اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:22:05 PM 1399 / 07 / 05
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

ورودی مهر99 نیم سال اول سال تحصیلی 00-99 ، ترم 1 

 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

حضور در دانشکده

داروشناسی سالمندی

(دکتر مصداقی نیا)

دانشکده پزشکی

 

اپیدمیولوژی

(دکتر گیلاسی)

کلاس تحصیلات تکمیلی

طبقه 2

 

یکشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر ادیب)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

آمار

(دکتر عطوف) 

کلاس 9

 

رایانه

(خانم دکتر نادی)

سایت کامپیوتر2 طبقه 1

 

دوشنبه

بررسی وضعیت سلامت

(دکتر ایزدی)

مرکز تحقیقات طبقه 2

نظریه ها

( دکتر تقدسی )

کلاس9

 

ژورنال کلاب

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

ورودی مهر98 نیم سال اول سال تحصیلی 00-99 ، ترم 3 

 

 

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کار عملی - طبق برنامه گروه

ژورنال کلاب

کار عملی - طبق برنامه گروه

 

سه شنبه

کار عملی -

طبق برنامه گروه

پرستاری سالمندی 1

(خانم دکتر ایزدی)

کلاس تحصیلات تکمیلی

طبقه 2

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی 

 (خانم دکتر مسعودی)  کلاس 10

 

چهارشنبه

پرستاری سالمندی 3

(خانم دکتر شریفی )  کلاس 10

 

کار عملی - طبق برنامه گروه

پنجشنبه