ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

9:58:25 PM 1398 / 06 / 30
 

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی مرکز جامع سلامت گلابچی - تابستان98

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامایی زایشگاه شبیه خوانی - تابستان 98

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمان و تنظیم خانواده و مدیریت

دانشجویان مامایی ورودی95 – نیمسال اول 99-98

روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه

 

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

عصر زایمان  شبیه خوانی

 (طبق برنامه تکمیلی)

شب زایمان شبیه خوانی

 (طبق برنامه تکمیلی)

مرکز جامع سلامت

(گلابچی)

مدیریت

(بیمارستان بهشتی)

06/30/ 98الی 07/15/ 98

ب

الف

الف

ج

د

98/07/20 الی 08/13/ 98

کارآموزی شنبه 08/04 تعطیل است

د

ب

ب

الف

ج

98/08/18الی 09/04/ 98

ج

د

د

ب

الف

09/09/ 98الی 98/09/25

الف

ج

ج

د

ب

اساتید خانم ها

خانم خیاطیان

خانم صابری

مربی مدعو

(مطابق  برنامه تکمیلی)

دکتر سوکی

خانم نصیری

دکتر سوکی

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

فریبا مومنی

زهرا احمدی

فاطمه یوسفی

کیمیا نمازی

عطیه برادران

زینب حاج عباسی

 

انسیه خوشنویسان

مهدیه عرب

مریم حمیدی

الهام پور کاظم

فاطمه سیدی

زهرا محسنی

 

مریم ملاباقری 

 ملیحه محمدزاده

ملیکا سادات فاضل

الهام حسن پور

زهرا سادات حجازی

الهام دوستی

 

زهرا بابا جعفری

ریحانه شرافت

مریم خادم حسینی

پریسا محمد خانی

مرضیه الماسی

شیوا قنبری

فاطمه زهتابی

 

 

 

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمانزنان-داخلی و جراحی و تنظیم خانواده دانشجویان مامایی 95-

 نیمسال اول  99-98

سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

تاریخ

 

 

مرکز جامع سلامت

(گلابچی)

عصر زایمان شبیه خوانی

شب زایمان شبیه خوانی

(طبق برنامه تکمیلی)

داخلی جراحی بهشتی

درمانگاه زنان بهشتی

روزهای سه شنبه ، چهارشنبه

07/02/ 98الی 07/18/ 98

الف

د

د

ج

ب

98/07/23 الی 08/14/ 98

ب

الف

الف

د

ج

98/08/16الی 09/06/ 98

کارآموزی پنج شنبه 09/07 تعطیل است

ج

ب

ب

الف

د

09/12/ 98 الی 98/09/28

د

ج

ج

ب

الف

اساتید

دکتر باقری

خانم اصیلیان

 

خانم نصیری

مربی مدعو طبق برنامه تکمیلی

دکتر عابدزاده

خانم سرافراز

             
 
توضیح:

-  ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 و در شیفت عصر از 30/13 الی 20 و در شیفت شب از 20  الی 8 خواهد بود.

 - از تاریخ 30/9/98 الی 19/10/98 کاراموزی بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده طبق برنامه تکمیلی در روستا با مسئولیت خانم دکتر باقری برگزار خواهد شد

- روزهای شنبه و یکشنبه کارآموزی مرکز جامع سلامت گلابچی با مسئولیت خانم دکتر سوکی و روزهای دوشنبه با مسئولیت خانم نصیری برگزار خواهد شد.