ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:07:19 PM 1398 / 06 / 27
 

  کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی 91 - نیمسال دوم 95-94

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه

                    مکان

 

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

پره ناتال

 (گلابچی)

 

عصرزایمان

(شبیه خوانی)

درمانگاه زنان

  (بهشتی و شبیه خوانی)

عصر (زایمان بهشتی) 

19/11/94  الی 10/12/94

ب

الف

ج

د

الف

15/12/94 الی 28/1/95

الف

ب

د

ج

ب

29/1/95 الی 19/2/95

د

ج

الف

ب

ج

20/2/5 9االی 17/3/95

ج

د

ب

الف

---

مربیان: خانمها

عابدزاده - نصیری

باقری –نظری نیا****

کریمیان

لواف

رسول زاده-نصیری

 

 

                         تاریخ

 

دو شنبه شب

(زایمان بهشتی)

19/11-26/11-3/12-10/12/94

17/12-24/12-16/1-23/1/95

30/1-6/2-

13/2-20/2

 

27/2-3/3-10/3-17/3/95

 

 

خانم کشایی

د

ج

ب

الف

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

افسانه عرب صالحی

زهرا عرب مختاری

فاطمه منادی نوش ابادی

معصومه  هاشمی

فریبا دویستی

سهیلا شیبانی

رقیه اربابی مقدم

نگین روحانی

مرضیه تقی زاده

سحر شریفی

 فاطمه وکیلی

راضیه کیوان نژاد

لیلا روایی(میهمان)

پروین خوش اخلاق

نیلوفر دلیری شمس ابادی

فائزه حاتمی

صدیقه شاه پیری زیارتگاهی

معصومه شریفی

مرضیه ظفرمند

زهرا اقامحمدی

سهیلا شکرگزار

ساره تقوی نژاد

نفیسه همائی پور

سمیرا اکبری

مهسا فتوت

زینب حسنی مطلق

سارا سایه کوئی

         
 

 

توضیح :

 • مربی صبح زایماندر روز دوشنبهو عصر زایمان بهشتی  روز شنبه خانم نصیری می باشد.
 • مربی پره ناتال (گلابچی)در روز یکشنبه خانم باقری می باشد.
 • ·         کلیه کارآموزی ها روزهای شنبه 22/12/94و14/1/ 95 و 1/3/95 تعطیل می باشد.
 • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/12 می باشد.
 • ساعت کارآموزی بعد از ظهراز 30/13 الی 30/18 می باشد.
 • هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد.
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی 91 - نیمسال دوم 95-94

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

                        مکان

تاریخ

سه شنبه -چهارشنبه صبح (زایمان بهشتی) 

پره ناتال

 (درمانگاه زنان)

 

رادیولوژی

(سه شنبه چهار شنبه عصر)

مدیریت

20/11/94  الی 12/12/94

الف

ج

الف

ب

13/12/94 الی 24/1/94

ب

د

ب

الف

25/1/ 95 الی 22/2/95

ج

الف

ج

د

23/2/95 الی 18/3/95

د

ب

د

ج

مربیان: خانمها

کفایی

حسینی

ملکوتی

عباس زاده

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

افسانه عرب صالحی

زهرا عرب مختاری

فاطمه منادی نوش ابادی

معصومه  هاشمی

فریبا دویستی

سهیلا شیبانی

رقیه اربابی مقدم

نگین روحانی

مرضیه تقی زاده

سحر شریفی

 فاطمه وکیلی

راضیه کیوان نژاد

لیلا روایی(میهمان)

پروین خوش اخلاق

نیلوفر دلیری شمس ابادی

فائزه حاتمی

صدیقه شاه پیری زیارتگاهی

معصومه شریفی

مرضیه ظفرمند

زهرا اقامحمدی

سهیلا شکرگزار

ساره تقوی نژاد

نفیسه همائی پور

سمیرا اکبری

مهسا فتوت

زینب حسنی مطلق

سارا سایه کوئی

         
 

 

توضیح :

 • هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد.
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 • ساعت کارآموزی صبح از 30/7 صبح الی 30/12 می باشد.
 • کارآموزی شب از 30/7 بعدازظهر الی 30/7  صبح می باشد.
 • ساعت کارآموزی عصر از ساعت 30/13 الی 30/18 می باشد.

·         کلیه کارآموزی ها روزهای پنج شنبه 27/12/ 94 تعطیل می باشد.