ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:52:05 AM 1398 / 06 / 31
 
 
انواع روشهای  پیشگیری از بارداری
تدوین:

فاطمه عباس زاده
محبوبه کفائی عطریان فر

اعظم باقری
اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 اورژانسهای مامایی و مراقبتهای پرستاری
ترجمه
زهراسوکی-  خدیجه شریفی -  مصطفی شریفی

 
 ورزش در دوران بارداری و پس از زایمان
تألیف
معصومه عابدزاده- فرزانه صابری- زهره سادات
 
بلوغ در دختران نوجوان
ترجمه
 معصومه عابدزاده -  کتایون وکیلیان-  اعظم باقری
 مراقبت های بارداری
تألیف
محبوبه کفائی عطریان- فاطمه عباس زاده- اعظم باقری
 
ایدز در حاملگی و زایمان
ترجمه
 زهره سادات – معصومه عابدزاده
 
 دارو درمانی و شیردهی
ترجمه
معصومه عابدزاده- زهره سادات
 

روشهای کاهش درد
تآلیف
فرزانه صابری- مهری انصاری نیاکی
اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی