به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

1:09:57 PM 1398 / 04 / 30
 

  

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر96 ، ترم 1 

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

-

پاتوفیزیولوژی

(دکتر حیدری) کلاس 9

 

-

 

یکشنبه

نظریه ها

(دکتر تقدسی) کلاس 9

داروشناسی

(دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

پایش وضعیت سلامت

(استاد حاجی باقری)  کلاس 9

 

دوشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکترادیب) کلاس 9

آمار

(مهندس موسوی)کلاس 9

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کارگاه مهارتهای ارتباطی وکارگاه ایمنی بیمار

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر96، ترم 1

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

آمار

(دکتر اکبری)کلاس 10

حضور در دانشکده

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

مراقبتهای پرستاری ویژه

(دکتر دیانتی ) کلاس10

 

مقدمه پرستاری ویژه

(دکتر عزیزی)کلاس10

پایشهای پیشرفته پرستاری 

(دکتر عزیزی) کلاس 10

دوشنبه

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر تقدسی)کلاس 10

داروشناسی

(دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

 پیوند اعضاء

(دکترافشار)کلاس10

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 96 ، ترم 1

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

حضور در دانشکده

 

رایانه(خانم دکتر نادی)

مرکز کامپیوتر

 

یکشنبه

نظریه ها (دکتر ادیب )

 کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

داروشناسی سالمندی

(دکتر مصداقی نیا)دانشکده پزشکی

 

اپیدمیولوژیدر سالمندی

(دکتر گیلاسی) کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

دوشنبه

آمار (خانم دکتر عطوف)

کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

روش تحقیق پیشرفته

(دکتر دیانتی) کلاستحصیلات تکمیلیطبقه 2

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری ورودی مهر96 ، ترم 1 

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

حضور در دانشکده

 

اصول سلامت روان و روان پرستاری (دکتر شریفی)کلاس 8

 

یکشنبه

اخلاق، حقوق و قانون

(دکترتقربی) کلاس 8

روش تحقیق پیشرفته

(دکترتقربی) کلاس 9

 

آمار

(مهندس موسوی)کلاس 8

 

دوشنبه

نظریه ها

(دکتر شریفی) کلاس 8

اصول مشاوره در روان پرستاری(دکتر شریفی) کلاس 10

 

رایانه

(خانم دکتر نادی)مرکز کامپیوتر

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

کارگاه مهارتهای ارتباطی - کارگاه ایمنی بیمار

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر95 ، ترم 3 

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

 

 

 

 

سه شنبه

پرستاری از بیماریهای مزمن

(خانم میرانزاده)  کلاس 9

 

پدافند غیر عامل

(دکتر افشار) کلاس9

 

 

چهارشنبه

روشهای آموزش به مددجو

(خانم دکترشریفی)  کلاس 9(8هفتهاول)

پرستاری آنکولوژی

(خانم دکتر ایزدی) کلاس 9

 

-

 

مراقبتهای تسکینی

(خانم دکتر ایزدی) کلاس 9(8هفته دوم)

پنجشنبه

 

 

 

 

 

کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری ویژه ورودی مهر95، ترم 3

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی

 

اختصاصی 5غدد و ...

(دکتر رضایی) کلاس 9

 

 

سه شنبه

اختصاصی 8(دکتردیانتی) کلاس 10

(کلاس و کاراموزی)

 

اختصاصی 6 (گوارش شکم لگن)

(آقای افاضل)کلاس 10

 

 

چهارشنبه

اختصاصی 7(خون سیستم ایمنی عفونی)

( خانم میرانزاده)کلاس 10- 8 هفته اول

اختصاصی 7(خون سیستم ایمنی عفونی)

(دکتر تقدسی)کلاس 10

 

اختصاصی 9(جراحی عروق و ارتوپدی)

(دکتر میرباقر) کلاس 10- 8هفته دوم

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 95 ، ترم 3

 

10-8

12-10

14-12

4-2

6-4

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

 

حضور در دانشکده

بررسی وضعیت سلامت (استاد حاجی باقری)  کلاس9

 

سه شنبه

پرستاری سالمندی 1

(خانم دکتر ایزدی) کلاس 8

 

ساختارهای مراقبتی در سالمندی 

 (خانم دکتر مسعودی)  کلاس 8

 

چهارشنبه

پرستاری سالمندی 3

(خانم دکتر شریفی )کلاس 8

 

 

 

پنجشنبه