به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:37:43 PM 1397 / 10 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  دکترای پرستاری  ورودی مهر 97 ، ترم یک

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

ژورنال کلاب

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری

(دکتر  تقدسی)سالن کنفرانس طبقه 2

 

 

سه شنبه

آمار استنباطی (دکتر عطوف )

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

ساعت  8-11

 

فلسفه علم و پرستاری (دکتر دیانتی )

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

 

چهارشنبه

روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی

( دکتر مسعودی ) سالن کنفرانس طبقه 2

 

کارآموزی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

کارگاه استرس و کنترل استرس -  کارگاه اخلاق و حقوق پرستاری (مدرس: گروه مدیریت و بهداشت)

کارگاه فناوری اطلاعات درپرستاری (مدرس: خانم دکتر بتولی)

برنامه هفتگی دانشجویان  دکترای پرستاری  ورودی مهر 96 ، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

ژورنال کلاب

کارآموزی

 

سه شنبه

مباحث ویژه در پرستاری

(دکترشریفی )سالن کنفرانس طبقه2

 

کارآموزی

 

چهارشنبه

نظامها و برنامه های آموزشی

(دکتر ادیب) کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

کارآموزی

پنجشنبه

 

 

 

 

 

کارگاه انتقال دانش در حوزه پرستاری (مدرس: دکتر عزیزی -  دکتر ادیب)- کارگاه نگارش علمی متون