اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:47:28 AM 1399 / 10 / 30
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 00 -99

دانشکده پرستاری و مامایی

رشته اتاق عمل

کارشناسی اتاق عمل مهر 99  

نام درس

تعداد واحد

کد درس

تشریح 2

2

1216110

فیزیولوژی 2

1

1216111

میکروب و انگل

2

1216112

زبان خارجه

3

1216113

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

2

1216115

اصطلاحات پزشکی

2

1216117

اصول و فنون فرد سیار و اسکراب

3

1216118

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1

1216114

کارآموزی اصول مهارتها

2

1216116

اندیشه اسلامی 2

2

1010102

 

کارشناسی اتاق عمل مهر 98  

نام درس

تعداد واحد

کد درس

بیهوشی و مراقبتهای آن

2

1216129

آشنایی با بیماریهای داخلی

4

1216130

روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه

2

1216131

جراحی گوارش و غدد

3

1216132

جراحی زنان و ارولوژی

2

1216134

کارآموزی اصول  فنون عملکرد فرد اسکراب

2

1216133

کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (1)

2

1216135

 

 

کارشناسی اتاق عمل مهر97 

نام درس

تعداد واحد

کد درس

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

1

1216156

تکنولوژی جراحی ENTفک و صورت

2

1216148

تکنولوژی جراحی چشم

1

1216151

تکنولوژی جراحی پوست سوختگی و پیوند

2

1216152

تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان

1

1216149

تکنولوژی جراحیدر اورژانس و حوادث

1

1216150

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

2

1216154

کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

1

1216155

کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

2

1216153

 

 

کارشناسی اتاق عمل مهر 96  

نام درس

تعداد واحد

کد درس

کارآموزی در عرصه قلب

1

1216170

کارآموزی در عرصه فک و صورت

1

1216169

کارآموزی در عرصه اعصاب

2

1216167

کارآموزی در عرصه ترمیمی و جراحی پلاستیک

1

1216166

کارآموزی در عرصه تروما

1

1216163

کارآموزی در عرصه اطفال

1

1216158

کارآموزی در عرصه توراکس 1

1216161

 

 

 

کد دروس عمومی و معارف

ادبیات فارسی

1010201

زبان پیش دانشگاهی

1010202

تربیت بدنی 1

1010203

تربیت بدنی 2

1010204

اندیشه اسلامی1

1010101

اندیشه اسلامی 2

1010102

اخلاق اسلامی ( آیین زندگی)

1010103

انقلاب اسلامی

1010104

تاریخ اسلام

1010105

متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی)

1010106

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران

1010107

دانش خانواده

1010108