اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:51:13 AM 1400 / 01 / 31
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99