اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:47:06 PM 1399 / 07 / 09
 
 
 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)

دکترمحسن تقدسی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

دانشکده

مشاوره

دانشجویان کارشناسی

مجله فیض

شورای امر به معروف واقامه نماز

 

 

یک شنبه

روش تحقیق

ارشد سالمندی

کلاستحصیلات تکمیلی طبقه 2

مشاوره

دانشجویان ارشد

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

دفترمجله فیض

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

دو شنبه

 

نظریه ها(داخلی جراحی)

کلاس9

ژورنال کلاب

مدیریت و رهبری PhDمرکز تحقیقات طبقه 2

سه شنبه

مشاوره  دانشجویانارشد و دکتری

بازدید از مراکز درمانی

دفترمجله فیض

مشاوره دانشجویان ارشد

 

چهار شنبه

بزرگسالان 2

 کلاس1

ویژه اختصاصی7

(8 هفته اول)  تئوری کلاس 10

(کارآموزی بخش هماتولوژی و آنکولوژی)

شورای تحریریه مجله

مشاوره

دانشجویان ارشد

 

پنج شنبه

 

Taghadosi_1345@yahoo.com

Taghadosi_m@kaums.ac.ir

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)

دکتر اسماعیل عزیزی فینی

(مدیر گروه داخلی جراحی)

ساعات

    ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

کار آموزی بزرگسالان 2 بخش ccu1

دفتر گروه

پرستاری اورژانس کلاس 4

 

یک شنبه

کار آموزی بزرگسالان 2 بخش ccu1

دفتر گروه

نظریه ها

کلاس 10

ارزیابی های تشخیصی

 کلاس 10

دو شنبه

کار آموزی بزرگسالان 2 بخش ccu1

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

 

احیاء قلبی ریوی کلاس 8 (8هفته دوم)

سه شنبه

بیمارستان

حضور در دانشکده

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

 

 

چهار شنبه

بیمارستان

حضور در دانشکده

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

 

پنج شنبه

-

-

azizifinies@yahoo.com

 
 
 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)    

دکتر محسن  ادیب حاج باقری

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 قانون و اخلاق

ارشد ویژهکلاس 10

روش تحقیق

کارشناسی پرستاریکلاس 8

 

 

 

یک شنبه

روش تحقیق

 ارشد ویژهکلاس 10

نظریه ها

 ارشد سالمندیکلاس 9

شورای پژوهشی دانشکده

مجله پرستاری

 

دو شنبه

اخلاق

(کارشناسی پرستاری)

کلاس 3

مشاوره دانشجویان

شورای آموزشی دانشکده

 

 

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

نظامها و برنامه های آموزشی PhD

مرکز تحقیقات طبقه 2

 

 

 

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

مطالعه

جلسه گروه

 

پنج شنبه

-

 

 

Adib1344@yahoo.com

 

 

برنامه هفتگی    

(نیمسال اول 99-98)  

دکتر نگین مسعودی علوی

  (مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

-

 

 

 

یک شنبه

کاراموزی بیمارستان شهید بهشتی

 

مشاوره دانشجویان

 

دو شنبه

فوریتهای محیطی

کلاس 8(8هفته اول)

بررسی وضعیت (کارشناسی)کلاس 2

ژورنال کلاب

 

سه شنبه

پرستاری آنکولوژی

کلاس9

مشاوره دانشجویان

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی

کلاس10

چهار شنبه

روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی  PhD

مرکز تحقیقات طبقه 2

جلسه گروه

 

 

 

مراقبتهای تسکینی

کلاس9 (8هفته اول)

پنج شنبه

-

 

 

Alavi.negin@yahoo.com

 
 
 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)

استاد  علی حاجی باقری

ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

حضور در گروه

 

 

 

یک شنبه

مشاوره تحصیلی دانشجویان

فناوری اطلاعات

 اتاق عمل98

 

 

 

دو شنبه

مشاوره تحصیلی دانشجویان

نشانه شناسی فوریت پزشکی کلاس2

ژورنال کلاب

بیماریهای مزمن

کلاس 9   

فناوری اطلاعات

پرستاری

سه شنبه

کار آموزی فارماکولوژی(طبی4)

(9/7/98 الی 27/9/98)

   

فناوری اطلاعات

پرستاری

چهار شنبه

کار آموزی فارماکولوژی(طبی4)

(9/7/98 الی 27/9/98)

جلسه گروه

   

پنج شنبه

-

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)           

دکتر دیانتی     

ساعت

        ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

ویژه

(کلاس7)

 

مشاوره دانشجویان

 

یک شنبه

روش تحقیق

 ارشد داخلی جراحی کلاس 9

تروما یک (کلاس6)

 

ویژه  (کلاس8)

 (8هفته اول)

 

دو شنبه

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه(ارشد ویژه)کلاس 10

مشاوره دانشجویانارشد

 

مشاوره دانشجویان

 

سه شنبه

مشاوره دانشجویاندکتری

فلسفه علم پرستاری PhD   مرکز تحقیقات طبقه 2

 

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس1(8هفته اول)

 

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

کارآموزی

 

 

 

پنج شنبه

-

Dianati-m@kaums.ac.ir

mandianati@gmail.com

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)    

استاد محمد رضا افاضل

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

دو شنبه

مفاهیم پایهپرستاری کلاس 1

مشاوره دانشجویان

 

پرستاری بزرگسالان 2 کلاس4

 

سه شنبه

ویژه اختصاصی 6

کلاس 10

 

 

 

 

چهار شنبه

 

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس2

   

 

پنج شنبه

-

 

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)

استاد میرانزاده

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

کاراموزی (طبی 1- غدد)

 

 

یکشنبه

 

کاراموزی (طبی 1- غدد)

 

 

دوشنبه

 

مشاوره دانشجویان

 

دفتر گروه

ویژه اختصاصی 5   کلاس 10

سه شنبه

 

پرستاری بزرگسالان 3

کلاس 5

بیماریهای مزمن

کلاس 9(8 هفته اول)

دفتر گروه

 

چهارشنبه

پرستاری بزرگسالان دو

 کلاس 1

پرستاری بزرگسالان 3

کلاس 2(8 هفته اول)

 

 

ویژه اختصاصی 7 کلاس10  (8 هفته دوم)

پنجشنبه

 

 

s_miranzadeh@yahoo.com

 

 

برنامه هفتگی

 

(نیمسال اول 99-98)

استاد وارث

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12.30

4-2

شنبه

کاراموزیENT  (20/7/98 الی 25/9/98)

 

 

یک شنبه

کاراموزیENT (20/7/98 الی 25/9/98)

 

 

دو شنبه

کاراموزیENT   (21/7/97 الی 26/9/97)

 

 

سه شنبه

کاراموزی اورژانس سرم درمانی(9/7/98 الی 27/9/98)

پراتیک

مشاوره دانشجویان

چهار شنبه

کاراموزی اورژانس سرم درمانی(9/7/98 الی 27/9/98)

پراتیک

اصول مهارتهای پرستاری

پنج شنبه

-

 

zohreh.vares@gmail.com

 

 

برنامه هفتگی

 

خانم جملی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12.30

4-2

شنبه

کاراموزی بزرگسالان 3 (بیمارستان بهشتی بخش عفونی)

پراتیک

 

یک شنبه

کاراموزی بزرگسالان 3 (بیمارستان بهشتی بخش عفونی)

 

 

دو شنبه

کاراموزی بزرگسالان 3 (بیمارستان بهشتی بخش عفونی)

پراتیک

 

سه شنبه

بیمارستان شهید بهشتی  (بخش های ویژه)

مشاوره دانشجو

 

چهار شنبه

اصول مهارتهای پرستاری

پراتیک

 

 

پنج شنبه

-

 

jamali_neda@yahoo.com

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)

خانم دکتر ایزدی

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

کاراموزی بیماریهای شایع ایران (داخلی دو اعصاب)

 

 

یکشنبه

 

بزرگسالان یک

کلاس 7

مشاوره دانشجویان

 

 

دوشنبه

 

بررسی وضعیت سلامت

 ارشد سالمندی و داخلی جراحی ترم یک -  کلاس 9

مشاوره دانشجویان

 

بزرگسالان یک کلاس 1 (8هفته اول)

بررسی وضعیت سالمندی ترم 3

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه2(8 هفته دوم)

سه شنبه

 

پرستاری سالمندی 1

کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه2

بررسی وضعیت سالمندترم 3  کلاس تحصیلات تکمیلیطبقه2

(8هفته اول)

 

 

چهارشنبه

مراقبتهای پرستاری در منزلکلاس 6

مشاوره دانشجویان

جلسه گروه

 

پنجشنبه

 

-

 

Fs.izadi@gmail.com

 
 
 

برنامه هفتگی

(نیمسال اول 99-98)

خانم دکتر صابری

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

بیمارستان شهید بهشتی  (بخش های ویژه)

آموزش به مددجو ارشد ویژه کلاس 10

 

یکشنبه

 

فوریت های داخلی یک

کلاس 8

بیمارستان (بخش های ویژه)

مشاوره دانشجویان

 

دوشنبه

 

بیمارستان شهید بهشتی  (بخش های ویژه)

 

فوریت های داخلی یک  کلاس 7 (8هفته دوم)

سه شنبه

 

بیمارستان

(بخش های ویژه)

اختصاصی 8  کلاس 10

مشاوره دانشجویان

 

چهارشنبه

بیمارستان شهید بهشتی  (بخش های ویژه)

 

 

پنجشنبه

 

 

dsabery@yahoo.com