اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:45:00 PM 1398 / 12 / 01
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم  سال تحصیلی 99 -98

دانشکده پرستاری و مامایی

رشته مامایی

دانشجویان رشته مامایی ورودی  مهر 98 ترم(2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 2

1214742

3

میکروب شناسی عملی

1214745

1

فیزیولوژی 2

1214686

2

داروشناسی 1

1214746

2

انگل شناسی و قارچ شناسی

1214743

1

ایمونولوژی

1214748

2

میکروب شناسی نظری

1214744

2

کارآموزی اصول و فنون

1214708

1

نشانه شناسی

1214698

1

اندیشه اسلامی (2)

1010102

2

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1)

1214737

2

تربیت بدنی(1)

1010203

1

 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر97 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

1214688

1

اصول تغذیه مادر و کودک

1214755

2

زبان تخصصی

1214625

2

بارداری زایمان (2)

1214757

2

ژنتیک

1214643

2

اصول روان پزشکی

1214703

1

آمار حیاتی

1214692

2

کارآموزی بارداری طبیعی(1)

1214759

1

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی جراحی 2

1214756

2

کارآموزی بیماریهای کودکان

1214670

1

متون اسلامی

1010106 

 2

کارآموزی نوزادان

1214721

1

 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر96 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

بارداری زایمان (4)

1214791

1

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

1214796

2

آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک

1214804

2

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

1214797

2

ارتباطات آموزش بهداشت

( بهداشت 3 )

1214793

1

کارآموزی بیماریهای زنان

1214722

2

بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4)

1214794

2

اندیشه اسلامی(1)

1010101

2

مدیریت مادر و کودک

 (بهداشت 5)

1214795

1

اندیشه اسلامی(2)

1010102

2

اختلالات عملکرد جنسی

1214707

1

     
 

دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر95 ( ترم8)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (2)

1214801

5/2

کارآموزی در عرصه بیماریها و فوریتها(زنان2)

1214734

1

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

1214802

3

کارآموزی در عرصه رادیولوژی و سونوگرافی

1214719

1

کارآموزی در عرصه نوزادان

1214716

1

   

 

 

 

کد دروس عمومی و معارف

ادبیات فارسی

1010201

زبان پیش دانشگاهی

1010202

تربیت بدنی 1

1010203

تربیت بدنی 2

1010204

اندیشه اسلامی1

1010101

اندیشه اسلامی 2

1010102

اخلاق اسلامی ( آیین زندگی)

1010103

انقلاب اسلامی

1010104

تاریخ اسلام

1010105

متون اسلامی (آشنایی با منابع اسلامی(

1010106

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران

1010107

دانش خانواده

1010108