به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

11:57:02 PM 1398 / 04 / 27
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته اتاق عمل
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی  مهر 97 ترم(2)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح(2) 1216110 2 آشنایی با وسایل و تجهیزات 1216115 2
فیزیولوژی (2) 1216111 1 کارآموزی اصول مهارتها 1216116 2
میکروب و انگل شناسی 1216112 2 اصطلاحات پزشکی 1216117 2
زبان خارجه 1216113 3 اصول فنون فرد سیار و اسکراب 1216118 3
کارآموزی رفتار در اتاق عمل 1216114 1 اندیشه اسلامی (2) 1010102 2
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر96 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ابیهوشی و مراقبتهای آن 1216129 2 کارآموزی اصول  فنون عملکرد فرد اسکراب 1216133 2
آشنایی با بیماریهای داخلی 1216130 4 جراحی زنان و ارولوژی 1216134 2
روش احیاء قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه 1216131 2 کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (1) 1216135 2
آجراحی گوارش و غدد 1216132 3      
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر95 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تکنولوژی جراحی ENTفک و صورت 1216148 2 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل 1216153 2
تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان 1216149 1 کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 1216154 2
تکنولوژی جراحیدر اورژانس و حوادث 1216150 1 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس 1216155 1
تکنولوژی جراحی چشم 1216151 1 آشنایی با تصاویر رادیولوژی 1216156 1
تکنولوژی جراحی پوست سوختگی و پیوند 1216152 2      
 
 

دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر94 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد
کارآموزی در عرصه ترمیمی پوست و سوختگی 1216166 1 کارآموزی در عرصه اورولوژی 1216168 1
کارآموزی در عرصه اعصاب 1216167 2 کارآموزی در عرصه فک و صورت 1216169 1
کارآموزی در عرصه چشم 1216165 1 کارآموزی در عرصه قلب 1216170 1
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108