اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:11:44 PM 1399 / 07 / 09
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 00 -99

دانشکده پرستاری و مامایی

رشته مامایی

 

مامایی 99 

نام درس

تعداد واحد

کد درس

تشریح 1

2

1214736

فیزیولوژی 1

3

1214685

بیوشیمی

2

1214623

اصول فنون پرستاری و مامایی

2

1214691

روان شناسی عمومی

2

1214747

سلول و بافت

2

1214738

زبان پیش دانشگاهی

2

1010202

اندیشه اسلامی 1

2

1010101

ادبیات فارسی

3

1010201

 

 

مامایی 98

نام درس

تعداد واحد

کد درس

جنین شناسی

2

1214641

نوزادان

2

1214648

بیماریهای داخلی جراحی (1)

3

1214751

بارداری و زایمان(1) بارداری طبیعی

2

1214752

بیماریهای کودکان

2

1214649

اصول اپیدمیولوژی (بهداشت 2)

2

1214753

دارو شناسی 2

1

1214690

زبان خارجه

3

1214605

کارآموزی نشانه شناسی

1

1214712

سیستمهای اطلاع رسان پزشکی

1

1214735

 

 

مامایی 97

نام درس

تعداد واحد

کد درس

بیماریهای داخلی جراحی (3)

2

1214781

بارداری و زایمان (3) غیر طبیعی

2

1214782

تاریخ اخلاق و قوانین مامایی

1

1214803

حقوق و پزشکی قانونی

1

1214784

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

2

1214785

بیماریهای زنان و ناباروری

3

1214786

کارآموزی داخلی جراحی

1

1214713

کارآموزی پزشکی قانوی

1

1214787

کارآموزی زایمان طبیعی

2

1214788

رادیولوژی و سونوگرافی

1

1214783

 

 

 

مامایی 96

نام درس

تعداد واحد

کد درس

کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1)

5/2

1214800

کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی جراحی

1

1214717

کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده

2

1214715

کارآموزی در عرصه زنان (1)

1

1214733

کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

1

1214718

کارآموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده

2

1214673