اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:29:34 AM 1400 / 07 / 01
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99