به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:31:59 AM 1397 / 05 / 01
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 95 ، ترم 1

 

8-10

10-12

12-14

2-4

4-6

شنبه

 

داروشناسی سالمندی

(دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

 

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر دیانتی) تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

اپیدمیولوژیدر سالمندی

(دکتر گیلاسی) تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

دوشنبه

آمار (مهندس موسوی)

تحصیلات تکمیلیطبقه2

نظریه ها (دکتر تقدسی)

 تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 
 
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 94 ، ترم 3

 

8-10

10-12

12-14

2-4

4-6

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی با دانشجویانکارشناسی

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی 

 (خانم دکتر مسعودی) کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

سه شنبه

پرستاری سالمندی 1

(خانم دکتر ایزدی)  کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

 

اخلاق و روابط حرفه ای

()کلاس تحصیلات تکمیلی  

 

 

چهارشنبه

پرستاری سالمندی 3

(خانم دکتر شریفی )کلاس 9

 

 

 

پنجشنبه