به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:54:25 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397 دانشجویان پرستاری

تاریخ

پرستاری

بهمن97

پرستاری

مهر97

پرستاری

بهمن 96

پرستاری

مهر96

پرستاری

بهمن 95

پرستاری

مهر95

شنبه

98/03/25

فیزیولوژی

14- 12

ایمنولوژی

10-12

پرستاری بزرگسالان(1)

8-10

 

 

 

یک شنبه

98/03/26

 

آموزش به بیمار

12-14

بهداشت محیط

12-14

پرستاری بزرگسالان(2)

8-10

 

 

دوشنبه

98/03/27

مهارتهای پرستاری

8-10

 

 

 

پرستاری بزرگسالان(3)

10-12

 

سه شنبه

98/03/28

اندیشه اسلامی (1)

8-10

اندیشه اسلامی (2)

10-12

روانشناسی

8-10

 

 

مدیریت

12-  10    

چهارشنبه

98/03/29

 

پرستاری سلامت چامعه

12-14

بررسی وضعیت

12-14

اختلالات سلامت مادرو نوزاد

12 - 10

 

 

 

شنبه

98/04/01

تشریح

10- 8

زبان خارجه

10-12

زبان تخصصی

12-14

 

 

 

یکشنبه

98/04/02

 

 

 

کودک سا لم

8-10

 

فوریت

8-10

دوشنبه

98/04/03

بیوشیمی

8-10

انگل شناسی

8-10

بهداشت مادر و نوزاد

12 - 10

 

بیماریهای کودکان

12-14

 

سه شنبه

98/04/04

 

 

 

بهداشت روان

8-10

 

اپیدمیولوژی

10- 8   

چهارشنبه

98/04/05

میکروب شناسی

8-10

داروشناسی

10-12

آمار

12-14

 

مراقبت در منزل

10-12

 

یکشنبه

98/04/09

زبان پیش

8-10

تغذیه

10-12

اخلاق پرستاری

12- 10

 

 

 ویژه

14- 12

دو شنبه

98/04/10

بهداشت فرد و خانواده

10-12

 

 

 

 

بیماریهای روان

8-10

 

سه شنبه

98/04/11

ادبیات فارسی

12-14

مفاهیم پایه پرستاری

8-10

روش تحقیق

8-10