اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:47:00 PM 1399 / 03 / 05
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 00 -99
دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته پرستاری
 

 

پرستاری مهر 99

نام درس

تعداد واحد

کد درس

تشریح

2

1212301

فیزیولوژی

3

1212302

زبان خارجه پیش دانشگاهی

2

1010202

اصول و مهارتهای پرستاری

4

1212316

بیوشیمی

5/1

1212304

میکروبشناسی

5/1

1212305

پرستاری سلامت جامعه 

5/1

1212319

تربیت بدنی 1

1

1010203

اندیشه اسلامی 1

2

1010101

 

 

  

 

پرستاری بهمن98

نام درس

تعداد واحد

کد درس

انگل شناسی

5/1

1212306

کارآموزی فارماکولوژی

1

1212346

دارو شناسی

2

1212313

فن آوری اطلاعات در پرستاری

1

1212309

تغذیه و تغذیه درمانی

5/1

1212310

فرآیند آموزش به بیمار

1

1212315

مفاهیم پایه پرستاری

2

1212324

پرستاری سلامت فرد و خانواده

5/1

1212318

کارآموزی اصول و مهارتهای  پرستاری

1

1212336

زبان خارجه

3

1212360

ژنتیک و ایمنولوژی

2

1212303

اندیشه اسلامی 2

2

1010102

 

 

 

پرستاری مهر98

نام درس

تعداد واحد

کد درس

پرستاری بزرگسالان /سالمندان(1)

3

1212325

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

5/2

1212322

آمار حیاتی مقدماتی

1

1212307

تحقیق در پرستاری

5/1

1212308

زبان تخصصی

2

1212314

روان شناسی فردی و اجتماعی

2

1212312

کارآموزی پرستاری بزرگسالان /سالمندان(1)

2

1212339

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه

2

1212338

پرستاری و بهداشت محیط

1

1212320

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

5/1

1212317

بررسی وضعیت سلامت

1

1212321

جمع

5/19

 

 

 

پرستاری بهمن97

نام درس

تعداد واحد

کد درس

پرستاری بزگسالان /سالمندان(2)

3

1212326

کارآموزی پرستاری بزگسالان /سالمندان (2)

2

1212340

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

2

1212323

پرستاری کودک سالم

2

1212331

کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

1

1212337

پرستاری بهداشت روان

2

1212333

 

 

 

پرستاری مهر 97

نام درس

تعداد واحد

کد درس

پرستاری بزگسالان/سالمندان (3)

4

1212327

پرستاری بیماریهای کودکان

3

1212332

پرستاری بیماریهای روان

2

1212334

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) (3)(3)

2

1212341

مراقبتهای پرستاری در منزل

2

1212328

کارآموزی پرستاری مشکلات شایع در ایران

1

1212342

 

 

 

پرستاری بهمن 96

نام درس

تعداد واحد

کد درس

اصول مدیریت خدمات پرستاری

2

1212335

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

3

1212329

کارآموزی کودکان

2

1212343

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران

1

1212311

کارآموزی بهداشت روان

2

1212344

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه

5/1

12121330

 

 

 

پرستاری مهر96

نام درس

تعداد واحد

کد درس

کارآموزی درعرصه بزگسالان /سالمندان 1

2

 

کارآموزی درعرصه بزگسالان /سالمندان 2

2

 

کارآموزی درعرصه بزگسالان /سالمندان 3

3

 

کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل

1

 

کارآموزی درعرصه بیماریهای کودکان

2

 

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

2

 

 

توجه : کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان گروه 1 برای خواهران و گروه 2 برای برادران می باشد

 

 

پرستاری بهمن 95

نام درس

تعداد واحد

کد درس

کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه فرد و خانواده

2

1212348

کارآموزی مراقبتهای ویژه

1

1212345

کارآموزی درعرصه ویژه

3

1212351

کارآموزی درعرصه مدیریت

2

1212352

کارآموزی درعرصه فوریتها

2

1212353

جمع

10