به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:46:01 PM 1397 / 03 / 28
 

برنامه کارورزی در عرصه دانشجویان رشته اتاق عمل

تاریخ

اتا ق عمل قلب

اتاق عمل سیدالشهدا

زایشگاه شبیه خوانی

اتاق عمل اورژانس بهشتی

اتاق عمل بهشتی

96/11/28 لغایت  96/12/28

پرورده

حشمتیان

شله رنگ کن

عارف نژاد

غلامی

برادران

عابدینی

اشتری نژاد

علی پور

خشنودی

کوثری

کریمی

فاخری

علیزاده

افتخاری

همتیار

97/01/14 لغایت 97/02/14

علیزاده

همتیار

پرورده

حشمتیان

عابدیتنی

علی پور

فاخری

کریمی

کوثری

اشتری نژاد

خشنودی

افتخاری

غلامی

برادران

شله رنگ کن

عارف نژاد

 

97/02/15 لغایت 97/03/15

غلامی

افتخاری

کوثری

فاخری

کریمی

علیزاده

حشمتیان

افتخاری

شله رنگ کن

عارف نژاد

عابدینی

برادران

خشنودی

اشتری نژاد

همتیار

97/03/20 لغایت 97/04/15

شله رنگ کن

فاخری

عارف نژاد

افتخاری

خشنودی

عابدینی

اشتری نژاد

همتیار

------

غلامی

پرورده

کریمی

برادران

حشمتیان

کوثری

علیزاده

مربی خانم هندی زاده آقای برزگر خانم دکتر رضائی- خانم درویش   آقای دکتر افشار - خانم دکتر میرباقر