به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:44:39 PM 1397 / 03 / 28
 

 

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی  ( 2 واحد)  و کارآموزی در اتاق عمل اورژانس ( 1 واحد) و کارآموزی مدیریت در اتاق عمل (2 واحد)

دانشجویان اتاق عمل 94

(شنبه ، یک شنبه و دوشنبه)

تاریخ

نقوی

بهشتی

متینی

مدیریت

(دفترپرستاری)

سیدالشهدا،

(دفتر پرستاری)

اوژانس داخلی

(مدیریت)

96/11/16- 96/12/25

A

B

نیکبخت

نیکخواه –یوسفی

ساجدین

97/01/15- 97/02/15

B

C

علی جانی- محمدی

طالبی

گودرزی

97/02/16- 97/03/13

C

A

صفاری - خوانساری

بالاور

ایزدی-جوهری

نام مربی

 

آقای حسین قادریان

آقای دکتر افشار (شنبه و یکشنبه) دکترمیرباقر(دوشنبه)

خانم جوکاری(شنبه و یکشنبه اسفندماه)

خانم بقایی

خانم بنی آدمیان

آقای برزگر

آقای فیاضی

 

 

A

طالبی –علی جانی –گودرزی - محمدی

B

ایزدی –بالاور –صفاری –جوهری - خوانساری

C

نیکبخت –نیک خواه –ساجدین - یوسفی

 

 

کارآموزی رفتار در اتاق عمل ( 1 واحد)  وکارآموزی مهارتهای بالینی ( 2 واحد) 

دانشجویان اتاق عمل 96

( شنبه و یکشنبه و دوشنبه)

تاریخ

سرم درمانی (اورژانس داخلی)

بخش جراحی مردان I

اتاق عمل بهشتی

96/11/16- 96/12/24

A

B

C

97/01/15- 97/02/03

C

A

B

97/02/08 - 97/02/17

B

C

A

نام مربی

 

آقای فیاضی

خانم هاشمی

خانم دکتر میرباقر –  دکتر افشار- خانم جوکار(شنبه و یکشنبه اسفندماه)- خانم سعادت (دوشنبه اسفند ماه)

 

 

A

باقری –رفیعی فائزه –ریوندی –سلطانی –عرب بیگی–قنبری

B

دهقانی –رفیعی مهدی - زمانی–نقدی –شهریاری

C

منتظر –مرادی  –غفاری - فراتی- حامد عبدلیان - سید ابوالفضل حسینی

 

کارآموزی اصول و فنون فرد اسکراب (2 واحد)

کار آموزی تکنیک در اتاق عمل  ( 2 واحد)

 دانشجویان اتاق عمل مهر 95

(سه شنبه چهارشنبه- پنجشنبه )

 

تاریخ

اتاق عمل  بهشتی

اتاق عمل

نقوی

متینی

96/11/18-96/12/25

A

B

C

97/01/15-97/02/15

B

C

A

97/02/16-97/02/27

C

A

B

نام مربی

 

دکتر میرباقر

علی فیروزیان

خانم بقایی

 

A

احمدی –اسلامی –اکبری - جعفری - حسینی –خرمی –خلیف - خوشدل

B

سلیمی –شریفی-  عبدالرحیمی- عظیمی - قاسمی

C

قدوسی –نظری –نعمتی - نورانی- پور قدرت

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

1-ساعت شروع و پایان کارآموزی ، 7:45 تا 13:15 می باشد.

2- جابجایی در گروهها امکان پذیر نیست و در صورت جابجایی ، روز کارآموزی به عنوان غیبت محسوب خواهد شد.

3-غیبت در کارآموزی ها جبران ندارد و طبق مقررات برخورد خواهد شد .