اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:49:37 PM 1399 / 03 / 11
 
طرح درس فوریت های پزشکی در گروه های خاص(آقای دباغ)  
طرح درس فوریتهای داخلی (1)  
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده  
طرح درس تروما (1)  
طرح درس احیاء قلبی ریوی (1)  
نام درس نام استاد نمیسال تحصیلی
طرح درس پرستاری سلامت جامعه استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی بهداشت( سلامت فرد و خانواده و محیط) استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس پرستاری فرد و خانواده استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس آموزش به مددجو خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه کودکان خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس پرستاری کودکان (1) خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس اصول اپیدمیولوژی خانم فلاحی دوم 96-95
طرح درس کارورزی بهداشت جامعه خانم فلاحی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی اطفال  دکترتقربی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی درعرصه مدیریت  دکترتقربی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی روان پرستاری آقای آقاجانی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی درعرصه روان پرستاری آقای آقاجانی دوم 96-95
طرح درس بهداشت روان 1 آقای آقاجانی دوم 96-95

 

 

 طرح درس کارآموزی سالمندی 2
طرح درس پرستاری سالمندان 2
 طرح درس بهداشت روان 2
طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی
طرح درس کارآموزی پرستاری بهداشت روان
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان
طرح درس روانشناسی عمومی
 طرح درس کودک سالم
 طرح درس کارآموزی اطفال
 طرح درس بیماری های شایع کودکان
 کارآموزی اطفال و کارآموزی در عرصه
 کار آموزی در عرصه مدیریت
 طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه کودک بیمار و سالم
 طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه کودک سالم دو
 طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه
 طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی
 طرح درس روانشناسی عمومی
کودک و پرستاری مربوطه (2) - کودک بیمار

طرح درس بهداشت - دانشجویان کارشناسی  اتاق عمل

 

طرحهای دروس کارشناسی ارشد تا قبل از نیمسال دوم 96-95

دروس مقطع کارشناسی ارشد طرح درس "بررسی وضعیت سلامت سالمند" - خانم صفا

 

 

 

 

 

دروس دروس
طرح درس داخلی جراحی (1) - گروه الف طرح درس  نظری انگل شناسی پرستاری 92
طرح درس داخلی جراحی (1) - گروه  ب طرح درس  عملی انگل شناسی پرستاری 92
طرح درس پرستاری ویژه - استاد عزیزی طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 4  خانم صفا
طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد طرح درس اصول مهارتهای پرستاری ( پراتیک) - خانم صفا
کودکان و پرستاری مربوطه 2 کودک بیمار طرح درس پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد- استاد صابری
ایمونولوژی عملی پرستاری طرح درس پرستاری ویژه - دکتر دیانتی
 کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی  طرح درس پرستاری بزرگسال/ سالمند(3)- دکتر تقدسی - خانم میرانزاده - خانم مقامی نژاد- دکتر دیانتی
طرح درس پرستاری در فوریتها- استاد عزیزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان1 -  خانمها میران زاده و  مرادی
طرح درس پرستاری مادران ونوزادان 2 - خانم دکتر سادات طرح درس اصول مهارتهای پرستاری ( پراتیک) - خانم صفا
طرح درس داخلی جراحی3- دکتر تقدسی طرح درس اصول مهارتهای پرستاری - خانم صفا
طرح درس اصول و فنون پرستاری - خانم صفا طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی   - خانم صفا
اصول و مهارتهای پرستاری(واحد پراتیک)- خانم صفا طرح درس مفاهیم پایه پرستاری - استاد افاضل
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1- گروه الف- گروه مرادی پرستاری مراقبت در منزل - خانم دکتر ایزدی
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان1 - گروه ب- گروه مرادی خانم مقامی نژاد
طرح درس پرستاری بیماریهای داخلی جراحی (4) - خانم مقامی نژاد  
طرح درس کارآموزی داخلی 3- خانم مقامی نژاد  
روش تحقیق در پرستاری - دکتر تقدسی  
طرح درس پرستاری بزرگسال/ سالمند(2)- دکتر تقدسی - خانم میرانزاده - خانم مقامی نژاد  
طرح درس مراقبتهای ویژه - استاد عزیزی  
   

 

طرح درس بهداشت - دانشجویان کارشناسی  اتاق عمل
طرح درس پرستاری فرد و خانواده
پرستاری سلامت جامعه

 

 
 
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.
 
 

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای - دکتر افشار

مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء- دکتر افشار

نظریه ها و کاربرد در پرستاری سالمندی - دکتر تقدسی

روش تحقیق در پرستاری ارشد ویژه - دکتر تقدسی

 

برنامه آبان ماه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری بهمن 89 و مهر 90 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری بهمن 89  (روزانه) نیمسال اول94-93

برنامه کارآموزی سال 93-94

برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.