به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:02 AM 1397 / 05 / 30
 

 

برنامه هفتگی

دکترمحسن تقدسی  (مدیر گروه)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

گروه

مشاوره دانشجویان کارشناسی

مجله فیض

شورای امر به معروف واقامه نماز

 

 

یک شنبه

پایان نامه

دانشجویان ارشد

مدیریت(ارشد داخلی جراحی)

کلاس9

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

مجله فیض

 

دو شنبه

ویژه اختصاصی2  کلاس 10و کاراموزی

ژورنال کلاب

 

 

سه شنبه

بازدید از مراکز درمانی

مدیریت آموزشیPhD

شورای راهبردی دانشگاه

مجله فیض

 

چهار شنبه

پرستاری بزرگسالان دو کلاس1

مشاوره

دانشجویان کارشناسی

جلسه گروه

شورای تحریریه مجله

 

پنج شنبه

  پایان نامه

دانشجویان ارشد

مجله فیض

 

Taghadosi_1345@yahoo.com

Taghadosi_m@kaums.ac.ir

 

 

 

برنامه هفتگی       

دکتر محسن  ادیبحاج باقری

 

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

مشاوره دانشجویان

تحقیق در پرستاری

کلاس 7

 

 

 

یک شنبه

اخلاق پرستاری کلاس 7

مجله پرستاری

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

نظام های آموزش پرستاری در ایران و جهانPhD

روش تدریس و برنامه ریزی سالمندی کلاس9

 

 

 

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

 

جلسه گروه

 

 

پنج شنبه

مطالعه

Adib1344@yahoo.com

 

 

 

برنامه هفتگی       

دکتر نگین مسعودی علوی

 

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

دانشکده

 

 

 

یک شنبه

دانشکده

 

 

 

دو شنبه

بررسی وضعیت سلامت

 کلاس 1

 

 

 

 

سه شنبه

ویژه اختصاصی یک  کلاس 10وکاراموزی

 

 

 

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

روش شناسی تحقیقات در پرستاریPhD

جلسه گروه

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی

استاد  علی حاجی باقری

ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(23/11/95 الی24/2/96)

 

 

فناوری اطلاعات

پرستاری

یک شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(23/11/95 الی24/2/96)

 

 

فناوری اطلاعات

پرستاری

دو شنبه

بیماریهای حاد داخلی جراحی کلاس9

مشاوره تحصیلی دانشجویان

ژورنال کلاب

 

 

سه شنبه

حضور در گروه

   

 

چهار شنبه

حضور در گروه

بیماری شناسی اختصاصی 2

جلسه گروه

   

پنج شنبه

-

 

-

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی       

استاد محمد رضا افاضل

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

     

 

 

یک شنبه

   

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

مشاوره دانشجویان

ویژه اختصاصی 4

کلاس 10

سه شنبه

 

 

 

 

آشنایی با بیماریهای داخلی جراحی

چهار شنبه

مفاهیم پایهپرستاری کلاس 4

مشاوره دانشجویان

   

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی

خانم میرانزاده

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

ویژه 1/8 کلاس

مشاوره دانشجویان

 

 

یکشنبه

 

ویژه1/8 کلاس 2

پرستاری بزرگسالان یک 2/8کلاس 1

 

 

دوشنبه

 

بیماریهای حاد داخلی جراحی کلاس 9

مشاوره دانشجویان

 

 

سه شنبه

 

کاراموزی(بخش جراحی مردان یک)

 

 

چهارشنبه

کاراموزی(بخش جراحی مردان یک)

جلسه گروه

 

 

پنجشنبه

 

پرستاری بزرگسالان یک1/8 کلاس1

 

 

 

 

برنامه هفتگی

خانم دکتر ایزدی

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

 

مشاوره دانشجویان

 

 

یکشنبه

 

مشاوره دانشجویان

پرستاری بزرگسالان یک کلاس1

 

 

دوشنبه

 

مشاوره دانشجویان

سالمندی سالم و فعال کلاس تحصیلات تکمیلی

 

مدیریت سالمندی کلاس9

سه شنبه

 

کاراموزی(داخلی یک-گوارش)

 

 

چهارشنبه

کاراموزی(داخلی یک-گوارش)

جلسه گروه

 

پنجشنبه

 

 

 

Fs.izadi@yahoo.com

 

برنامه هفتگی

                    خانم وارث

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کاراموزیاصول مهارتهای پرستاری

 

 

یک شنبه

کاراموزیاصول مهارتهای پرستاری

دفتر گروه

 

دو شنبه

کاراموزی در عرصه داخلی جراحی

 

پراتیک

سه شنبه

کاراموزی اورژانس مرکزی (مامایی)

 

پراتیک

چهار شنبه

کاراموزی اورژانس مرکزی (مامایی)

جلسه گروه

 

پنج شنبه

اصول مهارتهای پرستاریکلاس

پراتیک

مشاوره دانشجویان

 

 

 

برنامه هفتگی

دکتر دیانتی      (مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

ویژه کارشناسی

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

دو شنبه

مشاوره دانشجویان

پرستاری در بحران کلاس 3

 

 

 

سه شنبه

مشاوره دانشجویان

ویژهکارشناسی کلاس3

 

ویژه اختصاصی 3

کلاس 10

 

چهار شنبه

 

روش شناسی تحقیقات در پرستاریPhD

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

Dianati-m@kaums.ac.ir

 

                                                                                   

برنامه هفتگی

    دکتر عزیزی

ساعات

    ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

پرستاری در بحران

کلاس 6

 

ویژه کلاس6

یک شنبه

ویژه کلاس 2

مشاوره دانشجویان

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

   

پنج شنبه

 

 

 

azizi-es@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی

خانم  صفا

ساعات روز   

 ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

پراتیک

پاسخگویی به دانشجویان

 

پراتیک

یک شنبه

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

 

 

دو شنبه

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

 

 

سه شنبه

مطالعه

اصول و فنون پرستاری (کلاس2)

 

 

چهار شنبه

پاسخگویی به دانشجویان

پراتیک

جلسه گروه

 

پنج شنبه

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

 

 

 

برنامه هفتگی

خانم  مرادی

ساعات روز     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کارآموزی اصول مهارتها

 

 

یک شنبه

کارآموزی اصول مهارتها

 

 

دو شنبه

حضور در دفتر گروه

مطالعه

 

 

سه شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 1

 

 

چهار شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 1

جلسه گروه

 

پنج شنبه

حضور در دفتر گروه

اخلاق پرستاری کلاس 1

 

 

 

برنامه هفتگی

خانم  مقامی نژاد

 

ساعات روز     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 2

 

 

یک شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 2

 

 

دو شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 2

 

 

 

سه شنبه

پرستاری بزرگسال سالمند 2 کلاس5

دفتر مجله

 

 

چهار شنبه

دفتر مجله

جلسه گروه

 

پنج شنبه

دفتر مجله