به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:33:09 AM 1397 / 12 / 01
 

برنامه هفتگی

دکترمحسن تقدسی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

دانشکده

مشاوره

دانشجویان کارشناسی

مجله فیض

شورای امر به معروف واقامه نماز

 

 

یک شنبه

مشاوره

دانشجویان ارشد

نظریه ها(سالمندی)

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

دفترمجله فیض

 

دو شنبه

روش تحقیق

ارشد داخلی کلاس9

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

ژورنال کلاب

مدیریت و رهبری phD

سالن کنفرانس طبقه 2

بازدید از مراکز درمانی

سه شنبه

مشاوره  دانشجویانارشد و دکتری

بزرگسالان 2 کلاس1

8هفته دوم

دفترمجله فیض

مشاوره دانشجویان ارشد

 

چهار شنبه

بزرگسالان 2 کلاس3

8هفته دوم

ویژه اختصاصی7

تئوری کلاس 10

(کارآموزی بخش هماتولوژی و آنکولوژی)

شورای تحریریه مجله

مشاوره

دانشجویان ارشد

 

پنج شنبه

 

Taghadosi_1345@yahoo.com

Taghadosi_m@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی

دکتر اسماعیل عزیزی (مدیر گروه)

ساعات

    ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

کار آموزی بزرگسالان 2 بخش ccu1

دفتر گروه

پرستاری اورژانس کلاس 4

 

یک شنبه

کار آموزی بزرگسالان 2 بخش ccu1

دفتر گروه

مقدمه پرستاری ویژه

کلاس 10

پایشهای پیشرفته پرستاری کلاس 10

دو شنبه

کار آموزی بزرگسالان 2 بخش ccu1

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

 

سه شنبه

سرکشی به بیمارستانبهشتی

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

 

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده - سرکشی به بیمارستان

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

 

پنج شنبه

-

-

azizifinies@yahoo.com

 

برنامه هفتگی       

دکتر محسن  ادیبحاج باقری

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

  مشاوره دانشجویان

 

 

 

 

یک شنبه

روش تحقیق

 ارشدویژه

کلاس 10

مجله پرستاری

 

روش تحقیق

کارشناسی پرستاریک 7

 

دو شنبه

اخلاق  (کارشناسی پرستاری)کلاس 6

نظریه ها

 ارشد داخلیکلاس 9

 

 

 

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

مشاوره دانشجویان

 

 

 

چهار شنبه

نظامها و برنامه های آموزشی PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

جلسه گروه

 

 

پنج شنبه

 

 

 

Adib1344@yahoo.com

 

برنامه هفتگی       

دکتر نگین مسعودی علوی

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

کاراموزی بیمارستان شهید بهشتی

 

بررسی وضعیت (کارشناسی)کلاس 7

 

یک شنبه

کاراموزی بیمارستان شهید بهشتی

 

مرجعیت و آینده نگاری

 

دو شنبه

کاراموزی بیمارستان شهید بهشتی

ژورنال کلاب

مرکز تحقیقات پرستاری تروما

سه شنبه

مشاوره دانشجویان

مراقبتهای تسکینی

 کلاس 9

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی

کلاس9

چهار شنبه

نقد پژوهشهای کمی و کیفی  PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی طبقه 2

جلسه گروه

 

پنج شنبه

 

 

 

Alavi.negin@yahoo.com

 

برنامه هفتگی

استاد  علی حاجی باقری

ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

حضور در گروه

 

 

 

یک شنبه

مشاوره تحصیلی دانشجویان

 

 

فناوری اطلاعات

پرستاری

دو شنبه

بیماری شناسی اختصاصی 3

 

جلسه گروه

بیماری شناسی اختصاصی یک

بیماریهای مزمن

کلاس 9

سه شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(1/8/97 الی 12/10/97)

 

فناوری اطلاعات

 اتاق عمل96

فناوری اطلاعات

پرستاری

چهار شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(1/8/97 الی 12/10/97)

ژورنال کلاب

   
 

برنامه هفتگی           

دکتر دیانتی      (مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

ساعت

        ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

روش تحقیق(8هفته دوم)

ویژه

(کلاس8)

 

مشاوره دانشجویان

 

یک شنبه

کارآموزی

 

ویژه (کلاس3)- (8هفته اول)

 

روش تحقیق(8هفته دوم)

دو شنبه

مراقبتهای پرستاری ویژه(ارشد ویژه)کلاس 10

روش تحقیق پیشرفته ارشدسالمندی

کلاس 10

 

مشاوره دانشجویان

 

سه شنبه

ویژه اختصاصی 8

کلاس 10

 

فلسفه علم پرستاری PhD  سالن کنفرانس

 

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس

 

 

 

پنج شنبه

 

 

Dianati-m@kaums.ac.ir

dianati@gmail.com

 

برنامه هفتگی       

استاد  افاضل

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

دو شنبه

 

مشاوره دانشجویان

 

مفاهیم پایهپرستاری کلاس 1

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس2   هشت هفته اول

سه شنبه

نظارت بر کاراموزی پرستاری بزرگسالان یک

 

ویژه اختصاصی 6

کلاس 10

 

چهار شنبه

پرستاری بزرگسالان 2 کلاس3

نظارت بر کارآموزی پرستاری بزرگسالان یک

 

آشنایی با بیماریهای داخلی جراحی

 

           

برنامه هفتگی

خانم دکتر ایزدی

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

کاراموزی بیماریهای شایع ایران (داخلی دو اعصاب)

دفتر گروه

 

یکشنبه

 

بزرگسالان یک

کلاس 6

حضور در دانشکده

دفتر گروه

 

دوشنبه

 

بزرگسالان یک

کلاس 4

پرستاری آنکولوژی

سالن کنفرانس

دفتر گروه

بررسی وضعیت سلامت

 ارشد سالمندیکلاس10

سه شنبه

 

پرستاری سالمندی 1  کلاس8

دفتر گروه

بزرگسالان یک کلاس 8

8هفته اول

چهارشنبه

مراقبتهای پرستاری در منزلکلاس 4

 

جلسه گروه

مشاوره دانشجویان

پنجشنبه

 

 

 

 

Fs.izadi@gmail.com

 

برنامه هفتگی

استاد میرانزاده

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

کاراموزی (طبی 1- غدد)

 

 

یکشنبه

 

کاراموزی (طبی 1- غدد)

 

 

دوشنبه

 

بیماریهای مزمن

کلاس تحصیلات تکمیلی

مشاوره دانشجویان

دفتر گروه

ویژه اختصاصی 5

کلاس 9

سه شنبه

 

پرستاری بزرگسالان 3

کلاس 1

پرستاری بزرگسالان دو کلاس 1   8هفته اول

دفتر گروه

 

چهارشنبه

ویژه اختصاصی 7 کلاس10

هشت هفته دوم

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس 1

 

 

پنجشنبه

 

 

s_miranzadeh@yahoo.com

                       

برنامه هفتگی

خانم دکتر صابری

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

 

یکشنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

پایش وضعیت سلامتارشد داخلی  کلاس 9

دوشنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

 

سه شنبه

 

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

 

چهارشنبه

بیمارستان(بخشهای ویژه)

 

 

پنجشنبه

 

 

dsabery@yahoo.com

 

برنامه هفتگی

                    خانم وارث

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12.30

4-2

شنبه

کاراموزیENT  (21/7/97 الی 26/9/97)

 

 

یک شنبه

کاراموزیENT (21/7/97 الی 26/9/97)

 

 

دو شنبه

کاراموزیENT   (21/7/97 الی 26/9/97)

 

 

سه شنبه

کاراموزی اورژانس سرم درمانی(1/8/97 الی 12/10/97)

پراتیک

 

اصول فنون مامایی

چهار شنبه

کاراموزی اورژانس سرم درمانی(1/8/97 الی 12/10/97)

پراتیک

اصول مهارتهای پرستاری

پنج شنبه

 

 

zohreh.vares@gmail.com

 

 

برنامه هفتگی

خانم  آزاده صفا

ساعات روز     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

مرکز تحقیقات  پرستاری تروما    

 

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

یک شنبه

مرکز تحقیقات  پرستاری تروما    

 

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

دو شنبه

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی (بیمارستان بهشتی یا متینی)

 

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

سه شنبه

کلاس

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

 

 

چهار شنبه

کلاس

کلاس

 

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

پنج شنبه