به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:34:41 AM 1397 / 05 / 01
 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم اول

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

1230001

اپیدمیولوژی

2

34

34

-

کمبود- جبرانی

 

1230002

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

2

34

34

-

تخصصی الزامی

 

1230008

رویکردهای نوین تدریس

2

34

34

 

تخصصی الزامی

 

1230010

فناوری اطلاعات در پرستاری

2

34

34

 

تخصصی الزامی

 

جمع واحد

8 واحد

 
 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم دوم

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

1230004

نظام های آموزش پرستاری در ایران و جهان

2

34

34

 

تخصصی الزامی

 

1230005

روش شناسی تحقیقات در پرستاری

2

34

34

 

تخصصی الزامی

اپیدمیولوژی 2و احد

1230007

آمار استنباطی

2

43

26

17

تخصصی الزامی

 

1230009

مدیریت آموزشی

3

51

51

 

تخصصی الزامی

 

1230012

آزمون سازی و ارزشیابی

2

34

34

 

تخصصی الزامی

 

جمع واحد

11 واحد

 
 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم سوم

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

1230003

فلسفه، نظریه های پرستاری و نظریه پردازی

3

68

34

34

تخصصی الزامی

 

1230006

نقد پژوهش های کمی و کیفی در پرستاری

2

34

34

 

تخصصی الزامی

 

1230011

چالش های پرستاری

3

51

51

 

تخصصی الزامی

 

جمع واحد

8 واحد

 
 

 

 

ب جدول دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاریترم چهارم

ترم

کد درس

نام درس

تعدادواحد

ساعت

نوع واحد

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

ترم چهارم

1230013

امتحان جامع + پایان نامه

20

     

تخصصی الزامی