اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:36:12 PM 1399 / 03 / 06
 

دانشکده پرستاری و مامایی از نگاه آمار

 آمار اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

  • اعضاء هیئت علمی گروه داخلی جراحی:10نفر
  • اعضاء هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت:5 نفر
  • اعضاء هیئت علمی گروه اتاق عمل:5 نفر
  • اعضاء هیئت علمی گروه مامایی :10 نفر

آمار کتاب کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

  • تعداد عنوان کتاب فارسی : 7067عنوان
  • تعداد جلد کتاب فارسی: 15047 جلد
  • تعداد عنوان کتاب انگلیسی:  1761عنوان
  • تعداد جلد کتاب انگلیسی: 2418 جلد

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 1394