به سایت دانشکده پرستاری و مامایی خوش آمدید

2:02:11 AM 1396 / 01 / 09
 

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-فروردین ماه96- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -فروردین ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - نیمه دوم اسفند ماه 95- استاد عزیزی- آزاد و دولتی-آخرین تغییرات 95/12/14

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت اسفند و فروردین ماه - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت اسفند و فروردین ماه - استاد فلاح- دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-نیمه دوم اسفند  ماه- آزاد و دولتی- تغییر در 95/12/09

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -اسفند ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-نیمه اول اسفند  ماه- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  اسفند  ماه 95- آزاد و دولتی- استاد صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان سیدالشهدا

برنامه کارآموزی در عرصه روان اسفندماه 95 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت -  بهمن  ماه 95-  دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت -  بهمن  ماه 95- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  بهمن  ماه 95- آزاد و دولتی- استاد صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان سیدالشهدا

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -بهمن ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-بهمن  ماه- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت بهمن ماه - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت بهمن ماه - استاد فلاح- دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - بهمن ماه 95- استاد عزیزی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه روان بهمن ماه 95 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

 


 

آرشیو ماههای قبل از سال 94

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر