ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:04:25 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  (2واحد) –کارآموزی پرستاری بهداشت روان (2 واحد )

پرستاری  بهمن 95 - نیمسال اول  99-98

بخش

 

تاریخ

یکشنبه دوشنبه

( اطفال)

یکشنبه دوشنبه

( روان)

سه شنبه چهارشنبه

( اطفال)

سه شنبه چهارشنبه

(روان)

98/06/31 لغایت 98/08/01

A

B

 C

 

A

(5 روز اول خانم صبا محمدی و آقای عباسیان)

(5 روز دوم خانم علمداری)

98/08/05 لغایت 98/09/06

C

A

B

C

(5 روز اول خانم لاله محمدی)

(5 روز دوم خانم دلشاد)

98/09/10 لغایت 98/10/11

B

C

A

B

( 5 روز اول خانم مهدوی و آقای عباسیان)

( 5 روز دوم لطفی)

مربی

خانم دکتر حسینیان آقای قدیری خانم دکتر تقربی  
 

گروه A

گروه B

گروهC

اسما وکیلی

کیمیا خواجه

زینب مطهری نیا

عاطفه بدیعی نژاد

فاطمه اسدی

زهرا محمدزاده

طیبه قرنی

علیرضا مرادی

امیر هدایت مکارم

امید نظری

محمد علی کافی

غلامعلی رحیمی

فاطمه گودرزی

مینا نکویی مهر

نگین ذبیحی

فخرسادات مریخی

اسما جعفری

نادیا فیروزی

فرزانه موسی پور

محمد فهیمی نژاد

امیرحسین غفاری

علی کبیری

داوود علی محمدی

پدرام لشکری نژاد

مرضیه رضایی

حانیه ضیابخش

زینب زیدآبادی

زینب گل کاریان

ملیکا بهرام

سارا عطایی

مهسا نائینی

حامد شریفی

حمیدرضا زراعت خواه

داوود زمانی

پژمان شیخی زاده