اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:38:20 PM 1399 / 03 / 06
 

برنامه هفتگی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی - بهمن 98

نیمسال دوم  سال تحصیلی99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

کارآموزی

ادبیات

کلاس5

 

تشریح

کلاس6

زبان پیش

کلاس8

10-12

ادبیات

کلاس5

سازمانهای امدادی(1/8)

اصول و فنون (1/8)

کلاس2

فیزیولوژی

کلاس1

اخلاق و مقررات حرفه ای (2/8)

کلاس7

 

12:30-14

 

 

 

پراتیک

 

2-4

اندیشه اسلامی (1)

کلاس1

 

تشریح(1/8)

کلاس1

 

 

پراتیک

4-6

 

 

اصول و فنون

کلاس6

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی- بهمن 97

نیمسال دوم  سال تحصیلی99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

 

کارآموزی

 

 

فوریت در بلایا

کلاس7

احیاء قلبی ریوی پیشرفته

کلاس4

فوریتهای پزشکی گروههای خاص

کلاس3

10-12

زبان تخصصی

کلاس4

فوریتهای داخلی 2

کلاس1

تروما (2)

کلاس2

ساعت 10-13

2-4

جابجایی حمل بیمار

کلاس6

فوریتها در شرایط خاص

ساختمان فرقانی

فوریتهای داخلی2(2/8)

بهداشت روان

8 هفته اول

کلاس6

 

فوریتهای پزشکی گروههای خاص(1/8)

کلاس4

4-6