به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

1:37:23 PM 1398 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

ورودی مهر97 نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 2 

          ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کارآموزی

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

 

پرستاری از اختلالات حاد

استاد میرانزاده ،استادحاجی باقریکلاس10

سه شنبه

اخلاق

(دکترافشار)کلاس 10

طب مکمل، طب جایگزین (دکترادیب)کلاس 10

 

کارآموزی

چهارشنبه

پرستاری از اختلالات حاد

استاد میرانزاده ،استادحاجی باقریکلاس10

مدیریت

(دکترمسعودی)کلاس 10

 

کارآموزی

 

پنجشنبه

کارآموزی

 

 

 

             
 

دانشجویان ترم دوم: (کشیک موظف 17شیفت)- کارگاه کنترل عفونت در بیمارستان و بیماران –مدرس (خانم دکتر رضایی)

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

ورودی مهر96 نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 4 

           ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کارورزی

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

کارورزی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

دانشجویان ترم چهارم: (کشیک موظف 54 شیفت)- برگزاری کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد- مدرس دکتر ادیب