اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:57:21 AM 1399 / 10 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان  رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی

نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

 

 ورودی مهر 99

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

10-8

سلول و بافت

کلاس1

     

 

12-10

بیوشیمی

کلاس5

روان شناسی

کلاس2

فیزیولوژی

کلاس1

تشریح (1)

کلاس1

اصول فنون

کلاس1

4-2

فیزیولوژی(1/8)

کلاس5

زبان پیش

کلاس7

بیوشیمی عملی

ادبیات فارسی

کلاس5

 

6-4

اندیشه اسلامی (1)

کلاس7

 

 

ادبیات فارسی

کلاس 5

 

 

ورودی 98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 

10-8

اپیدمیولوژی

(بهداشت 2)

کلاس5

بیماریهای کودک

کلاس 6

داخلی جراحی 1

کلاس4

کارآموزی

12-10

داخلی جراحی 1(1/8)

کلاس4

بارداری و زایمان 1

کلاس4

داروشناسی(2)-(1/8)

کلاس3

بارداری و زایمان 1 (2/8)

کلاس4

4-2

جنین شناسی

کلاس8

زبان خارجه

کلاس8

نوزادان

کلاس2

سیستم اطلاع رسانی

سایت

 

 

6-4

 

 

زبان خارجه

کلاس2

 

 

 

 

ورودی 97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

10-8

 

داخلی جراحی (3)کلاس 5

بیماریهای زنان

کلاس 7

کارآموزی

12-10

تاریخ اخلاق ومقررات (2/8)

کلاس7

 

بارداری زایمان (3)

کلاس1

بیماریهای جراحی

کلاس 1

14-12:30

 

 

 

4-2

 

بارداری زایمان (3)

(8/1)

کلاس4

بیماریهای زنان (2/8)

کلاس4