اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:58:15 PM 1399 / 03 / 07
 
نام درس نام استاد سال تحصیلی
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی6 آقای افاضل 98-99
طرح درس مفاهیم پایه  آقای افاضل  98-99
روش های آموزش به مددجو خانم دکتر حسینیان 98-99
طرح درس کاراموزی بزرگسالان1 خانم احمدی شاد 98-99
بیماری های مزمن داخلی-جراحی خانم میرانزاده 98-99
طرح درس ( بزرگسالان و سالمندان2) خانم میرانزاده 98-99
طرح درس پرستاری بزرگسال سالمند3  خانم میرانزاده 98-99
ویژه 5 خانم میرانزاده 98-99
ویژه 7 خانم میرانزاده 98-99
نظامهای آموزشی ایران وجهان دکتر ادیب 98-99
نظریه دکتر ادیب 98-99
مروری بر اصول روش تحقیق- پرستاری داخلی جراحی دکتر ادیب 98-99
ویژه اخلاق دکتر ادیب 98-99
اخلاق و روابط حرفه‌ای در پرستاری- پرستاری داخلی جراحی دکتر ادیب 98-99
طرح درس کارآموزی مراقبت در منزل-سالمندان 3 دکتر ایزدی 98-99
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی و خانم صفا 98-99
اختصاصی 7 دکتر تقدسی 98-99
درس نظریه های داخلی جراحی دکتر تقدسی 98-99
طرح درس روش تحقیق ارشد سالمندی دکتر تقدسی 98-99
ویژه اختصاصی 8 دکتر دیانتی 98-99
طرح درس عرصه پرستاری ویژه دکتر دیانتی 98-99
طرح درس فلسفه علم  دکتر دیانتی 98-99
طرح درس مراقبتهای جامع در بخشهای ویژه دکتر دیانتی 98-99
مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه دکتر دیانتی 98-99
مبانی مراقبت های پرستاری ویژه دکتر دیانتی 98-99
طرح درس کارورزی بزرگسالان سالمندان خانم صفا 98-99
اصول و مهارتهای پرستاری -پراتیک خانم صفا و خانم وارث 98-99
اصول و فنون پرستاری خانم صفا و خانم وارث 98-99
روش های آموزش مددجو و خانواده  دکتر صابری 98-99
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 8  دکتر صابری 98-99
     
     
     
     
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی4 آقای افاضل 97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن خانم دکتر مسعودی 97-98
طرح درس نقد پژوهش های کمی و کیفی در پرستاری برای دانشجویان دکترای تخصصی خانم دکتر مسعودی 97-98
طرح درس ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندان خانم دکتر مسعودی 97-98
طرح درس روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی دکتر عزیزی 97-98
طرح درس مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر عزیزی 97-98
طرح درس پیوند اعضاء دکتر افشار 97-98
طرح درس پدافند غیر عامل دکتر افشار 97-98
طرح درس پرستاری ( بیماریها واختلالات جسمی و عملکردی) دکتر ایزدی 97-98
طرح درس پرستاری آنکولوژی دکتر ایزدی 97-98
طرح درس مراقبتهای تسکینی و نقس پرستاری در آن دکتر ایزدی 97-98
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 دکتر رضایی 97-98
مروری بر اصول روش تحقیق - ارشد روان پرستاری دکتر تقربی 97-98
اخلاق ، حقوق وقانون در روان پرستاری دکتر تقربی 97-98
طرح درس روش تحقیق پیشرفته پرستاری سالمندی دکتر دیانتی 97-98
طرح درس "مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه"
دکتر دیانتی 97-98
طرح درس فلسفه علم و پرستاری دکتر دیانتی 97-98
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 آقای افاضل 97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی 97-98
طرح درس روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری دکتر مسعودی 97-98
طرح درس مدیرت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دکتر تقدسی  97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 دکتر تقدسی  97-98
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 آقای افاضل  97-98
طرح درس پرستاری مراقبت­های جامع پرستاری در  بخش­های ویژه  دکتر عزیزی  97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3  دکتر دیانتی  97-98
طرح درس مدیریت در پرستاری در بخش های بالینی دکتر ایزدی  97-98
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی 97-98
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه  اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی  97-98
طرح درس روش شناسی تحقیق کمی و کیفی در پرستبری(دانشجویان دکترای پرستاری) دکتر مسعودی 97-98
طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر افشار  97-98
طرح درس پایش وضعیت سلامت بزرگسالان- دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی دکتر ایزدی 97-98
     
     

 

 

 طرح درس کارآموزی سالمندی 2
طرح درس پرستاری سالمندان 2