به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:59 AM 1397 / 05 / 30
 
نام درس نام استاد سال تحصیلی
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی4 دکتر میرباقر 96-97
طرح درس سالمندی سالم و فعال خانم صفا 96-97
طرح درس پایش وضعیت سلامت – گرایش داخلی - جراحی آقای حاج باقری 96-97
طرح درس پایشهای پرستاری پیشرفته دکتر عزیزی 96-97
طرح درس مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر عزیزی 96-97
طرح درس پیوند اعضاء دکتر افشار 96-97
طرح درس پدافند غیر عامل دکتر افشار 96-97
طرح درس پرستاری ( بیماریها واختلالات جسمی و عملکردی) دکتر ایزدی 96-97
طرح درس پرستاری آنکولوژی دکتر ایزدی 96-97
طرح درس مراقبتهای تسکینی و نقس پرستاری در آن دکتر ایزدی 96-97
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 دکتر رضایی 96-97
مروری بر اصول روش تحقیق - ارشد روان پرستاری دکتر تقربی 96-97
اخلاق ، حقوق وقانون در روان پرستاری دکتر تقربی 96-97
طرح درس روش تحقیق پیشرفته پرستاری سالمندی دکتر دیانتی 96-97
دکتر دیانتی 96-97
طرح درس فلسفه علم و پرستاری دکتر دیانتی 96-97
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 آقای افاضل 96-97
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی 96-97
طرح درس روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری دکتر مسعودی 96-97
طرح درس مدیرت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دکتر تقدسی  96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 دکتر تقدسی  96-95
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 آقای افاضل  96-95
طرح درس پرستاری مراقبت­های جامع پرستاری در  بخش­های ویژه  دکتر عزیزی  96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3  دکتر دیانتی  96-95
طرح درس مدیریت در پرستاری در بخش های بالینی دکتر ایزدی  96-95
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه  اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی  96-95
طرح درس روش شناسی تحقیقبت کمی و کیفی در پرستبری(دانشجویان دکترای پرستاری) دکتر مسعودی 96-95
طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر افشار  96-95