درس نام استاد سال تحصیلی
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی4 آقای افاضل 97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن خانم دکتر مسعودی 97-98
طرح درس نقد پژوهش های کمی و کیفی در پرستاری برای دانشجویان دکترای تخصصی خانم دکتر مسعودی 97-98
طرح درس ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندان خانم دکتر مسعودی 97-98
طرح درس روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی دکتر عزیزی 97-98
طرح درس مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر عزیزی 97-98
طرح درس پیوند اعضاء دکتر افشار 97-98
طرح درس پدافند غیر عامل دکتر افشار 97-98
طرح درس پرستاری ( بیماریها واختلالات جسمی و عملکردی) دکتر ایزدی 97-98
طرح درس پرستاری آنکولوژی دکتر ایزدی 97-98
طرح درس مراقبتهای تسکینی و نقس پرستاری در آن دکتر ایزدی 97-98
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 دکتر رضایی 97-98
مروری بر اصول روش تحقیق - ارشد روان پرستاری دکتر تقربی 97-98
اخلاق ، حقوق وقانون در روان پرستاری دکتر تقربی 97-98
طرح درس روش تحقیق پیشرفته پرستاری سالمندی دکتر دیانتی 97-98
طرح درس "مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه"
دکتر دیانتی 97-98
طرح درس فلسفه علم و پرستاری دکتر دیانتی 97-98
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 آقای افاضل 97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی 97-98
طرح درس روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری دکتر مسعودی 97-98
طرح درس مدیرت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دکتر تقدسی  97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 دکتر تقدسی  97-98
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 آقای افاضل  97-98
طرح درس پرستاری مراقبت­های جامع پرستاری در  بخش­های ویژه  دکتر عزیزی  97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3  دکتر دیانتی  97-98
طرح درس مدیریت در پرستاری در بخش های بالینی دکتر ایزدی  97-98
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی 97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه  اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی  97-98
طرح درس روش شناسی تحقیق کمی و کیفی در پرستبری(دانشجویان دکترای پرستاری) دکتر مسعودی 97-98
طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر افشار  97-98
طرح درس پایش وضعیت سلامت بزرگسالان- دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی دکتر ایزدی 97-98
     
     

 

 

 طرح درس کارآموزی سالمندی 2
طرح درس پرستاری سالمندان 2