اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:23:47 PM 1399 / 03 / 11
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98