به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:12:56 PM 1396 / 12 / 04
 

دکتر نگین مسعودی علوی هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : دکتری آموزش پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استاد
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیکی :_n@kaums.ac.ir
            
رزومه (CV )

 

طرح درس نیمسال اول  96-95دکتر نگین مسعودی علوی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

4   دانشجویانPHD  واحد نظری

برنامه هفتگی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 95/96

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر