به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:15:51 AM 1397 / 05 / 30
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 97-1396 دانشجویان پرستاری

تاریخ

پرستاری

بهمن96

پرستاری

مهر96

پرستاری

بهمن 95

پرستاری

مهر95

پرستاری

بهمن 94

پرستاری

مهر94

دوشنبه

97/03/28

میکروب شناسی

12-14

ایمنولوژی

10-12

پرستاری بزرگسالان(1)

8-10

 

 

 

سه شنبه

97/03/29

 

 

آمار

12-14

پرستاری بزرگسالان(2)

8-10

پرستاری بزرگسالان(3)

10-12

مدیریت

10-12

چهارشنبه

97/03/30

 

تغذیه

8-10

 

 

 

 

پنجشنبه

97/03/31

بیوشیمی

8-10

آموزش به بیمار

10-12

بررسی وضعیت

10-12

 

 

 

 

شنبه

97/04/02

تشریح

10-12

انگل شناسی

8-10

مادران و نوزادان(1)

10-12

 

 

 

یکشنبه

97/04/03

 

پرستاری سلامت چامعه

10-12

 

اختلالات سلامت مادرو نوزاد

10-12

بیماریهای کودکان

8-10

فوریت

8-10

دوشنبه

97/04/04

زبان پیش

8-10

 

روانشناسی

8-10

 

 

 

سه شنبه

97/04/05

بهداشت فرد و خانواده

10-12

مفاهیم پایه پرستاری

10-12

 

 

مراقبت در منزل

8-10

 

 

چهارشنبه

97/04/06

 

 

اخلاق پرستاری

8-10

 

 

ویژه

8-10

پنجشنبه

97/04/07

فیزیولوژی

8-10

داروشناسی

10-12

بهداشت محیط

12-14

کودک سا لم

8-10

بهداشت روان (2)

8-10

 

شنبه

97/04/09

مهارتهای پرستاری

10-12

 

 

 بهداشت روان (1)

10-12

 

اپیدمیولوژی

8-10

یکشنبه

97/04/10

 

زبان خارجه

8-10

زبان تخصصی

10-12