اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:41:27 PM 1399 / 03 / 05
 

      برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 98

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

تشریح 2

کلاس6

میکروب شناسی

کلاس3

انگل شناسی(1/8)

کلاس1

 

فیزیولوژی2(2/8)

کلاس6

10-12


 

آشنایی با تجهیزات

کلاس5

زبان خارجه

کلاس5

 

12-14

 

 

 

میکروب شناسی عملی

 

 

 

2-4

 

 

زبان خارجه

کلاس5

اصول فنون اسکراب کلاس8

 

 

4-6

اندیشه اسلامی (2)

کلاس2

اصطلاحات پزشکی

کلاس3

 

اصول فنون اسکراب

کلاس8

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر 97

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

روش احیا قلبی ریوی

کلاس6

 

کارآموزی

 

 

 

10-12

جراحی زنان

کلاس7

بیهوشی

کلاس 7

 

2-4

جراحی گوارش

کلاس7

 

جراحی گوارش (2/8)

کلاس7

اخلاق اسلامی

کلاس3

آشنایی با بیماریهای داخلی

کلاس 5

 

4-6

 

 

دانش خانواده

کلاس2

آشنایی با بیماریهای داخلی

کلاس 5

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر96

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

جراحی اورژانس حوادث

کلاس7

 

 

10-12

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

کلاس7

 

 

2-4

جراحی فک و صورت

کلاس8

جراحی پوست و سوختگی

کلاس7

جراحی اطفال(1/8)

اخلاق اسلامی

کلاس3

 

 

جراحی چشم(2/8)

کلاس8

4-6

 

 

دانش خانواده

کلاس2