اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:48:37 PM 1399 / 03 / 05
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

ورودی مهر98 نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 ، ترم 2 

 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

مدیریت در پرستاری

(دکترتقربی)کلاس9

 

اخلاق

(دکتر افشار) کلاس 9

 

دوشنبه

روش تدریس و برنامه ریزی (دکترعزیزی)کلاس9

سالمندی سالم و فعال

(دکترایزدی)کلاس  9

ژورنال کلاب

پرستاری سالمندی 2

(دکترشریفی)کلاس9

سه شنبه

کارآموزی 

(طبق برنامه گروه)

 

 

 

چهارشنبه

کارآموزی 

(طبق برنامه گروه)

 

 

 

پنجشنبه