دعای روزچهاردهم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین..  

5:23:15 AM 1398 / 03 / 02
 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم اول

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

 

 

     

-

کمبود- جبرانی

 
         

-

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 

جمع واحد

8 واحد

 
 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم دوم

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

 

 

       

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 

           

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 

جمع واحد

11 واحد

 
 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم سوم

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

           

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 
           

تخصصی الزامی

 

جمع واحد

 

 
 

 

 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم چهارم

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

 

1230013

 

 

     

تخصصی الزامی