به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:40:03 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 97

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

تشریح(2)

کلاس4

ایمنولوژی (1/8)

کلاس2

میکروب شناسی

 عملی

ایمنی شناسی(1/8)

کلاس1

 

اصول خدمات بهداشت (1)-(2/8)

کلاس5

انگل شناسی(2/8)

کلاس 1

10-12

نشانه شناسی(1/8)

کلاس1

فیزیولوژی (2)

کلاس 1

دارو شناسی(1)

کلاس2

 

 

اصول خدمات بهداشت (1)-(2/8)

کلاس 1

12:30-14

 

 

فیزیولوژی عملی

ایمنولوژی عملی

 

 

14-16

 

میکروب شناسی

کلاس3

 

تشریح(2)-(1/8)

کلاس5

 

 

16-18

 

اندیه اسلامی (2)

کلاس 1

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 96 

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

آمار

کلاس 5

بارداری زایمان(2)

کلاس 6

بیماریهای داخلی جراحی (2)

کلاس 3

 

کارآموزی

 

10-12

آسیب شناسی

کلاس7

ژنتیک

کلاس5

تغذیه مادر و کودک

کلاس6

12:30-14

 

روان پزشکی

8 هفته اول

کلاس5

آمار

دانشکده بهداشت

 

 

 

14-16

کارآموزی

زبان تخصصی

کلاس4

 

کارآموزی

 

 

16-18

انقلاب اسلامی

کلاس 8

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 95

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

اختلالات جنسی

8 هفته اول

اصول مدیریت

کلاس7

کارآموزی

بهداشت 3

کلاس8

10-12

آمادگی زایمان

کلاس6

بهداشت 4

کلاس2

بهداشت 5- (1/8)

 

بارداری و زایمان  (4)- (2/8)

کلاس3

14-16

اخلاق اسلامی

کلاس5

 

کارآموزی

 

کارآموزی

16-18