اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:10:01 AM 1399 / 03 / 12
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 00 -99

دانشکده پرستاری و مامایی

رشته اتاق عمل

 

کارشناسی اتاق عمل مهر 99  

نام درس

تعداد واحد

کد درس

تشریح 1

2

1216101

فیزیولوژی 1

2

1216102

بیوشیمی

1

1216103

روان شناسی عمومی

2

1216104

فن آوری اطلاعات

1

1216108

اصول و فنون مهارتها

1

1216109

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

1

1216105

اصول استرلیزاسیون و ضد عفونی

1

1216106

بهداشت در اتاق عمل

2

1216107

زبان پیش دانشگاهی

2

1010202

اندیشه اسلامی 1

2

1010101

 

 

 

کارشناسی اتاق عمل مهر 98  

نام درس

تعداد واحد

کد درس

ایمنولوژی

1

1216119

دارو شناسی

2

1216120

زبان تخصصی

2

1216121

آسیب شناسی

2

1216125

بهداشت روان در اتاق عمل

2

1216122

تغذیه در جراحی

1

1216124

خون شناسی و انتقال خون

2

1216123

فیزیک پزشکی

2

1216126

کارآموزی CSR

1

1216128

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار

2

1216127

اخلاق اسلامی

2

1010103

تربیت بدنی 1

1

1010203

 

 

کارشناسی اتاق عمل مهر97 

نام درس

تعداد واحد

کد درس

آمار حیاتی

1

1216136

روش تحقیق در اتاق عمل

2

1216137

تکنولوژی اتاق عمل توراکس ، قلب و عروق و مراقبتهای آن

3

1216138

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن

2

1216139

مدیریت اتاق در اتاق عمل

2

1216140

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

1

1216141

تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن

2

1216142

فوریتهای پزشکی

1

1216143

کارآموزی تکنیک اتاق عمل(2)

2

1216144

کارآموزی روشهای احیا قلبی ریوی

1

1216145

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

1

1216146

 

 

کارشناسی اتاق عمل مهر 96  

نام درس

تعداد واحد

کد درس

کارآموزی در عرصه ارتوپدی

2

1216157

کارآموزی در عرصه ارولوژی

1

1216168

کارآموزی در عرصه ENT

1

1216159

کارآموزی در عرصه زنان

1

1216160

کارآموزی در عرصه چشم

1

1216165

کارآموزی در عرصه گوارش و غدد

2

1216162

 

 

 

کد دروس عمومی و معارف

ادبیات فارسی

1010201

زبان پیش دانشگاهی

1010202

تربیت بدنی 1

1010203

تربیت بدنی 2

1010204

اندیشه اسلامی1

1010101

اندیشه اسلامی 2

1010102

اخلاق اسلامی ( آیین زندگی)

1010103

انقلاب اسلامی

1010104

تاریخ اسلام

1010105

متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی)

1010106

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران

1010107

دانش خانواده

1010108