اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:54:08 AM 1400 / 07 / 01
 

برنامه هفتگی دانشجویان دکترای پرستاری

ورودی مهر1400 نیم سال اول سال تحصیلی 01-00 ، ترم 1 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

 

 

یکشنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

 

 

دوشنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

ژورنال کلاب

 

 

سه شنبه

آمار استنباطی

(دکتر عطوف )

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

فلسفه علم و پرستاری

(دکتر دیانتی )

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری

(دکتر  تقدسی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

چهارشنبه

روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی

( دکتر مسعودی )

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

کار عملی - طبق برنامه گروه

پنجشنبه

 

 

 

 

 
  • کارگاه استرس و کنترل استرس، مسئول برگزاری: خانم دکتر شریفی
  • کارگاه اخلاق و حقوق پرستاری، مسئول برگزاری: خانم دکتر تقربی
  • کارگاه فناوری اطلاعات درپرستاری، مسئول برگزاری: خانم دکتر بتولی

 

برنامه هفتگی دانشجویان  دکترای پرستاری - ورودی بهمن 1399 ، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

 

 

یکشنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

 

 

دوشنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

ژورنال کلاب

 

سه شنبه

حضور در دانشکده

نظریه پردازی در پرستاری

(دکترادیب)

 مرکز تحقیقات تروما

 

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

چهارشنبه

روش شناسی و نقد و ابزارسازی در پرستاری

(دکترتقربی)

مرکز تحقیقات تروما- ساعت 10-12

 

مدیریت رهبری  وسیاستگذاری در پرستاری

 (دکترتقدسی) 

مرکز تحقیقات تروما

پنجشنبه

 

 

 

 

 
  • کارگاه انتقال دانش در حوزه پرستاری، مسئول برگزاری: دکتر عزیزی -  دکتر ادیب
  • کارگاه نگارش علمی متون- مسئول برگزاری: مدیرگروه های آموزشی