به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:29:02 AM 1398 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان کاردانی فوریتها بهمن 92

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

10-8

 

   کارآموزی

زبان خارجه

کلاس 5

انگل

8 هفته اول

کلاس4

 

داروشناسی

کلاس 5

 

میکروب شناسی

کلاس5

 

کارآموزی

12-10

 

 

زبان خارجه

کلاس 5

فوریتهای داخلی(1)

کلاس4

4-2

بهداشت عمومی

کلاس 7

 

فوریتهای داخلی(1)

8 هفته دوم

کلاس 5

 

 

 

6-4

 

نشانه و معاینات پزشکی

کلاس 4

 

اطلاعات فنی

کلاس8 

 

فوریتهای محیطی 8 هفته اول

تروما (1)

کلاس 1

 

احیاء قلبی ریوی

کلاس 3