اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:04:58 AM 1399 / 09 / 06
 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/02/19لغایت94/02/31- دانشجویان آزاد

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - اردیبهشت  ماه 94

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اردیبهشت ماه 94 - کلیه بخشها ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه روان - استاد آقاجانی اردیبهشت 94

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  –از 16/02/94 لغایت 31/02/94 - استاد خانم سرافراز

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/02/01لغایت94/02/15- دانشجویان آزاد

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ94/01/16لغایت94/01/31

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - فروردین  ماه 94

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شبیه خوانی–از 15/01/94 لغایت 31/01/94 - استاد خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (بخش بستری - زایمان) –از 15/01/94 لغایت 31/01/94 - استاد خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان، دانشجویان پرستاری، 94-93- استاد عزیزی- فروردین و اردیبهشت

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت ها ، دانشجویان پرستاری، 94-93- استاد عزیزی- فروردین اردیبهشت (دانشجویان آزاد)

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه روان  -  فروردین ماه 94 - استاد آقاجانی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - فروردین ماه 94 - کلیه بخشها ( استاد صفا)

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان -  اسفند ماه 93 

 برنامه کارآموزی در عرصه فوریت ها ، دانشجویان پرستاری، 94-93- استاد عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان، دانشجویان پرستاری، 94-93- استاد عزیزی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری -  داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 - اسفند ماه - بخش طبی 1

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - بخش طبی 2

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - بخش عفونی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - جراحی مردان3

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - مرکز سرم درمانی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - جراحی مردان 1

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - جراحی مردان 2

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 94-93 - اسفند ماه - بخش بیمارستان متینی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - اسفند ماه - بخش بیمارستان نقوی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (بخش بستری - زایمان) –از 01/12/93 لغایت 15/12/93 - استاد خانم سرافراز - ( بهمن90)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شبیه خوانی–از 15/12/93 لغایت 24/12/93 - استاد خانم سرافراز-(پرستاری مهر90)

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (بخش بستری - زایمان) –از 15/12/93 لغایت 29/12/93 - استاد خانم سرافراز

 برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/12/93لغایت30/12/93CCU2CCU1 ICU2ICU1ICU3  post cath

   برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شبیه خوانی–از 15/11/93 لغایت 30/11/93 - استاد خانم سرافراز-(پرستاری مهر90)

   برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان -  نیمه دوم بهمن ماه 93 

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (بخش بستری - زایمان) –از 15/11/93 لغایت 30/11/93 - استاد خانم سرافراز- ( بهمن90)

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری(پسر) در بیمارستان شهید بهشتی کاشان –بهمن 93 - استاد آقای عزیزی

 برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - بهمن ماه - خانم صفا

 برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/11/93لغایت16/11/93CCU2CCU1 ICU2ICU1ICU3  post cath

 برنامه کارآموزی در عرصه فوریت ها ، دانشجویان پرستاری، 94-93 ، بهمن ماه - استاد آقای عزیزی

  برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - بهمن ماه 93 

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری(دانشگاه آزاد) در بیمارستان شهید بهشتی کاشان –بهمن ماه 1393

 برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ15/10/93لغایت30/10/93-

  

  برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - استاد آقای عزیزی -  دی ماه 93- آخرین تغییرات 13/10/93

  برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه کودکان  - استاد خانم حسینیان - دی ماه 93 

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال تابستان 94-93 - دی ماه - بخش طبی 1

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - بخش طبی2 

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - بخش بیمارستان نقوی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - بخش عفونی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - جراحی مردان3

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - مرکز سرم درمانی

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - جراحی مردان 1

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - جراحی مردان 2

برنامه شیفت بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی و جراحی و فوریتها - نیمسال اول 94-93 - دی ماه - بخش بیمارستان متینی

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان –دی ماه 1393- آخرین تغییرات 26/9/93 ساعت 10:30

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری(دانشگاه آزاد) در بیمارستان شهید بهشتی کاشان –دی ماه 1393- آخرین تغییرات 26/9/93 ساعت 10:30

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/10/93لغایت15/10/93- آخرین تغییرات 29/9/93 ساعت 12:30

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ15/10/93لغایت30/10/93- آخرین تغییرات 13/10/93 ساعت 13:30

 

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمان و تنظیم خانواده

دانشجویان مامایی 90  نیمسال اول 94-93

روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه

تاریخ

صبح

زایمان (زایشگاه )

عصر

زایمان (زایشگاه)

درمانگاه

(گلابچی)

دوشنبه ها

زنان (بیمارستان بهشتی)

14/7/92 الی 10/8/93

الف

ب

ج

د

14/7- 28/7-5/8

11/8/93 الی 3/9/93

ب

ج

د

الف

19/8 - 26/8-3/9

8/9/93 الی 1/10/93

ج

د

الف

ب

10/9 - 17/9- 24/9

6/10/93 الی 27/10/93

د

الف

ب

ج

 8/10- 15/10- 22/10

مربی: خانمها

نصیری خیاطیان

ساقی

سوکی -باقری

سرافراز

  

گروه ج

گروه الف

گروه د

گروه ب

اعظم سادات تقوی

سیده زهرا تقوی

مریم سعیدیان

مهتاب عندلیب

مرضیه صفری

آزاده ملک آبادی

 

 الهه میرالی

هانیه قادریان

ریحانه رجبی

فرشته جعفررزاده

طیبه فلفلیان

فاطمه اخباری

فاطمه حقیقت خواه

پریسا باباییان

نفیسه عظیمی

اسما نوحی

مریم برجیس

زهرا کیخایی

اسما قصابی

منیژه سادات هاشمی

مریم فریدی

لیلی علیزاده

زهرا خاوری

فرزانه کاکری

الهه اکبری

سیده زهرا میر احمدی

 - روزهای دوشنبه کارآموزی صبح زایمان با مسئولیت خانم خیاطیان و درمانگاه گلابجی با مسئولیت خانم باقری برگزار خواهد شد.
  1. ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 و در شیفت عصر 30/13 الی 30/18 خواهد بود.
  2. هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد.
  3. جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.


برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمان زنان-داخلی و جراحی و تنظیم خانواده

دانشجویان مامایی مهر 90  نیمسال اول 94-93

روزهای سه شنبه ، چهارشنبه، و پنجشنبه

تاریخ

داخلی جراحی

زنان

چهارشنبه  شب

(زایشگاه)*

عصر

(زایمان)

درمانگاه

(گلابچی)

8/7/93 الی 30/7/93

الف

د

د

ج

ب

1/8/93 الی29/8/93

ب

الف

الف

د

ج

4/9/93 الی 25/9/93

ج

ب

ب

الف

د

26/9/93 الی 18/10/93

د

ج

چ

ب

الف

مربی: خانمها

عابدزاده

سرافراز

اکرمیان

کریمیان- صابری

نصیری

  

گروه ج

گروه الف

گروه د

گروه ب

اعظم سادات تقوی

سیده زهرا تقوی

مریم سعیدیان

مهتاب عندلیب

مرضیه صفری

آزاده ملک آبادی

 

 الهه میرالی

هانیه قادریان

ریحانه رجبی

فرشته جعفررزاده

طیبه فلفلیان

فاطمه اخباری

فاطمه حقیقت خواه

پریسا باباییان

نفیسه عظیمی

اسما نوحی

مریم برجیس

زهرا کیخایی

اسما قصابی

منیژه سادات هاشمی

مریم فریدی

لیلی علیزاده

زهرا خاوری

فرزانه کاکری

الهه اکبری

سیده زهرا میر احمدی

 

توضیح اینکه :

-کارآموزی روزهای سه شنبه عصر با مسئولیت خانم صابری و پنج شنبه عصر مسئولیت خانم کفایی برگزار خواهد شد.

  1. سه شنبه 15/7/93 برنامه کارآموزی جهت شرکت در کارگاه گزارش نویسی تعطیل خواهد بود(حضور دانشجو درکارگاه الزامی است).

-کلیه کارآموزی ها در روزهای چهارشنبه 14/8/93 و پنجشنبه 15/8/93 تعطیل خواهد بود.

- فقط کارآموزی داخلی و جراحی  در تاریخهای 24/7/93 و 1/8/93 و13/9/93 و11/10/93 تعطیل خواهد بود

- ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 و در شیفت عصر 30/13 الی 30/18 خواهد بود.

*لطفا به برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه بارداری زایمان درشیفت شب  و بیمارستان شهید بهشتی مراجعه نمایید.

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه بارداری زایمان

دانشجویان مامایی مهر 90  نیمسال اول 94-93  

نام و نام خانوادگی

روزهای شنبه ، یکشنبه

(عصر بیمارستان شهید بهشتی)

روزهای سه شنبه ، چهارشنبه

(عصر بیمارستان شهید بهشتی)

چهارشنبه  شب

(زایشگاه شبیه خوانی)

پریسا باباییان-نفیسه عظیمی-اسما نوحی

4/8-3/8-20/7-19/7

23/7-22/7

30/7-16/7

مریم برجیس-زهرا کیخایی -اسما قصابی

27/7-26/7

30/7-29/7-16/7-15/7

23/7-9/7

الهه میرالی-هانیه قادریان-ریحانه رجبی-

18/8-17/8-2/9-1/9

21/8-20/8

28/8-7/8

فرشته جعفررزاده -طیبه فلفلیان-فاطمه اخباری -فاطمه حقیقت خواه

25/8-24/8

28/8-27/8-7/8-6/8

21/8-14/8

منیژه سادات هاشمی-مریم فریدی-لیلی علیزاده

23/9-9/9-8/9

25/9-12/9-11/9

19/9-5/9-

زهرا خاوری -فرزانه کاکری الهه اکبری-سیده زهرا میر احمدی

29/9-16/9-15/9

19/9-18/9-5/9-4/9

12/9

اعظم سادات تقوی-سیده زهرا تقوی-مریم سعیدیان

7/10-6/10

10/10-9/10-26/9

17/10-3/10

-مهتاب عندلیب-مرضیه صفری-آزاده ملک آبادی

14/10-13/10

17/10-16/10-3/10

10/10-26/9

مربی

خانم اکرمیان

خانم هاشم زاده

خانم اکرمیان

 -کارآموزی در شیفت صبح از  ساعت 30/7 الی 30/13 و در شیفت عصر 30/13 الی 30/ 18و در شیفت شب از ساعت30/ 19الی 30/7 برگزار خواهد شد. 

 برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 91

روزهای سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه نیمسال اول  94-93 

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی  )

داخلی جراحی

(بهشتی )

صبح زایمان

(بهشتی)

پزشکی قانونی

(مرکز پزشکی قانونی)

25/06/93 الی  16/07/93

الف

ب

ج

د

17/07/93  الی 14/08/93

ب

الف

د

ج

15/08/93  الی 12/09/93

ج

د

الف

ب

13/09/93  الی10/10/93

د

ج

ب

الف

مربی : خانمها

خیاطیان- عباس زاده

عابد زاده-عاملی

سادات-ساقی

فیروزی

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

افسانه عرب صالحی

زهرا عرب مختاری

فاطمه منادی نوش ابادی

معصومه  هاشمی

فریبا دویستی

سهیلا شیبانی

رقیه اربابی مقدم

نگین روحانی

مژگان جوادیان

زهرا اقامحمدی

مرضیه تقی زاده

راضیه کیوان نژاد

سحر شریفی

 فاطمه وکیلی

مهسا حیدریان علی ابادی

پروین خوش اخلاق

نیلوفر دلیری شمس ابادی

فائزه حاتمی

صدیقه شاه پیری زیارتگاهی

معصومه شریفی

مرضیه ظفرمند

سهیلا شکرگزار

ساره تقوی نژاد

نفیسه همائی پور

سمیرا اکبری

مهسا فتوت

زینب حسنی مطلق

سارا سایه کوئی

 

توضیح اینکه :  روزهای چهار شنبه کارآموزی زایمان بهشتی با مسئولیت خانم سادات و روزهای سه شنبه کارآموزی داخلی جراحی بهشتی با مسئولیت خانم عاملی  برگزار خواهد شد.

  • کارآموزی صبح زایمان شبیه خوانی از تاریخ  22/06/93   الی 8/08/93   با مسئولیت خانمخیاطیان برگزار خواهد شد.
  • چهار  شنبه 5/9/93  برنامه کارآموزیها برای شرکت در کارگاه احکام شرعی در مامایی تعطیل خواهد بود. (حضور دانشجو درکارگاه الزامی است).
  • پنجشنبه 27/9/93    برنامه کارآموزیها برای شرکت درجلسه بررسی پرونده های تخلفات قانونی ماماتعطیل خواهد بود(حضور دانشجو الزامی است).
  • پنجشنبه 3/7و 8/8 و 29/8/93  برنامه کارآموزیهای داخلی جراحی  و پزشکی قانونی و 10/7/93 و17/7 و 22/8 و 13/9 فقط کارآموزی پزشکی قانونی تعطیل خواهد بود.
  • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 می باشد.

  برنامه کارآموزی نشانه شناسی (بیمارستان شهید بهشتی)

  دانشجویان مامایی 92 - نیمسال اول94/93

روزهای سه شنبه، چهارشنبه  

تاریخ

بیمارستان شهید بهشتی

25/06/93 الی  23/07/93

الف

29/07/93  الی 4/09/93

ب

5/09/93  الی 10/10/93

ج

مربی :

خانم دکتر کثیری نژاد

 

الف

ب

ج

فائزه برجسته

فاطمه  بنایی

زهرا ربانی پور

مبارکه رضایی

مرجان رهنما

زهرا ستاری

سارا کریمی

زهره سادات مجیدی

عطبه کربعلی

زهرا فلاح نژاد

مریم صایتاری

شیما منتظری

سلماز بهالوهوره

فاطمه قاضی زاده

زهرا رجایی نژاد

 لیلا قوامی

پروین میرزایی

زهرا کارگر

راضیه ابراهیمی

زهرا کاظم پور

زینب مجیدی زاده

مریم سلیمانیان

فاطمه طاهری مقدم

ملیکا ارباب

زهرا علی وپر

فاطمه جمشیدی

ریحانه سجادی

فاطمه رضادوست

 

 
برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.

برنامه کارآموزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال اول 94-93

پرستاری
فوریتهای پزشکی
برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری ( آخرین تغییرات 25/06/93 ساعت 13:37)

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - نیمسال اول 94-93

کارورزان محترم لطفا جهت مشاهده برنامه شیفتهای خود به قسمت شیفت بندیها در لینک آموزش دانشکده مراجعه فرمائید .

 

 

 

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال دوم 93-92

پرستاری
مامایی
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی
برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری 


 

برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.
 

 برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 93-92دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.

 

 

 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/4/93لغایت5/4/93

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری تیر 93 در بیمارستان های  تأمین اجتماعی (شبیه خوانی) و شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - تیرماه 93 - آزاد نراق

 

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان - دانشجویان آزاد نراق - تیر ماه 93(1)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان - دانشجویان آزاد نراق - تیر ماه 93(2)

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/3/93لغایت31/4/93

  برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری خرداد 93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)- مورخ 29/02/93

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری خرداد 93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری نراق در خرداد ماه 1393

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری نیمه دوم  اردیبهشت ماه 93  در بیمارستان های  تأمین اجتماعی (شبیه خوانی) و بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری اردیبهشت93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)

برنامه کارآموزی در عرصه نوزادان – دانشجویان مامایی- (اصلاحیه )- خانم سوکی

  برنامه تکمیل آمار دانشجویان مامایی ورودی 89- اردیبهشت ماه 93

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ16/1/93لغایت31/1/93

  برنامه تکمیل آمار دانشجویان مامایی ورودی 89

 برنامه کارآموزی  در عرصه داخلی 3دانشجویان پرستاری ( فروردین ماه93)

صورت کشیک کارآموزی در عرصه بخش داخلی 4 از تاریخ 16/01/93 لغایت 31/01/93

برنامه کارآموزی در عرصه  اورژانس داخلی ( فروردین ماه 93)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری فروردین ماه93 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)و شهید بهشتی- استاد خانم کفایی- آخرین تغییر 18/1/93 ساعت 12:45

برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بخش جراحی 1 و طبی 1- بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بخش جراحی 3 و عفونی بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بخش جراحی2 - بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه -  بیمارستان متینی  و طبی 2 بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بیمارستان نقوی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - سرم درمانی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بیمارستان سیدالشهدا

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری نیمه دوم اسفند 92 در بیمارستان تأمین اجتماعی (شبیه خوانی)- استاد خانم کفایی

 برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری مهر 90- استاد خانم کفایی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، اسفندماه  سال92 ، بخش اورژانس داخلی و جراحی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نراق- استاد خانم سرافراز

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ01/12/92لغایت25/12/92

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 93-92 - اسفند ماه - بخش نقوی

 

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - استاد خانم حسینیان- اسفندماه92

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت  دانشجویان مامایی89

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری نراق - بهمن ماه 92

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری ، بهمن ماه  سال92 ، بخش طبی 3

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه - خانم فلاحی - بهمن و اسفند ماه 92 - آخرین تغییرات در ساعت 10 روز 92/11/13

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیمسال دوم 93-92 - بهمن ماه - بخش نقوی

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ12/11/92لغایت30/11/92

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه - استاد دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - استاد خانم حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان - بیمارستان شبیه خوانی - استاد خانم کفایی

برنامه کارآموزی درعرصه مدیریت پرستاری - استاد خانم تقربی

 برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان آزاد نراق - نیمسال دوم 93-92-( کارآموزی در عرصه ویژه  همراه دوره های روزانه از تاریخ 12/11/92 شروع می شود .)

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری در دیماه 1392-بخشهای زایمان و پس از زایمان بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت دانشجویان پرستاری دیماه 92- بیمارستان شهید بهشتی-آخرین تغییرات ساعت 14 مورخ 30/1092

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ92/10/01لغایت92/10/30

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری دیماه 92 در بیمارستان شبیه خوانی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری در آذر ماه 1392 - در بخش پس از زایمان بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، آذرماه  سال92 ، بخشهای اورژانس داخلی و جراحی- آخرین تغییرات 92/09/10

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آذر ماه 92

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری مهر89 - آذر ماه 92- بیمارستان شبیه خوانی

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه - آذر ماه 92 آخرین تغییرات 30/09/92

 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه - آبان ماه 92

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، آبانماه  سال92 ، بخشهای اورژانس داخلی و جراحی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری مهر89 - آبان ماه 92- بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل 89

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری در آبانماه 1392 -بخش های زایمان و پس از زایمان بیمارستان شهید بهشتی

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی ازتاریخ92/6/31لغایت92/7/30

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، مهرماه  سال92 ، بخش اورژانس داخلی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری مهر 89 در بیمارستان شبیه خوانی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران نوزادان دانشجویان پرستاری در مهر ماه 1392(آخرین تغییرات 92/07/01)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان در مهر ماه

برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بخش جراحی 1 و طبی 1- بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بخش جراحی 3 و عفونی بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بخش جراحی2 - بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه -  بیمارستان متینی  و طبی 2 بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بیمارستان نقوی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - سرم درمانی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - داخلی جراحی و فوریتها - نیم سال دوم - 93-92 - فروردین ماه - بیمارستان سیدالشهدا

 

 

برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

 

 

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال اول 93-92

پرستاری(آخرین تغییرات در تاریخ 92/07/07 انجام شده است
مامایی
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی
برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری (آخرین تغییرات در ساعت 09:15روز 92/07/01 می باشد)