ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:43:40 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل مهر 95

تاریخ

بیمارستان شهید بهشتی

زایشگاه

متینی

98/07/01 لغایت 98/07/30

حسن احمدی

رضا جعفری

سیدآرشام حسینی

غلامرضا خوشدل

سینا عبدالرحیمی

ملیحه خوانساری

سحر اسلامی

فاطمه اکبری

زهرا خلیق

فاطمه  سلیمی

فرزانه شریفی

 

زهرا عظیمی

سیمین قدوسی

زهرا قاسمی

مروارید نظری

سارا نعمتی

زهرا نورانی

مربیان

دکتر افشار –دکتر میرباقر

دکتر رضایی - خانم صفری

آقای قاسم بندی