به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

11:53:38 PM 1398 / 04 / 27
 

برنامه عرصه نوزادان -دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98- خرداد

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی جهت دانشجویان مامایی ورودی 94- خانم صابری.31 اردیبهشت تا 14خرداد98- ,ویرایش 98/02/31

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم اردیبهشت 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم اردیبهشت 1398

برنامه تکمیلی آمار زایمان بیمارستان بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94- فروردین 98

دومین برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- فروردین98

برنامه عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی- دانشجویان مامایی-فروردین 98

برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- فروردین98

برنامه عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی- دانشجویان مامایی- بهمن و اسفند 97

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی94 ، نیمسال دوم98-97،

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه

 


                  مکان

تاریخ

درمانگاه زنان

(امام رضا)

(یک شنبهدوشنبه)

جمعه، شب زایمان بهشتی

کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی(کتابچی ، بخش بهشتی،  درمانگاه گلابچی)

صبح زایمان

(شهید بهشتی)

شنبه، یک شنبه شب زایمان 

عصر زایمان  شهید شبیه خوانی

 

27/11/97  الی 18/12/97

الف

الف

ب

د

ج

ج

97/12/19 الی 98/01/25

د

د

الف

ج

ب

ب

98/01/26 الی 98/02/16

ج

ج

د

ب

الف

الف

98/02/21  الی 9803/13

ب

ب

ج

الف

د

د

اساتید

خانم صالحی

(طبق برنامه تکمیلی)

(طبق برنامه تکمیلی)

دکتر عابدزاده دکتر کفایی

( طبق برنامه تکمیلی)

خانم صابری

دکتر کریمیان

 
روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه
 

                                 مکان

تاریخ

نوزادان

رادیولوژی

سه شنبه، چهارشنبه(عصر)

کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی(درمانگاه زیدی، کتابچی، مسلم)

کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی(درمانگاه امام رضا، امام علی، لامع)

عصر زایمان  (شهیدبهشتی)

سه شنبه شب زایمان  شهیدبهشتی

97/11/30  الی 97/12/16

ج

ب

ب

د

الف

الف

97/12/21 الی98/01/28

ب

الف

الف

ج

د

د

98/01/29 الی98/02/19

الف

د

د

ب

ج

ج

98/02/24 الی 98/03/09

د

ج

ج

الف

ب

ب

اساتید:

خانم دکتر سوکی

آقای ملکوتی

(طبق برنامه تکمیلی)

(طبق برنامه تکمیلی)

دکترکریمیان و خانم نصیری

(طبق برنامه تکمیلی)

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

فاطمه امید الله

فاطمه صالحی

 فاطمه کاشانی زاده

مهسا حسنی        

شیماسادات امامی 

زهره محمدزاده 

 

زینب طالبی

نرجس نجاتی فر

راحله حسن پور

مریم امیری

فاطمه شفی

نسرین وزیری

مینا موحد

 

سمیه موسوی

مهدیه کریمی

زهرا رضائی

حدیث بابائی شمس

زهرا جواهری

ریحانه پی پل زاده

 

فرحناز قربانی

شیوا  شکوهی

فاطمه هادیان

سیما سعدابادی

زهرا بذر افشان

زهرا علیپور

شیروی

 

 

·         کاراموزی در تاریخهای   97/11/21 و 97/12/28 و 98/01/15 و 98/02/12 و98/03/04 تعطیل می باشد.

·         مسئول کاراموزی صبح زایمان بهشتی شنبه و یکشنبه خانم دکتر عابد زاده و دو شنبه خانم دکتر کفایی می باشند.

·         کاراموزی عصر زایمان روزهای شنبه در بیمارستان بهشتی با مسئولیت خانم دکتر کریمیان و یک شنبه و دو شنبه در بیمارستان شبیه خوانی می باشد.

·         مسئول کاراموزی عصر زایمان بهشتی سه شنبه و پنج شنبه خانم نصیری و چهار شنبه خانم دکتر کریمیان می باشند.

·         مسئول کاراموزی عصر زایمان شبیه خوانی یکشنبه دکتر کریمیان و دوشنبه خانم صابری می باشند.

·          مسئول کاراموزی روزهای شنبه و سه شنبه شب زایمان بهشتی خانم قربانیان می باشند.

·         ساعت کارآموزی صبح از 30/7 صبح الی 30/13 می باشد.

·         ساعت کارآموزی بعد از ظهراز 30/13 الی 20 می باشد.

·           جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.