اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:47:10 AM 1399 / 07 / 07
 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

دکترمحسن تقدسی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

دفتر کار

مشاوره دانشجویان کارشناسی

  شورای صلاحیت عمومی

 

 

 

یک شنبه

مراقبتهای ویژه قلب و عروق(دکترتقدسی) کلاس 10

کاراموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق- طبق برنامه

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

مجله فیض

 

دو شنبه

جلسه معاون آموزشی

 

 

مدیریت رهبری  و سیاستگذاری در پرستاری

کلاس تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

مشاوره

دانشجویان کارشناسی

    مدیریت

(داخلی جراحی)کلاس 10

شورای راهبردی دانشگاه

 

چهار شنبه

پرستاری بزرگسالان دو (8هفته اول) کلاس

 

شورای فرهنگی

شورای تحریریه مجله

 

پنج شنبه

-

Taghadosi_1345@yahoo.com

Taghadosi_m@kaums.ac.ir

 

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

دکتر اسماعیل عزیزی

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

بیمارستان شهید بهشتی – بخش CCU

مشاوره دانشجویان

پرستاری در بحران

کلاس 3

یک شنبه

بیمارستان شهید بهشتی – بخش اورژانس

جلسه

پراتیکفوریت های پزشکی

دو شنبه

روش تدریس و برنامه ریزی

(دکترعزیزی)کلاس9

دفتر گروه

جلسه

فوریت های داخلی 2 کلاس یک

(8هفته اول)

سه شنبه

دفتر گروه-مشاوره دانشجویان

فوریت های داخلی 2 ک1

مشاوره دانشجویان

دفتر گروه

چهار شنبه

فوریت های پزشکی در گروههای خاص ک 3

دفتر گروه

مشاوره دانشجویان

دفتر گروه

پنج شنبه

-

 

azizifinies@yahoo.com

 

 

                                                                                              

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

دکتر محسن  ادیبحاج باقری

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

مجله پرستاری

مشاوره دانشجویان

 

تحقیق در پرستاری(کارشناسی)کلاس2

 

یک شنبه

اخلاق پرستاری (کارشناسی)کلاس 5

 

 

 

 

دو شنبه

مشاوره دانشجویان ارشد

اخلاق (فوریت ها)

 8 هفته دوم کلاس 7

 

 

 

سه شنبه

طب مکمل

(ارشد داخلی جراحی)   

کلاس 10

نظریه پردازی PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی

 

 

 

چهار شنبه

مطالعه

اخلاقپرستاری

(ارشد داخلی) کلاس 10

جلسه گروه

 

 

پنج شنبه

مطالعه

Adib1344@yahoo.com

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

دکتر نگین مسعودی علوی

 

ساعت  

     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

مطالعه

 

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه(دکترمسعودی) کلاس 10

کاراموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه- طبق برنامه

یک شنبه

 

مشاوره دانشجویان

شورای پژوهشی دانشکده

مرکز تحقیقات تروما

 

دو شنبه

فوریتهای پزشکی در بلایا

بررسی وضعیت

کلاس 5

 

 

سه شنبه

 

مشاوره دانشجویان

 

 

 

چهار شنبه

روش شناسی و نقد PhD

کلاس تحصیلات تکمیلی

جلسه گروه

 

پنج شنبه

-

 

 

Alavi.negin@yahoo.com

                                                  

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

استاد  علی حاجی باقری

ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

فناوری اطلاعات

پرستاری

مشاوره دانشجویان

پراتیک پرستاری

  فناوری اطلاعات

پرستاری

پراتیک پرستاری

یک شنبه

حضور در گروه

مشاوره دانشجویان

پراتیک پرستاری

فوریتها درشرایط خاص

سیستم های اطلاع رسانی هوشبری

دو شنبه

مشاوره دانشجویان

اصول و فنون پرستاری

ژورنال کلاب

پراتیک فوریتها

اصول و فنون فوریتها

سه شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(15/11/98 الی24/2/99)

بیماریهای حاد داخلی جراحی کلاس10

مشاوره دانشجویان

 

چهار شنبه

کار آموزی فارماکولوژی

(15/11/98 الی24/2/99)

جلسه گروه

   

پنج شنبه

 

ali.hajibagheri@yahoo.com

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

دکتر دیانتی     

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

ویژهکلاس 4

 

جابجایی و حمل بیمار  کلاس6

 

یک شنبه

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

 

 

دو شنبه

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان (دکتر دیانتی)  کلاس 10

  و کاراموزی ویژه اعصاب و روان - طبق برنامه

شورای پژوهشی

 

سه شنبه

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس (هشت هفته دوم)

نظریه پردازی در پرستاری PhDکلاس تحصیلات تکمیلی

 

 

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

تروما دو  کلاس 2

ویژه کلاس 4

(هشت هفته اول )

 

پنج شنبه

-

Dianati-m@kaums.ac.ir

 

 

 

برنامه هفتگی

                   (نیمسال دوم 99-98)       

استاد محمد رضا افاضل

ساعات

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

مفاهیم پایهپرستاری

 کلاس 5

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

پرستاری بزرگسالان 2 کلاس 2

مشاوره دانشجویان

 

 

 

چهار شنبه

پرستاری بزرگسالان 3 کلاس 4

مشاوره دانشجویان

   

 

پنج شنبه

-

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

خانم دکتر ایزدی

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کاراموزی بیماریهای شایع (داخلی دو اعصاب)

جلسه گروه

 

یکشنبه

 

مشاوره دانشجویان

 

 

دوشنبه

پرستاری بزرگسالان یک

1کلاس

سالمندی سالم و فعال کلاس 9

 

 

سه شنبه

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

 

پرستاری بزرگسالان یک 8 هفته دوم کلاس6

چهارشنبه

 

مراقبت در منزل

کلاس4

جلسه گروه

 

پنجشنبه

 

-

Fs.izadi@gmail.com

 

 

 

برنامه هفتگی

(نیمسال دوم 99-98)

خانم میرانزاده

ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کاراموزی

(بخش طبی یک)

 

 

یکشنبه

کاراموزی

(بخش طبی یک)

 

 

دوشنبه

 

 

 

فوریت های داخلی  

(8هفته دوم)

سه شنبه

پرستاری بزرگسالان  3

کلاس 5

پرستاری بزرگسالان  3

کلاس 3

 

 

فوریت های داخلی  (8هفته دوم)

چهارشنبه

پرستاری بزرگسالان 2

کلاس 2

مشاوره دانشجویان

جلسه گروه

ویژه

(8هفته اول)

 

بیماریهای حاد داخلی جراحی

کلاس  10

پنجشنبه

-

s_miranzadeh@yahoo.com

 

                                                         

 

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم 99-98)

خانم  جملی

 

ساعات روز     ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 3

(بیمارستان بخش عفونی)

دفتر گروه

 

یک شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 3

(بیمارستان بخش عفونی)

مشاوره دانشجویان

 

دو شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمند 3

(بیمارستان بخش عفونی)

دفتر گروه

 

سه شنبه

مشاوره دانشجویان

اصول و فنون فوریت ها کلاس 2

پراتیک فوریت

 

چهار شنبه

اصول مهارتهای پرستاریکلاس5

پراتیک

پراتیک پرستاری

پراتیک

پنج شنبه

-

Jamali_neda@yahoo.com

 

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم 99-98)

خانم مدنی

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

 

شنبه

کاراموزی بزرگسالان 3 –بیمارستان شهید بهشتی

(26/11/98 الی3/3/98)

پراتیک

 

 

یک شنبه

کاراموزی بزرگسالان 3 –بیمارستان شهید بهشتی

(26/11/98 الی3/3/98)

پراتیک

 

 

دو شنبه

کاراموزی بزرگسالان 3 –بیمارستان شهید بهشتی

(26/11/98 الی3/3/98)

پراتیک

 

 

سه شنبه

پراتیک

پراتیک

 

 

چهار شنبه

پراتیک

پراتیک

 

 

پنج شنبه

-

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم 99-98)

خانم دکتر صابری

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

بیمارستان

(بخشهای ویژه)

 

مشاوره دانشجویان

یکشنبه

بیمارستان

(بخشهای ویژه)

 

 

دوشنبه

مشاوره دانشجویان

کلاس زبان

 

سه شنبه

احیاء قلبی ریوی پیشرفته 

ک 4

مشاوره دانشجویان

 

مشاوره دانشجویان

 

چهارشنبه

بیمارستان

(بخشهای ویژه)

 

 

پنجشنبه

-

dsabery@yahoo.com