اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:57:40 PM 1399 / 07 / 09
 

برنامه هفتگی دانشجویان  رشته فوریت های پیش بیمارستانی دانشکده پرستاری و مامایی

نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

ورودی بهمن 98

 

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

10-8

تروما 1

کلاس 2

کارآموزی

بهداشت عمومی (2/8)

کلاس3

داروشناسی

کلاس3

میکروب شناسی (1/8)

کلاس 4

 

انگل (2/8)

کلاس 4

12-10

 

نشانه شناسی

کلاس8

احیای قلبی ریوی (1/8)

کلاس 7

 

فوریتهای داخلی

کلاس 5

فوریتهای محیطی (2/8)

کلاس 7

4-2

فوریتهای داخلی (1) (2/8)

کلاس5

 

 

زبان خارجه

کلاس 6

زبان خارجه

کلاس 6

 

6-4

 

فرآیند عملیات اطلاعات فنی

کلاس1