اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:07:08 PM 1401 / 05 / 17
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400