اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:12:33 PM 1399 / 03 / 05
 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  (2واحد) –کارآموزی پرستاری بهداشت روان (2 واحد )

پرستاری مهر 96 - نیمسال دوم 99-98- دولتی

بخش

 

تاریخ

یکشنبه دوشنبه

( اطفال)

یکشنبه دوشنبه

( روان)

سه شنبه چهارشنبه

( اطفال)

سه شنبه چهارشنبه

(روان)

98/11/20 لغایت 98/12/21

A

B

 C

 

A

98/12/25 لغایت 99/02/10

C

A

B

C

99/02/14 لغایت 99/03/21

B

C

A

B

مربی

خانم دکتر حسینیان آقای قدیری خانم دکتر تقربی آقای خراسانی
 

گروه A

گروه B

گروهC

اسما نیک نژاد

زهرا عرب زاده

حانیه زارع

مائده صامعی

زهرا رحمتی

یوسف صالحی

جواد سلمانی

امیرحسین محمدنژاد

محمدامین خلیلی

محمد امین حمیدی

علیرضا چوپان

محمد صدیقی

علیرضا حسینی

زهره نادمی

زینب غیور

معصومه حسینی

فاطمه حسینی

فاطمه رعیت

فاطمه شبانی

محمدجواد یعقوبی

سید حمیدرضا مصطفوی

سید محمد جواد حسینی

محسن مجید برزکی

سید سجاد حسینی

حمید غلامی

محمدرضا عظیم پور

شیرین صحرایی

زهرا صباحی مقدم

فاطمه رافعی

زهرا جعفری

زینب وعیدی

نرگس صالحی

ریحانه هنرجو

مریم باقرزاده

پیام نادری

محمدرضا میر

محسن علیزاده

محمد رضایی

مجید زاهدی

مهدی حاج علی

 
 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  (2واحد) –کارآموزی پرستاری بهداشت روان (2 واحد )

پرستاری مهر 96 - نیمسال اول99-98- آزاد کاشان - عصر

بخش

 

تاریخ

یکشنبه دوشنبه

( اطفال)

یکشنبه دوشنبه

( روان)

سه شنبه چهارشنبه

( اطفال)

سه شنبه چهارشنبه

(روان)

98/11/20 لغایت 98/12/21

A

B(خانم علمداری)

 C (خانم نبی زاده)

A(خانم لطفی)

 

98/12/25 لغایت 99/02/10

C

A(لاله محمدی)

B (خانم حسینی)

C(خانم مهدوی آقای عباسیان)

99/02/14 لغایت 99/03/21

B

C(صبا محمدی)

A (خانم شریفی)

B(خانم دلشاد)

مربی

خانم باقرزاده      
 

 

گروه A

گروه B

گروهC

حانیه رئوفی

سحر پژمانفر

فاطمه قصابی

مهرانه ذبیحی

فضیلت احمدی

فاطمه اسماعیلی

فاطمه قربانی

زهرا سادات ساداتی

کوثر مشتاقی

کوثر قبایی

زینب نیکبخت

دانیال الماسی

علی جهانی

محمد تاجیک

مرضیه فیروز پور

فاطمه طارمی

مریم رستگار

سحر فرهادی

زهرا اکبری

فریبا باهنر

زهرا اربابی

فاطمه رجبی

فاطمه بهروزی نژاد

نرجس کاظمی

مسعود صفاری

محمدرضا عسگری

سجاد رسولی

علیرضا قربان زاده

سارا بابایی

مهدیه بابایی

سارا زارعی

فئزه رضایی

زینب آقامحمدی

فاطمه بالاور

پریسا شرفی

هانیه مهدیزاده

زهرا شریعت منش

یاسمن نوروزی

مریم سید حسینی

شیما شعرباف

رضا قنبر نژاد

عباس مجیدی

علی بذرافشان

اسما جعفری(فقط خانم نبی زاده)

 
  • هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد
  • ساعات انجام کارآموزی در عصر  از 13:30 صبح لغایت 18:30 بعدازظهر می باشد
  • ساعت کارآموزی در صبح از 7:30 الی 12:40 می باشد.
  • جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.