به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:15:57 PM 1396 / 12 / 04
 

دانشکده پرستاری و مامایی از نگاه آمار

 آمار اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

  • اعضاء هیئت علمی گروه داخلی جراحی:10نفر
  • اعضاء هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت:6 نفر
  • اعضاء هیئت علمی گروه اتاق عمل:3 نفر
  • اعضاء هیئت علمی گروه مامایی :9 نفر

آمار کتاب کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

  • تعداد عنوان کتاب فارسی : 7067عنوان
  • تعداد جلد کتاب فارسی: 15047 جلد
  • تعداد عنوان کتاب انگلیسی:  1761عنوان
  • تعداد جلد کتاب انگلیسی: 2418 جلد

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 1394

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر