اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:53:48 PM 1398 / 11 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته پرستاری
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن  98ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1212301 2 اصول مهارتهای پرستاری 1212316 4
فیزیولوژی 1212302 3 پرستاری سلامت  جامعه 1212319 1/5
بیوشیمی 1212304 1/5 زبان خارجه پیش دانشگاهی 1010202 2
میکروبشناسی 1212305 1/5      
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 98 ( ترم2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

انگل شناسی 1212306 1/5 کارآموزی فارماکولوژی 1212346 1
دارو شناسی 1212313 2 کارآموزی اصول مهارتهای  پرستاری 1212336 1
تغذیه و تغذیه درمانی 1212310 1/5 ژنتیک و ایمنولوژی 1212303 2
فرآیند آموزش بیمار 1212315 1 زبان خارجه 1212360 3
مفاهیم پایه پرستاری 1212324 2 فن آوری اطلاعات 1212309 1
پرستاری سلامت فرد و خانواده
 
1212318 1/5 اندیشه اسلامی (2) 1010102 2
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 97 ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212325 3 پرستاری و بهداشت محیط 1212320 1
پرستاری بهداشت مادرو نوزاد 1212322 2/5 بررسی وضعیت سلامت 1212321 1
روان شناسی فردی و اجتماعی 1212312 2 کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212339 2
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1212317 1/5 کارآموزی بهداشت جامعه /فرد و خانواده /بهداشت محیط 1212338 2
زبان تخصصی 1212314 2  تحقیق در پرستاری 1212308 1/5
آمارحیاتی مقدماتی 1212307 1      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 97 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212326 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) 1212340 2
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212323 2 کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212337 2
پرستاری  کودک سالم 1212331 2 پرستاری بهداشت روان 1212333 2
برای درس کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادران و نوزاد کد گروه برای پسران 2 و برای دختران 1
  

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن96 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) 1212327 4 مراقبتهای پرستاری در منزل 1212328 2
پرستاری بیماریهای کودکان 1212332 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان_سالمندان 1212341 2
پرستاری بیماریهای روان 1212334 2 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع 1212342 1
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 96 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اصول مدیریت خدمات پرستاری 1212335 2 کارآموزی کودکان 1212343 2
پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه 1212330 1/5 کارآموزی بهداشت روان 1212344 2
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه 1212329 3 اصول اپیدمیولوژی و بیماریهای شایع در ایران 1212311 1
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 95 ( ترم 7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه بزرگسالان / سالمندان (1) 1212349 1 کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل 1212363 1
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212361 3 کارآموزی در عرصه بهداشت مادرونوزاد 1212347 2
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(3) 1212362 3 کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان 1212350 2
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 95 ( ترم 8)

نام درس شماره درس تعداد واحد نام درس شماره درس تعداد واحد
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه 1212351   کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران و فوریتها 1212353  
کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه 1212345   کارآموزی در عرصه اصول مدیریت و خدمات پرستاری 1212352  
کارآموزی در عرصه سلامت جامعه - فرد و خانواده 1212348        
 
 
 
کد دروس عمومی و معارف
ادبیات فارسی 1010201
زبان پیش دانشگاهی 1010202
تربیت بدنی 1 1010203
تربیت بدنی 2 1010204
اندیشه اسلامی1 1010101
اندیشه اسلامی 2 1010102
اخلاق اسلامی ( آیین زندگی) 1010103
انقلاب اسلامی 1010104
تاریخ اسلام 1010105
متون اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی) 1010106
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 1010107
دانش خانواده 1010108