به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:14:13 AM 1397 / 05 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر97، ترم 1

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

حضور در دانشکده

 

پیوند اعضاء

(خانم دکتررضایی)

کلاس10

رایانه

(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

یکشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر ادیب)

کلاس 10

آمار

(خانم دکتر عطوف)

کلاس 10

 

مقدمه پرستاری ویژه

(دکتر عزیزی)

کلاس10

پایشهای پیشرفته پرستاری

(دکتر عزیزی)

کلاس 10

دوشنبه

مراقبتهای پرستاری ویژه

(دکتر دیانتی )

کلاس10

داروشناسی

(دکتر بنفشه)

کلاس10

ژورنال کلاب

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

             
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری ویژه ورودی مهر96 ، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

 

اختصاصی 5غدد و ...

(خانم میرانزاده)

کلاس  9

 

 

سه شنبه

اختصاصی 8

(دکتردیانتی)

کلاس 10(کلاس و کاراموزی)ساعت 8- 11 

ژورنال کلاب

اختصاصی 6 (گوارش شکم لگن)

(آقای افاضل)

کلاس 10

 

 

چهارشنبه

اختصاصی 7(خون سیستم ایمنی عفونی)

( خانم میرانزاده)کلاس 10( 8هفته اول)

اختصاصی 7(خون سیستم ایمنی عفونی)

(دکتر تقدسی)

کلاس 10( 8هفته دوم)

 

   

اختصاصی 9(جراحی عروق و ارتوپدی)

(دکتر میرباقر)

کلاس 10- 8هفته دوم

پنجشنبه