به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:07:45 AM 1397 / 08 / 27
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 98-1397 دانشجویان پرستاری

تاریخ

پرستاری

مهر 97

پرستاری

بهمن96

پرستاری

مهر96

پرستاری

بهمن95

پرستاری

مهر95

پرستاری

بهمن94

شنبه

97/10/22

فیزیولوژی

12-10

ایمونولوژی

8-10

بزرگسالان  1

12-14

 

 

ویژه

12-14

یکشنبه

97/10/23

 

سلامت جامعه

10-12

 

بزرگسالان  2

8-10

بزرگسالان3

8-10

 

 

دوشنبه

97/10/24

تشریح

8-10

 

آمار

10-12

 

 

 

سه شنبه

97/10/25

 

انگل شناسی

10 –   8

 

 

 

کودکبیمار

10-12

 

چهارشنبه

97/10/26

 

 

مادران و نوزادان1

12- 10

مادران و نوزادان2

12- 10

 

مدیریت

8-10

شنبه

97/10/29

زبان پیش

10 –   8

دارو شناسی

10-12

 

 

 

فوریت

12-14

یکشنبه

97/10/30

فرد و خانواده

12- 10

 

زبان تخصصی

8-10

کودکان سا لم

12 10

 

 

دوشنبه

97/11/01

 

 

تغذیه

10-12

 

 

مراقبت در منزل

8-10

 

 

سه شنبه

97/11/02

میکروب شناسی

12 -10

آموزش به مددجو

12-14

روان شناسی

8-10

بهداشت روان (1)

8-10

 

 

اپیدمیولوژی

10-12

چهار شنبه

97/11/03

 


 

بهداشت محیط

10-12

 

بهداشت روان 2

8-10

 

شنبه

97/11/06

بیوشیمی

8-10

مفاهیم پایه

10-12

بررسی وضعیت

10-12

 

 

 

 

یکشنبه

97/11/07

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

97/11/08

اصول مهارتها

8-10

زبان خارجه

12 –   10

اخلاق پرستاری

10-12