به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:44:38 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل مهر 94

تاریخ

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان

نقوی

اتاق عمل

قلب بهشتی

اتاق عمل سرپایی بهشتی

زایشگاه

97/11/23 لغایت 97/12/27

ملیحه خوانساری

عاطفه صفاری

الهام یوسفی

امیر ارسلان ایزدی

سیده سارا جوهری

محمد گودرزی

محمدرضا علی جانی

 

سید بهنام محمدی

سید احمد ساجدین

 

مریم نیکخواه

ریحانه طالبی

فائزه نیکبخت

شقایق بالاور

 

98/01/17 لغایت 98/02/20

امیر ارسلان ایزدی

سیده سارا جوهری

سید بهنام محمدی

سید احمد ساجدین

فائزه نیکبخت

محمد گودرزی

ریحانه طالبی

مریم نیکخواه

شقایق بالاور

 

محمدرضا علی جانی  

الهام یوسفی

ملیحه خوانساری

عاطفه صفاری

98/02/21 لغایت 98/03/30

مریم نیکخواه

ریحانه طالبی

شقایق بالاور

محمدرضا علیجانی

الهام یوسفی

فائزه نیکبخت

سید احمد ساجدین

سید بهنام محمدی

عاطفه صفاری

محمد گودرزی امیراراسلان ایزدی

ملیحه خوانساری

سیده سارا جوهری

مربیان

دکتر افشار –دکتر میرباقر

آقای قادریان

آقای قاسم بندی

آقای رضوانی

 

خانم دکتر رضایی

خانم صفری

 

 ضمنا روزهای پنجشنبه کارآموزی در عرصه برگزار می گردد .