اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:26:29 PM 1399 / 03 / 06
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان مامایی

تاریخ

مامایی

مهر98

مامایی

مهر97

مامایی

مهر96

شنبه

99/03/24

فیزیولوژی(2)

10- 8

بیماریهای داخلی جراحی (2)

12 - 10

بهداشت (4)

14 –   12

یک شنبه

99/03/25

 

 

 

دوشنبه

99/03/26

میکروب شناسی

8-10

تغذیه مادر و کودک

12-14

اصول مدیریت

10 - 8

سه شنبه

99/03/27

نشانه شناسی

12-14

 

اختلالات جنسی

12-14

شنبه

99/03/31

تشریح (2)

12-14

بارداری و زایمان (2)

12 - 10

آمادگی برای زایمان

8-10

یکشنبه

99/04/01

 

متون اسلامی

12- 10

 

دوشنبه

99/04/02

داروشناسی(1)

8-10

 

اندیشه اسلامی(2)

14- 12

سه شنبه

99/04/03

 

زبان تخصصی

10-12

 

چهار شنبه

99/04/04

انگل شناسی

8-10

اصول روان پزشکی

14 12

بارداری زایمان(4)

8-10

شنبه

99/04/07

ایمنی شناسی

10 8

آمار حیاتی

12-14

اندیشه اسلامی(1)

12-14

یکشنبه

99/04/08

 

 

بهداشت (3)

14 –  12

دوشنبه

99/04/09

اندیشه اسلامی (2)

10-12

ژنتیک

8-10

 

 

سه شنبه

99/04/10

بهداشت (1)

14 –   12

آسیب شناسی

14 - 12

بهداشت(5)

12 -10