اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:49:44 PM 1399 / 03 / 06
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

ورودی مهر98 نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 ، ترم 2 

              ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

کاراموزی(طبق برنامه)

 

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه(دکترمسعودی) کلاس 10

کاراموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه- طبق برنامه

یکشنبه

مراقبتهای ویژه قلب و عروق(دکترتقدسی) کلاس 10

کاراموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق- طبق برنامه

 

مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز(دکتر میر باقر)کلاس 10

کاراموزی مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز- طبق برنامه

دوشنبه

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان (دکتر دیانتی) کلاس 10

و کاراموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان- طبق برنامه

 

ژورنال کلاب

 

سه شنبه

کاراموزی(طبق برنامه)

 

 

 

 

چهارشنبه

کاراموزی(طبق برنامه)

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

کارگاه مستند سازی در بخش های مراقبت های ویژه(6 ساعت) مسئول برگزاری: دکتر دیانتی- کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته (به میزان12 ساعت) مسئول برگزاری: دکتر عزیزی

کارگاه مدیریت بخش های مراقبت های ویژه(به میزان12 ساعت) مسئول برگزاری : دکتر تقدسی - کارگاه کنترل عفونت و ایمنی بیمار(به میزان12 ساعت) مسئول برگزاری:گروه اتاق عمل