ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

9:57:47 PM 1398 / 06 / 30
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 95  نیمسال اول 99-98

تاریخ

بزرگسالان /سالمندان(1)

بزرگسالان /سالمندان(2)

بزرگسالان /سالمندان(3)

مراقبت در منزل

اطفال

مادران و نوزادان

98/07/01 لغایت 98/07/10

A

B

C

D

E

F

98/07/11 لغایت 98/07/20 

A

B

CD

---

E

F

98/07/21 لغایت 98/07/30

F

A

B

C

D

E

98/08/01 لغایت 98/08/10

F

A

BC

---

D

E

98/08/11 لغایت 98/08/20

E

F

A

B

C

D

98/08/21 لغایت 98/08/30

E

F

AB

---

C

D

98/09/01 لغایت 98/09/10

D

E

F

A

B

C

98/09/11 لغایت 98/09/20

D

E

FA

---

B

C

98/09/21 لغایت 98/09/30

C

D

E

F

A

B

98/10/01 لغایت 98/10/10

C

D

EF

---

A

B

98/10/11 لغایت 98/10/20

B

C

D

E

F

A

98/10/21 لغایت 98/10/30

B

C

DE

---

F

A

 

 

A

B

C

D

E

F

جلال زارعی

سعید بیژن کوچی

علیرضا شهبازی

معصومه  محسنی

مریم صفاری

الهام ساعتی

نجمه احمدی

سارا بابائی

لک محمد

نصر علی

دلاوری علی

ترکیان فاطمه

زینلی  مینا

تقی پور فایزه

پریسا زارعی

عطیه سادات سیدعلی

زهرا مقنی

زراعتی محمدجواد

عباسی  فرزاد

علی جانی  هانیه

مسعودی  فرشته

عسگری  فاطمه

حججی  الهام

زهرا نائینی

زهره متقی

زهرا دانش

 

محتشمی پور  مهدی

عسلی  علی

احمدی سیدمحمد

خدابخشیان فاطمه

شالی  طاهره

یعقوبی  زینب

معصومه پیوسته

زیبا سامانی

میرزایی صادق

میرباقری سیدحسین

حاج تقی مهدی

اقایی محدثه

جلالی زهرا

سلیمانی   فاطمه

حاتمی  زینب

فاطمه خلیلی

زهرا رضوانیان

عاطفه کریمی ( فقط کودکان)

 

ریحانی  امیرمسعود

داروغه  عباسعلی

حمصیان علی

فلاحتی  زینب

بابایی نسرین

حاجی زاده  فاطمه

فاطمه عبداله زاده

فاطمه امامی

فاطمه بصره

·        اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·        گروه مدیریت و بهداشت : اطفال (خانم دکترحسینیان)

·        گروه داخلی جراحی : داخلی جراحی 1و2و3 و4 (خانم دکترصفا)

·         گروه مامایی : مادران و نوزادان ( خانم دکتر سادات و خانم سرافراز)

·         کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان مربی آقای دکتر عزیزی است و در بخش اورژانس برگزار خواهد شد .

برنامه کارآموزی در عرصه دانشچویان دانشگاه بهمن94- نیمسال اول 99-98

تاریخ

کارآموزی و کارورزی ویژه

فوریت

مدیریت

بهداشت

98/07/01 لغایت 98/07/10

ABC

GH

D

EF

98/07/11 لغایت 98/07/20

ABC

Gh

D

EF

98/07/21 لغایت 98/07/30

ABC

I

GH

D

98/08/01 لغایت 98/08/10

ABC

I

Gh

D

98/08/11 لغایت 98/08/20

DEF

AB

I

GH

98/08/21 لغایت 98/08/30

DEF

AB

I

Gh

98/09/01 لغایت 98/09/10

DEF

C

AB

I

98/09/11 لغایت 98/09/20

DEF

C

AB

I

98/09/21 لغایت 98/09/30

GHI

EF

C

AB

98/10/01 لغایت 98/10/10

GHI

EF

C

AB

98/10/11 لغایت 98/10/20

GHI

D

EF

C

98/10/21 لغایت 98/10/30

GHI

D

EF

C

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

محمد حسین دانشیار

میلاد واحدی پور

ایرج قندی

زینب شعبانی تبار

معصومه نرجسی

علی عبدالعظیمی

مجتبی چقادی

زهرا عبدی

رعنا امینی

فهیمه کبوتری

سعید نعمتی

میلاد فاضلی

نسرین بشیری

زینب کریم پناه

شکیبا شاکر آرانی

مرضیه حیدری

فاطمه نیکزاد

امیرعباس کاشانی نژاد

علیرضا صادقی

فاطمه حاجی رضایی

محبوبه باقری

زهرا اعرابی

اسما جعفری

نرجس شکاری

 

محمدرضا عابدزاده

عبداله آقاسی

جلال هاشمی

فاطمه سلیمانی

پریسا مرادی

ثریا آصفی

محمدحسین ناظم رضوی

محمدصادق غلامی

زهرا دیانتی

مهسا اولیایی

حنانه زینلی

سعید محمد بیگی

حامد خاشعی

محدثه به افتاده

فاطمه رفیعیان

سحر رضایی

معصومه زینلی

مجید حیدری

مهدی رضایی

امیر مهدی هاشم زاده

زهرا سادات اصغرنژاد

ملیکا وفایی فر

محمد ذاکریان

حمیدرضا سعدآبادی

محمدحسن وحیدنیا

فاطمه کنعانی

فاطمه سادات خادمی

مبینا جارچی

عاطفه کریمی (بجز بهداشت)

اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·        گروه مدیریت و بهداشت : مدیریت  (خانم دکتر تقربی) بهداشت ( خانم دکتر فلاحی)

·         گروه داخلی جراحی : ویژه  (خانم دکتر صابری و آقای دکتر دیانتی) فوریت ( آقای دکتر عزیزی)