اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:48:55 PM 1399 / 07 / 09
 

 

 

برنامه هفتگی

نیمسال دوم 98-99 

آقای دکتر افشار      

ساعت

10-8

12-10

14- 12

16-14

18-16

ایام هفته

شنبه

کار آموزی

اتاق عمل

 

مشاوره دانشجویان

 

یک شنبه

کار آموزی

 اتاق عمل

 

اخلاق ارشد

اصطلاحات

دو شنبه

دفتر گروه

دفتر گروه

مدیریت دکتری

دفتر بسیج

 

سه شنبه

جراحی اورژانس

آشنایی با تجهیزات

 

دفتر بسیج

بیماریهای داخلی

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

دفتر گروه

جلسه گروه

بیماریهای داخلی

 

پنج شنبه

 

 

Afshar_m_1343@yahoo.com

 

 

برنامه هفتگی

نیمسال دوم 99-98

خانم دکتر رضائی

ساعت

        ایام هفته

10-8

5/12-10

4- 2

6-4

شنبه

 

 

 

 

یک شنبه

احیاء قلبی ریوی و مراقبت ویژه

(کلاس 6)

بیهوشی و مراقبتهای آن

(کلاس 7)

تکنولوژی جراحی پوست و

سوختگی و ترمیمی

(کلاس 7)

 

دو شنبه

کارآموزی

بیمارستان شبیه خوانی (اتاق عمل)

 

 

سه شنبه

کارآموزی

بیمارستان شبیه خوانی (اتاق عمل)

مشاوره دانشجویان

 

چهار شنبه

کارآموزی

بیمارستان شبیه خوانی (اتاق عمل)

 

 

پنج شنبه

 

 

M4.rezaei@gmail.com

M_rezaei@kaums.ac.ir

 
 
 
 

برنامه هفتگی

نیمسال دوم 99-98

دکترندا میرباقر

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

مشاوره دانشجو

جراحی زنان

(کلاس 7)

 

جراحی گوارش

(کلاس 7)

 

یک شنبه

مطالعه

مشاوره دانشجو

 

کلیه و ارولوژی ارشد

 

دو شنبه

کاراموزی اتاق عمل بهشتی

 

جراحی اطفال/جراحی گوارش

 

سه شنبه

کاراموزی اتاق عمل بهشتی

 

حضور در گروه

 

چهار شنبه

کاراموزی اتاق عمل بهشتی

 

حضور در گروه

 

پنج شنبه

 

 

 

Mirbagher_n@kaums.ac.ir

 
 
برنامه هفتگی آقای قاسم بندی