به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:35:25 AM 1397 / 05 / 01
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 96

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

اصول خدمات بهداشت جامعه

8 هفته دوم

میکروب شناسی

 عملی

تشریح(2)

کلاس4

انگل شناسی

8هفته دوم

کلاس 1

کارآموزی

اصول خدمات بهداشت جامعه

8 هفته اول

کلاس 1

10-12

میکروب شناسی

کلاس1

فیزیولوژی (2)

کلاس 3

نشانه شناسی

8 هفته اول

کلاس4

دارو شناسی(2)

کلاس2

ایمنولوژی عملی

8 هفته دوم

2-4

ایمنی شناسی

کلاس5

 

تشریح(2)

8 هفته اول

کلاس4

 

فیزیولوژی عملی

8 هفته اول

 

 

 
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 95 

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بارداری زایمان(2)

کلاس 2

آمار

کلاس4

 

کارآموزی

 

10-12

آسیب شناسی

8هفته دوم

کلاس3

ژنتیک

کلاس5

بیماریهای داخلی جراحی (2)

کلاس 2

 

12:30-14

 

روان پزشکی

8 هفته اول

کلاس4

 

 

 

 

2-4

کارآموزی

زبان تخصصی

کلاس4

 

تغذیه مادر و کودک

کلاس4

کارآموزی

 

4-6

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 94

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بهداشت 4

کلاس3

 

آمادگی زایمان

8 هفته اول

کارآموزی

بارداری و زایمان  (4)

8 هفته دوم

کلاس3

10-12

آمادگی زایمان

8 هفته اول

کلاس3

اصول مدیریت

8 هفته اول

اختلالات جنسی

8 هفته اول

بهداشت 3

8 هفته دوم

کلاس2

بهداشت 5

8 هفته دوم

کلاس4

2-4

 

اصول مدیریت

8 هفته دوم

کلاس 3

 

 

کارآموزی

4-6