اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:49:35 AM 1399 / 10 / 30
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

 

8-10:30

13-15

شنبه 4/11/99

اندیشه 1

انقلاب اسلامی

دوشنبه 6/11/99

دانش خانواده

تاریخ اسلام

سه شنبه 7/11/99

متون اسلامی

اخلاق اسلامی

چهارشنبه 8/11/99

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

اندیشه اسلامی 2

 

 

 

ساعت نام درس تاریخ
9 تربیت بدنی 1 99/10/08
10 تربیت بدنی 2 99/10/08