به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:20:39 AM 1396 / 07 / 03
 
طرح درس فوریت های پزشکی در گروه های خاص(آقای دباغ)  
طرح درس فوریتهای داخلی (1)  
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده  
طرح درس تروما (1)  
طرح درس احیاء قلبی ریوی (1)  

 

 

 

 

دروس دروس
طرح درس داخلی جراحی (1) - گروه الف طرح درس  نظری انگل شناسی پرستاری 92
طرح درس داخلی جراحی (1) - گروه  ب طرح درس  عملی انگل شناسی پرستاری 92
طرح درس پرستاری ویژه - استاد عزیزی طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 4  خانم صفا
طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد طرح درس اصول مهارتهای پرستاری ( پراتیک) - خانم صفا
کودکان و پرستاری مربوطه 2 کودک بیمار طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد- استاد صابری
ایمونولوژی عملی پرستاری طرح درس پرستاری ویژه - دکتر دیانتی
 کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی  طرح درس پرستاری بزرگسال/ سالمند(3)- دکتر تقدسی - خانم میرانزاده - خانم مقامی نژاد- دکتر دیانتی
طرح درس پرستاری در فوریتها- استاد عزیزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان1 -  خانمها میران زاده و  مرادی
طرح درس پرستاری مادران ونوزادان 2 - خانم دکتر سادات طرح درس اصول مهارتهای پرستاری ( پراتیک) - خانم صفا
طرح درس داخلی جراحی3- دکتر تقدسی طرح درس اصول مهارتهای پرستاری - خانم صفا
طرح درس اصول و فنون پرستاری - خانم صفا طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی   - خانم صفا
اصول و مهارتهای پرستاری(واحد پراتیک)- خانم صفا طرح درس مفاهیم پایه پرستاری - استاد افاضل
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1- گروه الف- گروه مرادی پرستاری مراقبت در منزل - خانم دکتر ایزدی
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان1 - گروه ب- گروه مرادی خانم مقامی نژاد
طرح درس پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (4) - خانم مقامی نژاد  
طرح درس کارآموزی داخلی 3- خانم مقامی نژاد  
روش تحقیق در پرستاری - دکتر تقدسی  
طرح درس پرستاری بزرگسال/ سالمند(2)- دکتر تقدسی - خانم میرانزاده - خانم مقامی نژاد  
طرح درس مراقبتهای ویژه - استاد عزیزی  
   

 

طرح درس بهداشت - دانشجویان کارشناسی  اتاق عمل
طرح درس پرستاری فرد و خانواده
پرستاری سلامت جامعه

 

 
 
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.
 
 

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای - دکتر افشار

مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء- دکتر افشار

نظریه ها و کاربرد در پرستاری سالمندی - دکتر تقدسی

روش تحقیق در پرستاری ارشد ویژه - دکتر تقدسی

 

برنامه آبان ماه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری بهمن 89 و مهر 90 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری بهمن 89  (روزانه) نیمسال اول94-93

برنامه کارآموزی سال 93-94

برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر