به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:20:32 PM 1396 / 12 / 04
 

برنامه کارورزی در عرصه دانشجویان رشته اتاق عمل

تاریخ

اتا ق عمل قلب

اتاق عمل سیدالشهدا

زایشگاه شبیه خوانی

اتاق عمل اورژانس بهشتی

اتاق عمل بهشتی

96/11/28 لغایت  96/12/28

پرورده

حشمتیان

شله رنگ کن

عارف نژاد

غلامی

برادران

عابدینی

اشتری نژاد

علی پور

خشنودی

کوثری

کریمی

فاخری

علیزاده

افتخاری

همتیار

97/01/14 لغایت 97/02/14

شله رنگ کن

عارف نژاد

پرورده

حشمتیان

عابدیتنی

علی پور

فاخری

کریمی

کوثری

 

 

97/02/15 لغایت 97/03/15

 

 

 

 

 

97/03/16 لغایت 97/04/15

 

 

 

 

 

مربی خانم هندی زاده آقای برزگر خانم دکتر رضائی- خانم درویش   آقای دکتر افاشر - خانم دکتر میرباقر
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر