شعار روز جهانی ایدز 1398:آگاهی و پیشگیری،آزمایش و درمان اچ آی وی "همه در یک کشتی نشسته ایم"
10:54:13 AM 1398 / 09 / 18
 

الف–جدول دروس اختصاصی اجباری دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری (سرفصل جدید)

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

فلسفه علم و پرستاری

2

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری

2

روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی در پرستاری

5/3

آمار استنباطی پیشرفته

2

جمع واحد

5/9

 

 

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

نظریه پردازی در پرستاری

3

روش شناسی و نقد پژوهشهای ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری

5/1

مدیریت رهبری و سیاستگذاری در پرستاری

5/1

جمع واحد

6

 

 

ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

نظامها و برنامه های آموزشی در پرستاری

2

مباحث ویژه در پرستاری

5/1

جمع واحد

5/3

 

 

ترم چهارم و...

نام درس

تعداد

واحد

پایان نامه

20

جمع واحد

20

 

ارائه درس اختصاصی اختیاری به میزان 6 واحد به صورت ذیل بعد از تصویب پرپوزال و امتحان جامع زیر نظر استاد راهنمای پژوهشی ارائه می شود.

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نوع واحد

نظری

کارورزی

1

پرستاری اختصاصی 1

اختصاصی اختیاری

2

1

1

2

پرستاری اختصاصی 2

اختصاصی اختیاری

2

1

1

3

پرستاری اختصاصی 3

اختصاصی اختیاری

2

1

1

جمع واحد

6

3

3