به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:14:20 AM 1397 / 05 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  دکترای پرستاری  ورودی مهر 96 ، ترم یک

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

حضور در دانشکده

 

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

 

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری

(دکتر  تقدسی)کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

 

سه شنبه

آمار استنباطی (خانم دکتر عطوف ) کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

حضور در دانشکده

 

حضور در دانشکده

 

 

چهارشنبه

روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی

( دکتر ادیب ) کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

فلسفه علم و پرستاری

(دکتر دیانتی   )کلاس8

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

             
 

کارگاه استرس و کنترل استرس-  کارگاه اخلاق و حقوق پرستاری-  کارگاه فناوری اطلاعات در پرستاری

 

برنامه هفتگی دانشجویان  دکترای پرستاری  ورودی مهر 95 ، ترم 3

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی

 

حضور در دانشکده

 

دوشنبه

کارآموزی

 

حضور در دانشکده

 

 

سه شنبه

چالش های پرستاری

(دکتر تقدسی )کلاس 7

 

رویکردهای نوین تدریس

(خانم دکترشریفی )کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

 

چهارشنبه

فلسفه، نظریه های پرستاری و نظریه پردازی

(خانم دکتر مسعودی  )سالن کنفرانسطبقه 2

 

نقد پژوهش های کمی و کیفی

(خانم دکتر مسعودی  )کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

پنجشنبه