اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:15:03 PM 1399 / 03 / 11
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی95 ، نیمسال دوم 99-98،

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه

تاریخ

درمانگاه زنان

(امام رضا )

(یک شنبه–دوشنبه)

شنبه  شب

زایمان شبیه خوانی

دوشنبه  شب

زایمان شبیه خوانی

کاراموزی در عرصه

بارداری طبیعی و غیرطبیعی

صبح زایمان 

شبیه خوانی

عصر زایمان 

شبیه خوانی

11/19/ 98الی 12/10/ 98

الف

ج

الف

ب

د ج

98/12/11 الی 01/23/ 99

کارآموزی درتاریخ 98/12/17 تعطیل است

د

ب

د

الف

ج ب

99/01/24 الی 02/14/ 99

ج

الف

ج

د

ب الف

02/15/ 99 الی 99/03/12

کارآموزی در تاریخ 99/03/03 تعطیل می باشد.

ب

د

ب

ج

الف د

اساتید

خانم صالحی

(طبق برنامه تکمیلی)

(طبق برنامه تکمیلی)

(طبق برنامه تکمیلی)

دکتر عابدزاده

 خانم صابری

خانم اصیلیان

خانم حسنی

سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

تاریخ

نوزادان

رادیولوژی

سه شنبه،چهارشنبه(عصر)

کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی وغیرطبیعی

کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی وغیرطبیعی

سه شنبه چهارشنبه عصر زایمان  (بهشتی)  چهارشنبه شب زایمان  شبیه خوانی

پنج شنبه شب زایمان  شبیه خوانی

11/15/ 98 الی 12/08/ 98

کارآموزی درتاریخ 98/12/01 تعطیل است .

ج

ب ب د الف الف

الف

98/12/13 الی 01/26/ 99

کارآموزی درتاریخ27 و 98/12/28 تعطیل است

ب

الف

الف

ج

د د

د

99/01/28 الی 02/17/ 99

کارآموزی درتاریخ 99/02/04 تعطیل است

الف

د د ب ج ج ج

02/18/ 99 الی 99/03/08

د

ج ج الف ب ب ب

اساتید

خانم دکتر سوکی

مربی مدعو

 طبق برنامه تکمیلی

(طبق برنامه تکمیلی)

(طبق برنامه تکمیلی) (طبق برنامه تکمیلی)

(طبق برنامه تکمیلی)

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

فریبا مؤمنی

زهرا احمدی

فاطمه یوسفی

کیمیا نمازی

عطیه برادران

زینب حاج عباسی

شیوا قنبری

انسیه خوشنویسان

مهدیه عرب

مریم حمیدی

الهام پور کاظم

فاطمه سیدی

زهرا محسنی

مریم ملاباقری 

 ملیحه محمدزاده

ملیکا سادات فاضل

الهام حسن پور

زهرا سادات حجازی

الهام دوستی

 

زهرا بابا جعفری

ریحانه شرافت

مریم خادم حسینی

پریسا محمد خانی

مرضیه الماسی

     فاطمه زهتابی

 

توضیحات

  • سمینار دانشجویی در تاریخ 98/11/15 برگزار می شود.
  • کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی در درمانگاه های زیدی، مسلم، کتابچی، گلابچی، امام علی و مهرپرور برگزار میگردد.
  • ساعت کارآموزی صبح از 7/30 صبح الی 13/30 می باشد.
  • ساعت کارآموزی بعد از ظهراز 13/30 الی 20 می باشد.
  •   جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.