ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:20:51 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه هفتگی اساتید محترم گروه داخلی جراحی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

برنامه هفتگی

دکترمحسن تقدسی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

دفتر کار

مشاوره دانشجویان کارشناسی

  شورای صلاحیت عمومی

 

 

 

یک شنبه

ویژه اختصاصی2  کلاس 10کاراموزی

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

مجله فیض

 

دو شنبه

دانشکده

دانشکده

پرستاری بزرگسالان دو  (کلاس2)

(3 جلسه اول)

 

سه شنبه

    مدیریت

 (ارشد سالمندی)

کلاس 9

مشاوره

دانشجویان کارشناسی

شورای راهبردی دانشگاه

مدیریت و رهبریPhD

کلاس تحصیلات تکمیلی

چهار شنبه

-

پرستاری بزرگسالان دو (8هفته اول) کلاس 2

شورای فرهنگی

شورای تحریریه مجله

 

پنج شنبه

-

Taghadosi_1345@yahoo.com

Taghadosi_m@kaums.ac.ir

 

 

برنامه هفتگی

دکتر اسماعیل عزیزی

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

بیمارستان شهید بهشتی – بخش اورژانس

مشاوره دانشجویان

پرستاری در بحران

کلاس 3

یک شنبه

بیمارستان شهید بهشتی – بخش اورژانس

جلسه

دفتر گروه

دو شنبه

-

جلسه

دفتر گروه

سه شنبه

-

مشاوره دانشجویان

دفتر گروه

چهار شنبه

بیمارستان شهید بهشتی – بخش اورژانس

مشاوره دانشجویان

دفتر گروه

پنج شنبه

-

 

azizifinies@yahoo.com

 
                                                                                         

برنامه هفتگی

دکتر محسن  ادیب حاج باقری

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

تحقیق در پرستاری(کارشناسی)کلاس2

اخلاق پرستاری (کارشناسی)کلاس 2

 

اخلاق (فوریت ها)8 هفته اول کلاس 2

 

یک شنبه

مجله پرستاری

پرستاری سالمندیphD

 

 

 

دو شنبه

مشاوره دانشجویان

اخلاق

(ارشد سالمندی) کلاس 9

 

 

 

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

طب مکمل  

(ارشد داخلی جراحی) کلاس 10

 

مشاوره دانشجویان

 

چهار شنبه

شورا

نظریه پردازی PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی

جلسه گروه

 

 

پنج شنبه

مطالعه

Adib1344@yahoo.com

 

برنامه هفتگی       

دکتر نگین مسعودی علوی

 

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

مطالعه

 

 

 

یک شنبه

مشاوره دانشجویان

شورای پژوهشی دانشکده

 

 

دو شنبه

بررسی وضعیت

 8هفته اول کلاس 2

ویژه اختصاصی یک  وکاراموزیکلاس 10

 

مرکز تحقیقات تروما

 

سه شنبه

تروما و بلایا

مشاوره دانشجویان

 

 

 

چهار شنبه

نظریه پردازی PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی

مدیریت

(ارشد داخلی جراحی)

 کلاس10

جلسه گروه

روش شناسی و نقد PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی

پنج شنبه

-

 

 

Alavi.negin@yahoo.com

                                            

  برنامه هفتگی

استاد  علی حاجی باقری

ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

حضور در گروه

زبان انگلیسی

  فناوری اطلاعات

پرستاری

سیستم اطلاع رسانی پزشکی هوشبری 

یک شنبه

حضور در گروه

زبان انگلیسی

   

دو شنبه

مشاوره دانشجویان

ژورنال کلاب

بیماریهای حاد داخلی جراحی کلاس10

 

سه شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(14/12/97 الی8/3/98)

زبان انگلیسی

 

  فناوری اطلاعات

پرستاری

چهار شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(14/12/97 الی8/3/98)

جلسه گروه

   

پنج شنبه

تعطیل

 

ali.hajibagheri@yahoo.com

 

برنامه هفتگی

دکتر دیانتی      (مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

ویژهکارشناسی کلاس 3

 

مشاوره دانشجویان

 

یک شنبه

 

مشاوره دانشجویان

شورای آموزشی

ویژهکارشناسی کلاس 2 1/8

 

دو شنبه

CCU2بیمارستان شهید بهشتی بخش

شورای پژوهشی

ویژه اختصاصی 3

کلاس 10

 

سه شنبه

بیمارستان شهید بهشتی – بخش CCU2

روش تدریس  (ارشد سالمندی)کلاس 9 ساعت 13 تا 15

پرستاری بزرگسالان3   کلاس 7 ( تا اسفند ماه97)

چهار شنبه

PhDنظریه پردازی در پرستاری

کلاس تحصیلات تکمیلی

 

 

 

پنج شنبه

-

Dianati-m@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی       

استاد محمد رضا افاضل

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

مفاهیم پایهپرستاری کلاس 1

مشاوره دانشجویان

 

 

 

یک شنبه

   

 

ویژه اختصاصی 4 کلاس10

 

دو شنبه

مشاوره دانشجویان

 

پرستاری بزرگسالان 2 کلاس 5

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس 3

   

 

پنج شنبه

 

 

 

 

برنامه هفتگی

خانم دکتر ایزدی

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

کاراموزی بیماریهای شایع (داخلی دو اعصاب)

 

 

یکشنبه

 

 

پرستاری بزرگسالان یک کلاس3

 

 

دوشنبه

 

 

مشاوره دانشجویان

 

پرستاری بزرگسالان یک

 8 هفته دوم کلاس1

سه شنبه

 

 

سالمندی سالم و فعال کلاس 9

 

 

چهارشنبه

مراقبت در منزل

کلاس3

مشاوره دانشجویان

جلسه گروه

 

پنجشنبه

 

-

Fs.izadi@gmail.com

 

برنامه هفتگی

خانم میرانزاده

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

کاراموزی(بخش طبی یک)

 

 

یکشنبه

 

کاراموزی(بخش طبی یک)

 

 

دوشنبه

 

 

مشاوره دانشجویان

 

 

 

سه شنبه

پرستاری بزرگسالان  3 کلاس 3

مشاوره دانشجویان

 

پرستاری بزرگسالان 3             کلاس 7

چهارشنبه

بیماریهای حاد داخلی جراحی

کلاس  10

پرستاری بزرگسالان 2 کلاس 2

جلسه گروه

 

 

پنجشنبه

 

-

s_miranzadeh@yahoo.com

                                                 

       برنامه هفتگی

                    خانم وارث

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کاراموزیبزرگسالان 3 بیمارستان متینی

دفتر گروه

کاراموزی اورژانس مرکزی دانشجویان مامایی

یک شنبه

کاراموزیبزرگسالان 3 بیمارستان متینی

جلسه گروه

 

دو شنبه

کاراموزیبزرگسالان 3 بیمارستان متینی

پراتیک فوریتها

مشاوره با دانشجویان

سه شنبه

کاراموزیاصول مهارتهای پرستاری(اورژانس مرکزی)

پراتیک پرستاری

اصول فنون فوریتها

چهار شنبه

کاراموزیاصول مهارتهای پرستاری(اورژانس مرکزی)

پراتیک پرستاری

اصول مهارتهای پرستاریکلاس2

پنج شنبه

-

 

 

 

برنامه هفتگی

خانم دکتر صابری

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

اخلاق (فوریت ها)8 هفته اول کلاس 2

یکشنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

 

دوشنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

ویژه اختصاصی 3کلاس 10

سه شنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

روش تدریس  (ارشد سالمندی)کلاس 9 ساعت 13 تا 15

چهارشنبه

اصول و فنون فوریتها کلاس 5

مشاوره دانشجویان

 

 

پنجشنبه

 

-

dsabery@yahoo.com

 

برنامه هفتگی

خانم  صفا

ساعات روز   

 ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

 

 

یک شنبه

-

پرستاری سالمندی

 

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

دو شنبه

اصول و فنون پرستاری (کلاس 4)

کاراموزی در عرصه

 

 

سه شنبه

پرستاری در تروما و بلایا

کاراموزی در عرصه

 

سیاست گذاری در سلامت

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

جلسه گروه

 

 

برنامه هفتگی

خانم  احمدی شاد

 

ساعات روز     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 2(بیمارستان بخش جراحی مردان2)

 

 

یک شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 2(بیمارستان بخش جراحی مردان2)

مشاوره دانشجویان

 

دو شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 2(بیمارستان بخش جراحی مردان2)

 

 

سه شنبه

پرستاری بزرگسال سالمند 2 کلاس2

دفتر مجله

 

 

چهار شنبه

دفتر مجله

جلسه گروه

 

پنج شنبه

دفتر مجله