به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

11:53:02 PM 1398 / 04 / 27
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری بهمن 94  نیمسال دوم 98-97

تاریخ

بزرگسالان /سالمندان(1)

بزرگسالان /سالمندان(2)

بزرگسالان /سالمندان(3)

مراقبت در منزل

اطفال

مادران و نوزادان

97/11/13 لغایت 97/11/25

A

B

C

D

E

F

97/11/26 لغایت 97/12/05 

A

B

CD

---

E

F

97/12/06 لغایت 97/12/15

F

A

B

C

D

E

97/12/16 لغایت 97/12/27

F

A

BC

---

D

E

98/01/17 لغایت 98/01/26

E

F

A

B

C

D

98/01/27 لغایت 98/02/05

E

F

AB

---

C

D

98/02/06 لغایت 98/02/15

D

E

F

A

B

C

98/02/16 لغایت 98/02/25

D

E

FA

---

B

C

98/02/26 لغایت 98/03/04

C

D

E

F

A

B

98/03/05 لغایت 98/03/14

C

D

EF

---

A

B

98/03/15 لغایت 98/03/24

B

C

D

E

F

A

98/03/25 لغایت 98/04/03

B

C

DE

---

F

A

 

 

A

B

C

D

E

F

محمد حسین دانشیار

امیرعباس کاشانی نژاد

میلاد واحدی پور

فاطمه حاجی رضایی

نسرین بشیری

فاطمه شعبانی تبار

علیرضا صادقی

علی عبدالعظیمی

مجتبی چقادی

زهرا عبدی

زهرا سادات اصغرنژاد

رعنا امینی

سعید نعمتی

مجید حیدری

میلاد فاضلی

سحر رضایی

زینب کریم پناه

محبوبه باقری

شکیبا شاکر آرانی

امیر مهدی هاشم زاده

محمد ذاکریان

محمدحسن وحیدنیا

ایرج قندی(بجز اطفال)

مریم پرویز

فاطمه کنعانی

فاطمه سادات خادمی

معصومه زینلی

محمدحسین ناظم رضوی

عبداله آقاسی

سید مهدی امامی(بجز اطفال)

جلال هاشمی

فاطمه سلیمانی

پریسا مرادی

ملیکا وفایی فر

مهدی رافعی(بجز کودکان و مادران)

مهدی شبانی زاده

سعید محمدبیگی

حامد علی محمدی

فاطمه رفیعیان

ثریا آصفی

مهسا اولیایی

 

·        اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·        گروه مدیریت و بهداشت : اطفال (خانم حسینیان)

·        گروه داخلی جراحی : داخلی جراحی 1و2و3 و4 (خانم صفا)

·         گروه مامایی : مادران و نوزادان ( خانم دکتر سادات و خانم سرافراز)

·         کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان مربی آقای دکتر عزیزی است و در بخش اورژانس برگزار خواهد شد .

برنامه کارآموزی در عرصه دانشچویان دانشگاه مهر94- نیمسال دوم 98-97

تاریخ

کارآموزی و کارورزی ویژه

فوریت

مدیریت

بهداشت

97/11/13 لغایت 97/11/25

ABC

GH

D

EF

97/11/26 لغایت97/12/05

ABC

Gh

D

EF

97/12/06 لغایت 97/12/15

ABC

I

GH

D

97/12/16 لغایت 97/12/27

ABC

I

Gh

D

98/01/17 لغایت 98/01/26

DEF

AB

I

GH

98/01/27 لغایت 98/02/05

DEF

AB

I

Gh

98/02/06 لغایت 98/02/15

DEF

C

AB

I

98/02/16 لغایت 98/02/25

DEF

C

AB

I

98/02/26 لغایت 98/03/04

GHI

EF

C

AB

98/03/05 لغایت 98/03/14

GHI

EF

C

AB

98/03/15 لغایت 98/03/24

GHI

D

EF

C

98/03/25 لغایت 98/04/03

GHI

D

EF

C

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

زینب سالکی

ضحی رحیم زاده

حسین رسام

محمدامین مهدی زاده

 

زینب اصیلیان

مریم شاوردی

علی جندقیان

علی جوادی

 

الناز خیراندیش

زهرا لطف الهی

ابوالفضل انصاری

عبداله باهنر

 

سیده نرجس حسینی

فاطمه صابری پور

علی اکبر تیموری

اسماعیل دهقانی

محمد علی ظهیری

الهه آبروی

مریم سپهری

سیدعلی اصغر مویدی

اکبر موذنی

مریم شایانپور

مریم کریمی

ابوالفضل قمی

رسول صفری

 

فائزه توانا

مهتاب طالبی

علی شریفی

محمد منصوری

طیبه پور غلام

محدثه رحیمی

کیانوش موذنی

علی گل محمدی

ام البنین موری

سحر کاظم دخت

مهدی انتخابی

حسین یوسلیانی

محمد صالح طباطبایی نژاد

 

اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·        گروه مدیریت و بهداشت : مدیریت  (خانم دکتر تقربی) بهداشت ( خانم فلاحی)

·         گروه داخلی جراحی : ویژه  (خانم دکتر صابری و آقای دکتر دیانتی) فوریت ( آقای دکتر عزیزی)