اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:30:12 PM 1399 / 03 / 06
 
طرح درس داخلی جراحی 3
طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 4
طرح درس بیماری های داخلی جراحی 1
طرح درس پرستاری ویژه
طرح درس پرستاری داخلی جراحی2 
طرح درس روش تحقیق
طرح درس بررسی وضعیت سلامت
طرح درس پرستاری در فوریتها
 طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی ، فوریتها و مادران و نوزادان
طرح درس جدید احیاء
طرح درس کارآموزی پرستاری جراحی اعصاب
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه
طرح درس پرستاری در فوریتها
 طرح درس داخلی جراحی 4 ( خانم محسنی)
طرح درس اصول و فنون پرستاری  
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه
طرح درس کارآموزی عفونی (3)
طرح درس پرستاری کارآموزی داخلی جراحی 1

 

 

نام درس

  نام استاد سال تحصیلی
پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی4 دکتر میرباقر 96-97
طرح درس سالمندی سالم و فعال خانم صفا 96-97
طرح درس پایش وضعیت سلامت – گرایش داخلی - جراحی آقای حاج باقری 96-97
طرح درس پایشهای پرستاری پیشرفته دکتر عزیزی 96-97
طرح درس مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر عزیزی 96-97
طرح درس پیوند اعضاء دکتر افشار 96-97
طرح درس پدافند غیر عامل دکتر افشار 96-97
طرح درس پرستاری ( بیماریها واختلالات جسمی و عملکردی) دکتر ایزدی 96-97
طرح درس پرستاری آنکولوژی دکتر ایزدی 96-97
طرح درس مراقبتهای تسکینی و نقس پرستاری در آن دکتر ایزدی 96-97
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 دکتر رضایی 96-97
مروری بر اصول روش تحقیق - ارشد روان پرستاری دکتر تقربی 96-97
اخلاق ، حقوق وقانون در روان پرستاری دکتر تقربی 96-97
طرح درس روش تحقیق پیشرفته پرستاری سالمندی دکتر دیانتی 96-97
دکتر دیانتی 96-97
طرح درس فلسفه علم و پرستاری دکتر دیانتی 96-97
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 آقای افاضل 96-97
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی 96-97
طرح درس روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری دکتر مسعودی 96-97
طرح درس مدیرت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دکتر تقدسی  96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 دکتر تقدسی  96-95
طرح درس پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 آقای افاضل  96-95
طرح درس پرستاری مراقبت­های جامع پرستاری در  بخش­های ویژه  دکتر عزیزی  96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3  دکتر دیانتی  96-95
طرح درس مدیریت در پرستاری در بخش های بالینی دکتر ایزدی  96-95
طرح درس سالمندی سالم و فعال دکتر ایزدی 96-95
طرح درس پرستاری مراقبت های ویژه  اختصاصی 1 (دستگاه تنفس) دکتر مسعودی  96-95
طرح درس روش شناسی تحقیقبت کمی و کیفی در پرستبری(دانشجویان دکترای پرستاری) دکتر مسعودی 96-95
طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر افشار  96-95
 

 

 

 

 

 

نام درس نام استاد سال تحصیلی
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) خانم میرانزاده  97-96
دکتر سادات 97-96
کارآموری مراقبت در منزل(بیماریهای شایع) دکتر ایزدی  97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) خانم میرانزاده 97-96
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا  97-96
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا 97-96
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 ت 3 خانم صفا  97-96
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل  97-96
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب  97-96
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب 97-96
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری 97-96
کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران ، فوریتهای و حوادث مترقبه دکتر عزیزی 97-96
طرح درس مراقبت های پرستاری در منزل دکتر ایزدی 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان1 دکتر ایزدی 97-96
طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد 96 خانم صابری 97-96
طرح درس  پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی 97-96
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه دکتر دیانتی 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (3) دکتر تقدسی 97-96
طرح درس پرستاری بزرگسالان /سالمندان (2) دکتر تقدسی 97-96
طرح درس بررسی وضعیت دکتر مسعودی 97-96
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 خانم مقامی نژاد 96-95
 طرح درس کاراموزی پرستاری بزرگسال/ سالمند(2) خانم مقامی نژاد 96-95
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل 96-95
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا 96-95
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی خانم صفا 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر عزیزی 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر دیانتی 96-95
طرح درس  پرستاری ویژه دکتر دیانتی 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه دکتر دیانتی 96-95
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(1) دکتر ایزدی 96-95
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب 96-95
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب 96-95
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری 96-95
طرح درس پرستاری از اختلالات بیماریهای حاد و مزمن داخلی - جراحی خانم میران زاده 96-95
طرح درس بررسی وضعیت دکترمسعودی  96-95