به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:18:31 PM 1397 / 02 / 07
 

دکتر نگین مسعودی علوی هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : دکتری آموزش پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استاد
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیکی :_n@kaums.ac.ir
            
رزومه (CV )

 

طرح دروس دکتر نگین مسعودی علوی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

4   دانشجویانPHD  واحد نظری

برنامه هفتگی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی