اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:36:15 AM 1399 / 09 / 06
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99