به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:30:21 PM 1396 / 12 / 03
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -96
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته مامایی
 
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی  مهر 96 ترم(2)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح (2)

1214742

3

اصول خدمات بهداششت جامعه (بهداشت1)

 1214738

2

فیزیولوژی (2)

1214686

2

داروشناسی عمومی (1) 1214746 2

انگل شناسی وو قارچ شناسی

1214743

1

ایمنی شناسی 1214748 2

میکروب شناسی نظری

1214744

2

نشانه شناسی 1214698 1

میکروب شناسی عملی

1214745

1

کارآموزی اصول و فنون 1214708 1
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر95 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آسیب شناسی 1214641 2 آمار حیاتی 1214626 1
ژنتیک 1214643 2 زبان تخصصی 1214625 3
تغذیه مادر و کودک 1214751 3 کارآموزی باردای طبیعی 1214712 1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2) 1214752 2 کارآموزی بیماریهای کودکان 1214735 1
روان پزشکی 1214703 2 کارآموزی نوزادان 1214721 1
بارداری زایمان (2) 1214753 2 کارآموزی بارداری طبیعی 1214759  
 
   

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر94 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آمادگی برای زایمان 1214804 2 اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی 1214796 2
بارداری و زایمان (4) 1214791 1 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1214797 2
بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4) 1214794 2 کارآموزی بهداشت باروری 1214673 2
ارتباطات ، آموزش بهداشت و مشاوره  ( بهداشت 3) 1214793 1 کارآموزی بیماریهای زنان 1214722 2
اختلالات عملکرد جنسی 1214707 1      
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر93 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(2) 1214801 2.5 کارآموزی در عرصه رادیولوژی و سونوگرافی 1214719 1
کارآموزی در عرصه باردای طبیعی و غیر طبیعی 1214802 3 کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتهای زنان 2 1214734 1
کارآموزی در عرصه نوزادان 1214716 1      
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر