اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:53:39 AM 1398 / 11 / 07
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98