به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:10 AM 1397 / 03 / 03
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر95 ، ترم 1 

 

8-10

10-12

12-14

2-4

4-6

شنبه

-

آمار

(دکتر اکبری)کلاس 9

 

پایش وضعیت سلامت

(خانم دکتر ایزدی)  کلاس 9

 

یکشنبه

پاتوفیزیولوژی

(دکتر حیدری) کلاس 9

داروشناسی

 (دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

دوشنبه

نظریه ها

(دکتر ادیب) کلاس 9

روش تحقیق پیشرفته

(دکترادیب) کلاس 9

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر94 ، ترم 3 

 

8-10

10-12

12-14

2-4

4-6

شنبه

کارآموزی با دانشجویان کارشناسی

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی با دانشجویان کارشناسی

 

 

 

دوشنبه

نظریه ها

(دکتر ادیب) کلاس 9

نظریه ها (دکتر تقدسی) تحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

پرستاری از بیماریهای مزمن

(استاد میرانزاده استاد حاجی باقری)  کلاس 9

 

 

سه شنبه

پرستاری آنکولوژی

(خانم دکتر مسعودی) کلاس 9

مراقبتهای تسکینی

(خانم دکتر مسعودی) کلاس 9

 

روشهای آموزش به مددجو

(دکتر افشار)  کلاس 9

پدافند غیر عامل

(دکتر افشار) کلاس9

 

چهارشنبه

کارآموزی با دانشجویانکارشناسی

 

 

 

پنجشنبه

کارآموزی با دانشجویانکارشناسی