اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:36:10 PM 1399 / 07 / 01
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 00-99