اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:14:13 PM 1401 / 05 / 17
 

امور پایان نامه دانشکده پرستاری و مامایی

 فرم های مورد نیاز در فرایند پایان نامه و طرح تحقیقاتی مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نکته: دانشجو موظف است در طول فرایند پایان­ نامه خود، 11 فرم ضروری را تکمیل نماید.

 

الف) 11 فرم ضروری مراحل پایان نامه دانشجویان

فرم شماره 1: فرم پیش پروپوزال 

فرم شماره 2: فرم تعیین عنوان و تایید استاد راهنما

فرم شماره 3: فرم پروپوزال پایان نامه

فرم شماره 4: فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی 

               فرم شماره 4-الف : فرم اعلام تعارض منافع مجریان طرح پژوهشی

  فرم شماره 4 -ب : فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

  فرم شماره 4-ج : فرم شناسنامه طرح تحقیقاتی

فرم شماره 4-د : فرم تعهدات مادی و معنوی پایان نامه

فرم شماره 5: فرم درخواست ارائه پروپوزال

فرم شماره 6: فرم تکمیل پایان نامه

فرم شماره 7: فرم تایید نهایی داور

فرم شماره 8: درخواست دفاع

فرم شماره 9: فرم تایید مقاله

فرم شماره 10: تاییدیه اصلاحات پس از دفاع و ارائه مقاله

فرم شماره 11: تحویل نسخ پایان­ نامه


 

ب) سایر فرم های مورد نیاز دانشجویان بر حسب نیاز

فرم تمدید سنوات

فرم تقاضای تغییر استاد راهنمای دوم پایان نامه

فرم تقاضای تغییر استاد مشاور پایان نامه

فرم تقاضای تغییرعنوان پایان نامه

 

 

ج) فرم مخصوص داوران

فرم داوری پایان نامه

فرم تایید نهایی داور

فرم کارشناسی علمی و متودولوژی پروپوزال(word، pdf)

فرم کارشناسی گزارش پایانی طرح تحقیقاتی ( فرم ناظر) 

 

 

د) سایر فرم های مورد نیاز مجریان طرح تحقیقاتی

فرم مسئولیت طرح های تحقیقاتی

فرم کارشناسی علمی و متودولوژی پروپوزال(word، pdf)

فرم کارشناسی گزارش پایانی طرح تحقیقاتی ( فرم ناظر) 

فرم تحویل سی دی برای طرح‌های تحقیقاتی

فرم تعیین درصد مشارکت مجریان در طرحهای پژوهشی

مدارک لازم جهت تسویه حساب طرح تحقیقاتی

فرمهای سه‌گانه رضایت آگاهانه

  فرم رضایت نامه آگاهانه آزمودنی  ( برای طرح های توصیفی )

فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی

راهنمای تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه