به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:16:52 PM 1396 / 04 / 30
 

توجه : دانشجویان گرامی با توجه به اینکه برنامه شیفتها توسط اساتید محترم نوشته شده است دیگر هیچ تغییری در گروهها امکان پذیر نمی باشد لطفا مراجعه ننمائید.

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر92  (روزانه) - نیمسال دوم 96-95

تاریخ

داخلی جراحی

داخلی جراحی

داخلی جراحی

داخلی

 جراحی

داخلی

جراحی

اطفال 2

 

مادران و نوزادان

 شهید بهشتی

مادران و نوزادان

شهید بهشتی

95/11/16لغایت 95/11/30

A

B

   

E

     

95/12/01 لغایت 95/12/15

 

A

B

         

95/12/16 لغایت 95/12/28

   

A

B

 

     

96/01/15 لغایت 96/01/29

     

A

B

     

96/02/01 لغایت 96/02/15

E

     

A

B

G

 

96/02/16 لغایت 96/02/31

 

E

     

A

B

G

96/03/01 لغایت 96/03/15

   

E

     

A

B

96/03/16 لغایت 96/03/31

B

   

E

 

 

 

A

 

 

A

B

E

G

فرشته غفاریان

الهه بهروزی نسب

زهرا رحیمی

مائده اسماعیل زاده

راضیه دادایی

حمیدرضا نوروز

علیرضا شریفی

حمید غلامی

معصومه آمره ای

زهرا کرمانی

عارف زینوند

افسانه حاتمی

عادله حسین زاده

مهدی ذاکری

فاطمه ترابیان

(بجز داخلی4 و مادران و اطفال)

زهرا زاهدی 

فاطمه ابراهیم پور

(فقط مادران و نوزادان)

 

 

 
  •  کارآموزی در عرصه مادران نوزادان آقایان در بخش اورژانس برگزار خواهد شد .
  •  برنامه کارآموزی در عرصه گروهها و مربیان مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .
  •  گروه مدیریت و بهداشت : اطفال  (خانم حسینیان)
  •  گروه داخلی جراحی : داخلی جراحی 1 و2و 3و4 (خانم صفا)
  • گروه مامایی : مادران و نوزادان (خانم سرافراز)

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر92  (روزانه) نیمسال دوم 96-95

تاریخ

ویژه

مدیریت

روان

فوریت

 بهداشت جامعه

95/11/16 لغایت 95/11/25

ABC

E,F

D

GHI

K,L,J

95/11/26 لغایت 95/12/05

ABC

F,D

E

GHI

K,L,J

95/12/06 لغایت 95/12/15

ABC

E,D

F

GHI

K,L,J

95/12/16 لغایت 95/12/25

KLJ

A,C

B

DEF

GHI

96/01/15 لغایت 96/01/24

KLJ

A, B

C

DEF

GHI

96/01/25 لغایت 96/02/03

KLJ

B,C

A

DEF

GHI

96/02/04 لغایت 96/02/13

GHI

K,L

J

ABC

DEF

96/02/14 لغایت 96/02/23

GHI

J,K

L

ABC

DEF

96/02/24 لغایت 96/03/02

GHI

L,J

K

ABC

DEF

96/03/03 لغایت 96/03/12

DEF

H

I

KLJ

A BC

96/03/13 لغایت 96/03/22

DEF

H,I

G

KLJ

A BC

96/03/23 لغایت 96/04/01

DEF

I,G

H

KLJ

A BC

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

جواد عربی

زهرا قدیرزاده

فاطمه تمتاجی

فاطمه ابراهیم پور ( فقط بهداشت جامعه)

مهدی انصاری

زهرا پروار

پروانه موسوی

حامد موجودی

فاطمه نعمتیان

زینب احمدی

معین مطیع الاسلام

شکوفه گرویی

مهسا سلطانی

مژده عباسی

فاطمه ابراهیم پور ( فقط روان)

مسعود حسین زاده

محدثه لبافیان

فاطمه کوچیان

مجتبی نصراله زاده

مجتبی اخوان

مینا مصلح

زهرا خادم

علیرضا احمدی

احسان ثنایی

یاسمن ردادی

اکبر شفیعی

فاطمه جعفری

فاطمه خارکن

زینب حکیم زاده

مسعود میرزا آقایی

فائزه گلناری

زینب ساداتی

محمد رستمی

زهرا طالبیان

طاهره کریمی

محمدرضا میرابوطالبی

آرش کبوتری

لیلا زاهدی

نوید زمانی

فاطمه حسین خانی

فاطمه مقصودی

 
  • برنامه کارآموزی در عرصه گروهها و مربیان مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .
  • گروه مدیریت و بهداشت : روان پرستاری (آقای آقاجانی) –بهداشت جامعه ( خانم فلاحی)- مدیریت ( خانم تقربی)
  • گروه داخلی جراحی : ویژه (آقای دکتردیانتی) فوریتها ( آقای دکترعزیزی)
  • لازم به توضیح است روز پنجشنبه کارآموزی در عرصه ویژه با حضور مربی انجام می شود.

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نراق - نیمسال دوم 96-95

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر