به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:19:34 AM 1396 / 04 / 30
 

 

    برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 93 - نیمسال دوم 96-95

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

تاریخ

صبح زایمان

(بهشتی)

درمانگاه زنان

  (بهشتی)

عصر زایمان

(شبیه خوانی)

بخش زنان

(بهشتی)

95/11/23 الی  95/12/18

الف

ب

ج

د

95/12/19  الی 96/01/29

ب

الف

د

ج

96/01/30  الی 96/02/21

ج

د

الف

ب

96/02/26  الی96/03/16

د

ج

ب

الف

مربی : خانمها

نصیری -کریمیان

سرافراز

خیاطیان-

 صابری

 

حقیقی

 

 

الف

ب

ج

د

فاطمه مقصودیان

مرجان ثابتی مجرد کاشانی

زهرا باقی نصرآبادی

زهرا اکرمیان

زهره نادعلی زاده

عاطفه حیدری

فاطمه کمال

فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد

فاطمه علی محمدی

حسینی دانشور(میهمان)

زهرا ایزدی

ریحانه جهانبخش

فاطمه یزدیان

فاطمه سادات طباطبایی

فرحناز محمدی دره بیدی

راضیه عابدینی

حانیه لاله

نجمه تقیان

نگین میرزایی

فرزانه رحیمی
 

توضیح :

 • کارآموزیدر مانگاه زنان به جای روزهای پنج شنبهروزهای شنبه برگزار می شود.
 • کارآموزی صبح زایمان روزهای پنج شنبه توسط خانم کریمیان برگزار می گردد.

·        هر دانشجو موظف به گذراندن ده روز کارآموزی دردرمانگاه زنانو بخش زنانمی باشد.

 • ساعت کارآموزی صبح از ساعت30/7 الی 30/12 می باشد.
 • ساعت کارآموزی عصر از ساعت 30/13 الی 30/18 می باشد.
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 • هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد.

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 94 نیمسال دوم 96-95

روزهای سه شنبه، چهارشنبه  و پنجشنبه (صبح)

تاریخ

پره ناتال

 (گلابچی)

کودکان

(بهشتی)

نوزادان

 (شبیه خوانی)

اورژانس سرم درمانی(مرکزی)

سه شنبه -چهارشنبه

95/11/23  الی 95/12/18

الف

ب

ج

د

95/12/19 الی96/01/29

ب

الف

د

ج

96/01/30 الی 96/02/21

ج

د

الف

ب

96/02/26 الی 96/03/16

د

ج

ب

الف

مربیان: خانمها

سادات –نصیری

باقری- حق پرست

سوکی

وارث

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

 فاطمه امید الله

فاطمه صالحی

 فاطمه کاشانی زاده

  مهسا حسنی           

شیماسادات امامی 

زهرا امانتی کاشانی    

 زهره  محمدزاده   

 زینب    طالبی

 نرجس نجاتی فر

راحله  حسن پور

 مریم امیری            

 فاطمه شفی

سعیده شیروی

مبینا رستمی(فقط کودکان )

سمیه موسوی

مهدیه کریمی  

زهرا رضائی  

مینا   موحدمطلق

حدیث بابائی شمس        

زهرا جواهری

ریحانه پی پل زاده 

فرحناز قربانی

 شیوا  شکوهی               

  فاطمه  هادیان

سیما سعدابادی

زهرا بذر افشان

نسرین وزیری

فاطمه سادات برقعی                          

 

توضیح :

·        کارآموزی پره ناتال روزهای پنج شنبه توسط خانم نصیری برگزار می گردد.

·        کارآموزی نوزادان هر هفته روزهای شنبه عصر به جای پنج شنبه برگزار می گردد.

·        ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/12 می باشد.

 • ساعت کارآموزی عصر از ساعت 30/13 الی 30/18 می باشد.
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 • هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد.

 

برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان مامایی 95

بخش جراحی زنان- بیمارستان شهید بهشتی

روزهای شنبه و پنج شنبه

                     تاریخ

مربیان

95/11/21  الی 95/12/26

96/01/17 الی 96/03/18

روزهای شنبه

الف

ج

روزهای پنج شنبه

الف

ب

مربی : خانم مدنی

                                                     

الف

ب

ج

زهرا حجازی

مریم ملاباقری

الهام حسن پور

عطیه برادران

زینب حاج عباسی

فاطمه زهتابی

ملیحه محمدزاده

ملیکا فاضل

مرضیه الماسی

فاطمیا احمدی

فاطمه حسین پور

 

ریحانه شرافت

الهام پور کاظم

مریم خادم حسینی

فرشته قوتمند

انسیه خوشنویسان

مهدیه عرب

زهرا بابا جعفری

مریم حمیدی

سارا احمدی

پریسا محمد خانی

فاطمه سیری

زهرا محسنی

صغری مؤمنی

الهام دوستی

شیوا قنبری

فاطمه یوسفی

کیمیا نمازی

 

 

توضیح اینکه :

 • هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد .
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
 • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 می باشد .

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر