اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:34:36 PM 1399 / 07 / 09
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

ورودی مهر99 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 ، ترم 1 

 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

آمار

( دکتر اکبری)

کلاس 10

قانون و اخلاق

(دکتر ادیب)

کلاس 10

 

آموزش به مددجو

          (دکترحسینیان)

کلاس10  (8 هفته دوم)

رایانه

(خانم دکتر نادی)

سایت کامپیوتر1طبقه 1

یکشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر تقدسی)

کلاس 10

نظریه ها

(دکتر عزیزی)

کلاس 10

 

 

ارزشیابی تشخیصی

(دکتر عزیزی)

کلاس10

دوشنبه

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه

(دکتر دیانتی ) کلاس10

 

 

ژورنال کلاب

 

 

سه شنبه

 

داروشناسی

(دکتر بنفشه)

کلاس10

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

  • کارگاه مستند سازی در بخش های مراقبت های ویژه (6 ساعت) ، مسئول برگزاری : دکتر دیانتی
  • کارگاه کنترل عفونت و ایمنی بیمار (12 ساعت) ، مسئول برگزاری : خانم میرانزاده

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

ورودی مهر98 نیم سال اول سال تحصیلی 00-99 ، ترم 3

 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

کارورزی - طبق برنامه

 

 

 

دوشنبه

کارورزی - طبق برنامه

ژورنال کلاب

مراقبت های ویژه غدد

(خانم میرانزاده)

کلاس  10

 

 

سه شنبه

مراقبتهای ویژه گوارش و جراحی شکم

(دکتر عزیزی) کلاس 10

کارورزی - طبق برنامه (دکترصابری )

 

کارورزی- طبق برنامه

 

چهارشنبه

مراقبت های ویژه اختلالات چند ارگانی

(دکتر میرباقر) کلاس 10

کارآموزی مراقبت های ویژه اختلالات چند ارگانی

(دکتر میرباقر) کلاس 10

 

کارورزی- طبق برنامه

پنجشنبه

 

 

 

 

 

  • کارگاه کیفیت خدمات و اعتبار بخشی ( 6 ساعت ) مسئول برگزاری : خانم دکتر تقربی 
  • کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد ( 6 ساعت ) مسئول برگزاری : خانم دکتر یدالهی