اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:27:34 PM 1399 / 03 / 05
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 95  نیمسال دوم99-98

تاریخ

کارآموزی و کارورزی ویژه

مدیریت

فوریت

 بهداشت جامعه

98/11/12 لغایت98/11/21

ABC

GH

D

EF

98/11/23 لغایت98/12/02

ABC

Gh

D

EF

98/12/03 لغایت98/12/12

ABC

I

GH

D

98/12/13 لغایت98/12/22

ABC

I

Gh

D

99/01/16 لغایت99/01/25

DEF

AB

I

GH

99/01/26 لغایت99/02/04

DEF

AB

I

Gh

99/02/05 لغایت99/02/14

DEF

C

AB

I

99/02/15 لغایت99/02/24

DEF

C

AB

I

99/02/25 لغایت99/03/03

GHI

EF

C

AB

99/03/04 لغایت99/03/13

GHI

EF

C

AB

99/03/14 لغایت99/03/23

GHI

D

EF

C

99/03/24 لغایت 99/04/02

GHI

D

EF

C

 

 

 A

B

C

D

E

F

H

G

I

الهام ساعتی

نجمه احمدی

سارا بابائی

زهرا مقنی

زهرا نائینی

زهره متقی

زهرا دانش

مرضیه آقااعلی

پریسا زارعی

فاطمه خلیلی

زهرا رضوانیان

زیبا سامانی

معصومه پیوسته

 بابایی نسرین

حاجی زاده فاطمه فاطمه امامی

فاطمه بصره

فاطمه عبداله زاده

عسلی  علی

احمدی سیدمحمد

خدابخشیان فاطمه

شالی  طاهره(بهیار)

زراعتی محمدجواد

عباسی  فرزاد

میرباقری سیدحسین

اقایی محدثه

جلالی زهرا

سلیمانی   فاطمه

حاتمی  زینب

سعید بیژن کوچی(بهیار)

ریحانی امیرمسعود

داروغه  عباسعلی

حمصیان علی

فلاحتی  زینب

لک محمد

عطیه سادات سیدعلی

 

حاج تقی مهدی

مریم صفاری(بهیار)

میرزایی صادق

علیرضا شهبازی

یعقوبی  زینب

 

 

محتشمی پور  مهدی

دلاوری علی

نصر علی

عسگری  فاطمه

حججی  الهام

معصومه  محسنی(بهیار)

جلال زارعی(بهیار)

علی جانی هانیه

مسعودی  فرشته

ترکیان فاطمه

تقی پور فایزه

زینلی  مینا

 

 

       اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد . -گروه مدیریت و بهداشت : بهداشت جامعه ( خانم دکتر فلاحی)- مدیریت ( خانم دکتر تقربی)-

گروه داخلی جراحی : ویژه (خانم دکتر صابری)- فوریتها ( آقای دکتر عزیزی)

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری بهمن 95  –نیمسال دوم99-98

تاریخ

بزرگسالان /سالمندان(1)

بزرگسالان /سالمندان(2)

بزرگسالان /سالمندان(3)

مراقبت در منزل

اطفال

مادران و نوزادان

98/11/12 لغایت98/11/21

A

B

C

D

E

F

98/11/23 لغایت98/12/02

A

B

CD

---

E

F

98/12/03 لغایت98/12/12

F

A

B

C

D

E

98/12/13 لغایت98/12/22

F

A

BC

---

D

E

99/01/16 لغایت99/01/25

E

F

A

B

C

D

99/01/26 لغایت99/02/04

E

F

AB

---

C

D

99/02/05 لغایت99/02/14

D

E

F

A

B

C

99/02/15 لغایت99/02/24

D

E

FA

---

B

C

99/02/25 لغایت99/03/03

C

D

E

F

A

B

99/03/04 لغایت99/03/13

C

D

FE

---

A

B

99/03/14 لغایت99/03/23

B

C

D

E

F

A

99/03/24 لغایت 99/04/02

B

C

DE

---

F

A

 

 

 A

B

C

D

E

F

عاطفه بدیعی نژاد

فاطمه اسدی

زهرا محمدزاده

طیبه قرنی

علیرضا مرادی

امیر هدایت مکارم

علی لباف

مهدی رضایی

مینا نکویی مهر

نگین ذبیحی

فخرسادات مریخی

نادیا فیروزی

فرزانه موسی پور

علی کبیری

داوود علی محمدی

محمدرضا عابدزاده

فاطمه گودرزی

مرضیه رضایی

زینب زیدآبادی

ملیکا بهرام

پژمان شیخی زاده

سارا عطایی

مهسا نائینی

امیرحسین غفاری

امید نظری

اسما وکیلی

کیمیا خواجه

زینب مطهری نیا

داوود زمانی

غلامعلی رحیمی

حانیه ضیابخش

حمیدرضا زراعت خواه

محمد فهیمی نژاد

محدثه به افتاده

معصومه نرجسی

مرضیه حیدری

فاطمه نیکزاد

سیدعلی میرابراهیمی

مبینا جارچی

فهیمه کبوتری

حامد شریفی

 محمد علی کافی

حنانه زینلی

زهرا اعرابی

نرجس شکاری

محمدصادق غلامی

حامد خاشعی

اسما جعفری

پدرام لشکری نژاد

زینب گل کاریان

 

 

 اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

 گروه مدیریت و بهداشت : اطفال (خانم دکترحسینیان) - گروه داخلی جراحی : بزرگسالان /سالمندان 1و2و3 (خانم صفا)

عرصه مادران نوزادان آقایان مربی: آقای دکتر عزیزی

  مراقبت در منزل: مربی خانم دکتر ایزدی - گروه مامایی : مادران و نوزادان (خانم دکتر کفایی)