اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:55:35 PM 1399 / 07 / 05
 

برنامه هفتگی دانشجویان  رشته اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی

نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

 

  ورودی مهر99

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 

10-8

 

 

 

 

فیزیولوژی(1)

کلاس5

 

12-10

 

تشریح (1)

کلاس6

بهداشت در اتاق عمل

کلاس2

 روان شناسی

کلاس6

 

 

4-2

اندیشه اسلامی(1)

کلاس6

بیوشیمی (1/8)

کلاس3

زبان پیش

کلاس5

 

اصول استرلیزاسیون(1/8)

کلاس6

مقدمه تکنولوژی(2/8)

کلاس6

6-4

 

فن آوری اطلاعات

سایت

 

اصول و فنون مهارتها

کلاس 2

 

 

 

 

ورودی مهر98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

10-8

بهداشت روان در اتاق عمل

کلاس 7

داروشناسی

کلاس3

ایمنولوژی(1/8)

کلاس5

 

 

تغذیه در جراحی (1/8)

کلاس 6

 

 

12-10

   

خون شناسی

کلاس3

 

 

4-2

زبان تخصصی

کلاس1

فیزیک پزشکی

کلاس 2

کارآموزی

آسیب شناسی

کلاس 4

6-4

     
 

 

ورودی مهر97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 

10-8

کارآموزی

تکنیک در اتاق عمل- روشهای احیای قلبی ریوی

آمار(1/8)

کلاس 6

جراحی اعصاب

 کلاس 5

جراحی قلب و عروق

کلاس7

جراحی قلب و عروق کلاس 5

 

12-10

اصول مراقبت در اتاق بهبودی(1/8)

کلاس7

جراحی ارتوپدی

کلاس 5

مدیریت در اتاق عمل

کلاس 6

فوریتهای پزشکی (2/8)

کلاس 7

4-2

 

 

 

 

 

 

6-4

روش تحقیق

کلاس6

اخلاق حرفه ای(1/8)

کلاس 7