به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:31:51 PM 1396 / 12 / 03
 

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  دی  ماه 95- خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -دی ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -دی ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-دی  ماه-آخرین تغییرات 95/09/30 ساعت 2:05

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت دی ماه - استاد فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - دی ماه 95- استاد عزیزی- با تغییرات

برنامه کارآموزی در عرصه روان دی ماه 95 - استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه روان آذر ماه 95 - استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -آذر ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -آذر ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -آذر ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - آذر ماه 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-آذر  ماه -آخرین تغییرات -ساعت 1:24-22/08/95

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  آذر  ماه 95- خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی در عرصه روان آبان ماه 95 - استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت آبان  ماه - استاد فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -آبان ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -آبان ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - آبان ماه 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-آبان  ماه -95- آخرین تغییرات 1395/07/29

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  آبان  ماه 95- خانم دکتر سادات- آخرین تغییرات 95/07/26

برنامه کارآموزی در عرصه روان دهه سوم مهر ماه 95 - استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت -  نمیسال اول سال تحصیلی 96-95- خانم دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-مهر  ماه 95- آخرین تغییرات 95/07/02 ساعت 14:30

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  مهر  ماه 95- خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی در عرصه روان- مهرماه 95-  استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت مهر ماه - استاد فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - مهر ماه 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -مهر ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -مهر ماه 95 - استاد حسینیان

 

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمه اول شهریور  ماه 95- استاد کفایی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه روان- شهریورماه 95- دانشجویان آزاد- استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت مرداد و شهریور ماه 95-  (دانشجویان آزاد)- استاد فلاحی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان(آزاد ) - مرداد ماه 95-- آران و بیدگل -  استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - مرداد ماه 95- استاد سوکی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان آزاد - آقای دکتر دیانتی-مرداد95

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری(ازاد)، تیر ماه 95- استاد آقاجانی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان(آزاد ) -20تیر ماه 95 الی 20 مرداد ماه 95-- آران و بیدگل -  استاد حسینیان

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان(آزاد ) -20تیر ماه 95 الی 20 مرداد ماه 95- استاد حسینیان

برنامه گروه بندی کارآموزی در عرصه کودکان(آزاد ) -20تیر ماه 95 الی 20 مرداد ماه 95- استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت تیر ماه 95-  (دانشجویان آزاد)- استاد فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - تیر ماه 95- استاد صابری- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان آزاد - آقای دکتر دیانتی-خرداد95

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - تیر ماه 95- استاد سرافراز

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری ( دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی -تیر ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری(دولتی)، تیر ماه 95- استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان(آزاد و دولتی) -تیر ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت خرداد ماه - در دو صفحه  ( آزاد و دولتی)

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 - آقای دکتر دیانتی-ششم  خرداد95 تا پایان  ماه

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 - آقای دکتر دیانتی-پنج روز اول خرداد  ماه 95

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت  - خرداد ماه 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -خرداد ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، خرداد ماه 95- استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - خرداد ماه 95- استاد سرافراز

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری ( دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی -خرداد ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، اردیبهشت 95- استاد آقاجانی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 و آزاد- آقای دکتر دیانتی-دهه دوم اردیبهشت95 - آخرین تغییرات 95/02/08 ساعت 14:30

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، اردیبهشت 95- استاد آقاجانی- دانشجویان دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 - آقای دکتر دیانتی-دهه اول اردیبهشت95

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان  ( دولتی و آزاد)-اردیبهشت ماه 95 - استاد حسینیان-

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری ( دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی - اردیبهشت  ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- همراه با دانشجویان ارشد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه ( دانشجویان آزاد ودولتی)- اردیبهشت 95 - استاد فلاحی-

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمه اول اردیبهشت 95- استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت ( دانشجویان آزاد و دولتی)  - اردیبهشت 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری(آزاد)، فروردین ماه سال1395- استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت  - فروردین و اردیبهشت 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  فروردین و اردیبهشت 95- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 - آقای دکتر دیانتی- فروردین ماه95

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -فروردین ماه 95 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمه اول فروردین 95- استاد سرافراز

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری ( دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی - فروردین  ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- همراه با دانشجویان ارشد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمه دوم اسفند 94- استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان - اسفند 94- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، اسفند ماه سال1394- استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 - آقای دکتر دیانتی- اسفند ماه- آخرین تغییرات 02/12/94

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اسفند ماه 94 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی اسفند ماه 94- استاد سرافراز-آخرین تغیییرات 1394/11/29 ساعت 11

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری ( دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی -  اسفند ماه 94 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- همراه با دانشجویان ارشد

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - دانشجویان مهر 91 - استاد خانم تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - دانشجویان مهر 91 - آقای دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، بهمن ماه سال1394- استاد آقاجانی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - استاد فلاح- بهمن و اسفندماه

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی بهمن ماه 94- استاد صابری - دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه - بهمن ماه 94 - استاد فلاح -دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی بهمن ماه 94- استاد عزیزی - دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - بهمن ماه 94 - استاد دیانتی-دانشجویان آزاد- آخرین تغییرات در ساعت 14 مورخ 30/10/94

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری فوریت در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/11/01لغایت94/11/30- دانشجویان آزاد و دولتی

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری ( آزاد)- عرصه داخلی جراحی - نیمسال اول 95-94 - بهمن ماه 94 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان (پسر)- دی ماه 94 - استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریتها- دی ماه 94 - استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی دی ماه 94- استاد سادات

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  نراق- استاد فلاح- دی ماه

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری - استاد فلاح - دی ماه

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/10/01لغایت94/10/30- دانشجویان آزاد و دولتی- آخرین تغییرات 30 آذر ساعت 10:40

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - دی  ماه 94

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، دی ماه سال1394- استاد آقاجانی

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری (دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی - نیمسال اول 95-94 - دی ماه 94 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه نوزادان – دانشجویان مامایی- آذر و دی ماه94 - استاد سوکی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری - استاد فلاح - آذر ماه

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  نراق- استاد فلاح- آذر ماه

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - دانشجویان نراق - آبان 94 - ( استاد تقربی) - (آخرین تغییرات 28/7/94)

 

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، آذرماه سال1394،  بخش روان بیمارستان کارگرنژاد- استاد آقاجانی    - آخرین تغییرات 94/09/01 ساعت 14

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - آذر  ماه 94

برنامه شیفت بندی  دانشجویان پرستاری (دولتی و آزاد)- عرصه داخلی جراحی - نیمسال اول 95-94 - آذر ماه 94 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه فوریتها  - استاد آقای عزیزی - آذر  ماه 94- دانشجویان آژاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادریان و نوزادان، دانشجویان پرستاری(آزاد و دولتی)، 94-93- استاد عزیزی- آذر 94

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/09/01لغایت94/09/30- دانشجویان آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی- آذر ماه- استاد سادات

برنامه کارآموزی در عرصه روان دانشجویان پرستاری، آبان ماه سال1394،  بخش روان بیمارستان کارگرنژاد- استاد آقاجانی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی 94/08/02 لغایت 94/08/30- استاد سادات

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - آبان  ماه

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - دانشجویان نراق - آبان 94 - ( استاد تقربی) - (آخرین تغییرات 28/7/94)

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری (دولتی و آزاد)- داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال اول 95-94 - آبان ماه 94 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه روان - استاد آقاجانی - مهر 94

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی 94/07/04 لغایت 94/07/30- استاد عزیزی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - مهر  ماه 94

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی 94/07/02 لغایت 94/07/30- استاد سادات

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/07/01لغایت94/07/30

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال اول 95-94 - مهرماه 94 - کلیه بخشها ( استاد صفا)

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه فوریتها  - استاد آقای عزیزی - مهر  ماه 94

برنامه کارآموزی در عرصه واحد مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری دانشگاه  نراق  مرداد و شهریور  94  بیمارستان شهید بهشتی- از 27/5 لغایت 18/6

برنامه کارآموزی در عرصه واحد مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری دانشگاه  نراق  مرداد  94  بیمارستان شهید بهشتی- آخرین تغییرات شنبه 03/05/94

برنامه کارآموزی در عرصه روان - استاد آقاجانی تیر ماه 94- دانشجویان آزاد

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه فوریتها  - استاد آقای عزیزی - تیر  ماه 94- دانشجویان آژاد

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/04/01لغایت94/04/31- دانشجویان آزاد- اخرین تغییرات 31/3/94 ساعت 9 صبح

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  –از 94/04/01 لغایت 94/04/15 - استاد خانم سرافراز

 

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - خرداد  ماه 94

برنامه کارآموزی در عرصه روان - استاد آقاجانی خرداد 94

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - خردادماه 94 - کلیه بخشها ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت ها  و مادریان و نوزادان، دانشجویان پرستاری، 94-93- استاد عزیزی- خرداد93

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/03/01لغایت94/03/31- دانشجویان دولتی

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/03/01لغایت94/03/31- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  –از 31/03/94 لغایت 01/03/94 - استاد خانم سرافراز

برنامه شیفت بندی  کارآموزی در عرصه کودکان - استاد خانم حسینیان -مهر ماه 93

برنام هشیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان دانشجویان دانشگاه آزاد - استاد خانم حسینیان - مهرماه 93

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - استاد آقای عزیزی - مهر 93

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/6/93لغایت10/6/93

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریور ماه - بخش جراحی مردان 1 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان93-92 -شهریورماه - بخش بیمارستان متینی

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریور ماه - بخش جراحی مردان 2

  برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریور ماه - بخش جراحی مردان 3 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریورماه - بخش طبی 1 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریور ماه - بخش طبی2 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریورماه - جراحی زنان

  برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان93-92 -شهریور ماه - بخش بیمارستان نقوی 

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریور ماه - بخش عفونی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - شهریور ماه - سرم درمانی  

 برنامه کارآموزی در عرصه اورژانس داخلی(مرداد 1393)

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از 93/5/11لغایت31/5/93 - اخرین تغییرات 6/5/93

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/5/93لغایت8/5/93

  برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان93-92 -مرداد ماه - بخش بیمارستان متینی

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - مرداد ماه - بخش جراحی مردان 1 

  برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - مرداد ماه - بخش جراحی مردان 3 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - مرداد ماه - بخش طبی 1 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - مرداد ماه - بخش طبی2 

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 93-92 - مرداد ماه - بیمارستان سیدالشداء آران و بیدگل

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان93-92 -مرداد ماه - بخش بیمارستان نقوی

 برنامه کارآموزی در عرصه فوریتها( داخلی 3 - اورژانس جراحی - اورژانس داخلی - داخلی 4) - استاد عزیزی - تیر و مرداد ماه 93

آخرین تغییرات -  برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ11/4/93لغایت31/4/93

  برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ11/4/93لغایت31/4/93

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 93-92 - تیر ماه - بخش بیمارستان متینی

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 93-92 - تیر ماه - بخش جراحی مردان 1 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/4/93لغایت5/4/93

 برنامه کارآموزی در عرصه ( داخلی 3 - اورژانس جراحی - اورژانس داخلی - داخلی 4) - استاد عزیزی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 93-92 - تیر ماه - بخش بیمارستان متینی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 93-92 - تیرماه - بخش بیمارستان نقوی

 برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - تیرماه 93 - آزاد نراق

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان - دانشجویان آزاد نراق - تیر ماه 93(1)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان - دانشجویان آزاد نراق - تیر ماه 93(2)

برنامه کارآموزی در عرصه اورژانس جراحی و اورژانس داخلی( خرداد 1393) استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  داخلی 4 (خرداد 1393) 

 برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/3/93لغایت31/4/93

برنامه درس کارآموزی در عرصه کودکان - خرداد ماه  93- خانم حسینیان

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - خرداد ماه - بیمارستان نقوی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - خرداد ماه - سرم درمانی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - خرداد ماه - بیمارستان متینی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - خرداد ماه - بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری خرداد 93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)
 
برنامه کارآموزی در عرصه اورژانس جراحی و اورژانس داخلی(اردیبهشت و خرداد 1393) استاد عزیزی

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/2/93لغایت31/2/93- آخرین تغییرات مورخ 16/02/93

برنامه کارآموزی در عرصه نوزادان – دانشجویان مامایی
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری اردیبهشت93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)- جدید 4/2/93

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری اردیبهشت93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/2/93لغایت31/2/93

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/2/93لغایت31/2/93

برنامه درس کارآموزی در عرصه کودکان - اردیبهشت ماه  93- خانم حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه ( داخلی 3 - اورژانس جراحی - اورژانس داخلی - داخلی 4) - استاد عزیزی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه - بیمارستان نقوی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه - سرم درمانی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه - بیمارستان متینی

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه - بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه بخش جراحی مردان 1

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه بخش جراحی مردان 2

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه بخش جراحی مردان 3

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه بخش طبی 1

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه بخش طبی 2

برنامه شیف بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  - داخلی جراحی و فوریتها - اردیبهشت ماه بخش عفونی 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر