به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:14:18 AM 1397 / 05 / 30
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته پرستاری
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 97ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

تشریح 1212301 2 اصول مهارتهای پرستاری 1212316 4
فیزیولوژی 1212302 3 پرستاری سلامت فرد و خانواده 1212318 1/5
بیوشیمی 1212304 1/5 زبان خارجه پیش دانشگاهی 1010202 2
میکروبشناسی 1212305 1/5      
 
تذکر : دانشجویانی که زبان کنکور بیش از 50 درصد نمره آورده اند واحد زبان پیش دانشگاهی ندارند با نظر استاد راهنما می توانند واحد دیگری اخذ نمایند
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 96 ( ترم2)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

انگل شناسی 1212306 1/5 کارآموزی فارماکولوژی 1212346 1
دارو شناسی 1212313 2 کارآموزی اصول مهارتهای  پرستاری 1212336 1
تغذیه درمانی 1212310 1/5 ژنتیک و ایمنولوژی 1212303 2
فرآیند آموزش بیمار 1212315 1 زبان خارجه 1212360 3
مفاهیم پایه پرستاری 1212324 2 فن آوری اطلاعات 1212309 1
پرستاری سلامت جامعه 1212319 1/5      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر 96 ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212325 3 پرستاری و بهداشت محیط 1212320 1
پرستاری بهداشت مادرو نوزاد 1212322 2/5 بررسی وضعیت سلامت 1212321 1
روان شناسی فردی و اجتماعی 1212312 2 کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان(1) 1212339 2
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای 1212317 1/5 کارآموزی بهداشت جامعه /فرد و خانواده /بهداشت محیط 1212338 2
زبان تخصصی 1212314 2  تحقیق در پرستاری 1212308 1/5
آمارحیاتی مقدماتی 1212307 1      
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 95 ( ترم4)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212326 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) 1212340 2
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212323 2 کارآموزی پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 1212337 2
پرستاری  کودک سالم 1212331 2 پرستاری بهداشت روان 1212333 2
 
  

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر95 ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) 1212327 4 مراقبتهای پرستاری در منزل 1212328 2
پرستاری بیماریهای کودکان 1212332 3 کارآموزی پرستاری بزرگسالان_سالمندان 1212341 2
پرستاری بیماریهای روان 1212334 2 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع 1212342 1
 
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 94 ( ترم6)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اصول مدیریت خدمات پرستاری 1212335 2 کارآموزی کودکان 1212343 2
پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه 1212330 1/5 کارآموزی بهداشت روان 1212344 2
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه 1212329 3 اصول اپیدمیولوژی و بیماریهای شایع در ایران 1212311 1
 

دانشجویان رشته پرستاری ورودی مهر94 ( ترم 7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کارآموزی در عرصه بزرگسالان / سالمندان (1) 1212349 1 کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل 1212363 1
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(2) 1212361 3 کارآموزی در عرصه بهداشت مادرونوزاد 1212347 2
کارآموزی در عرصه بزرگسالان/ سالمندان(3) 1212362 3 کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان 1212350 2