به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:39:59 AM 1398 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

ورودی مهر97 نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 2 

              ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

اختصاصی 2- (دکترتقدسی-دکتر صابری)کلاس 10

و کاراموزی بخش CCUو واحدهای تشخیصی

 

اختصاصی 4

(کلیه و مجاری ادراری)

(آقای افاضل)کلاس 10

 

دوشنبه

اختصاصی 1(تنفس)

(دکترمسعودی)کلاس 10

 

اختصاصی 3

(دستگاه عصبی، روانپزشکی)

(دکتر دیانتی دکتر صابری)کلاس 10

 

سه شنبه

کاراموزی

 

کاراموزی

 

 

چهارشنبه

 

کاراموزی

 

پنجشنبه