به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:46:17 PM 1397 / 03 / 28
 

  برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی93 ، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه-نیمسال دوم97-96

                    مکان

تاریخ

صبح زایمان

(شهید بهشتی)

 شب زایمان 

درمانگاه زنان

(شبیه خوانی)

(یک شنبه دوشنبه)

 

پره ناتال

مراکز جامع سلامت

(مطابق برنامه تکمیلی)

عصر زایمان

(شهیدبهشتی)

96/11/21  الی96/12/12

د

ج

الف

ب

ج

96/12/13  الی 97/01/20

ج

ب

د

الف

ب

97/01/26  الی 97/02/16

ب

الف

ج

د

الف

97/02/17  الی 97/03/07

الف

د

ب

ج

د

اساتید

دکتر عابدزاده -دکترکفایی

(مطابق برنامه تکمیلی)

خانم فلفلیان

خانم نظری نیا

(مطابق برنامه تکمیلی)

خانم صابری -دکتر کریمیان (مطابق برنامه تکمیلی)

 

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

                                 مکان

تاریخ

نوزادان

رادیولوژی

سه شنبه، چهارشنبه(عصر)

پره ناتال

 مراکز جامع سلامت

(برنامه تکمیلی) 

 

پره ناتال

مراکز جامع سلامت

(برنامه تکمیلی)

عصر(چهارشنبه ) و شب زایمان  (شهیدبهشتی)

96/11/24  الی 96/12/15

د

ب

ب

ج

الف

96/12/16  الی 97/01/02

ج

الف

الف

ب

د

97/01/28  الی 97/02/19

ب

د

د

الف

ج

97/02/20  الی 970/03/10

الف

ج

ج

د

ب

اساتید:

دکتر سوکی

آقای ملکوتی

خانم حسینی

خانم ترنجی

(مطابق برنامه تکمیلی)

(مطابق برنامه تکمیلی)

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

فاطمه مقصودیان

مرجان ثابتی مجرد

زهرا باقی نصرآبادی

زهرا اکرمیان

زهره نادعلی زاده

 

محدثه السادات حسینی

فاطمه کمال

فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد

فاطمه علی محمدی

 

زهرا ایزدی

ریحانه جهانبخش

فاطمه یزدیان

فاطمه سادات طباطبایی

فرحناز محمدی

 

راضیه عابدینی

حانیه لاله

نجمه تقیان

نگین میرزایی

فرزانه رحیمی

 

  •  
  • کاراموزی 28/12 و 14/1/97 تعطیل می باشد  
  • مسئول کاراموزی صبح زایمان بهشتی شنبه و یکشنبه خانم دکتر عابد زاده و دو شنبه خانم دکتر کفایی می باشند.
  •  مسئول کاراموزی روزهای شنبه عصر زایمان بهشتی خانم صابری و روزهای یک شنبه و دوشنبه خانم دکتر کریمیان می باشند
  • ساعت کارآموزی صبح از 30/7 صبح الی 30/13 می باشد.
  • ساعت کارآموزی بعد از ظهراز 30/13 الی 20 می باشد.
  •  کارآموزی چهارشنبه عصر از ساعت 12 الی 16 برگزار خواهد شد
  •  جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.