به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:15:01 PM 1396 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 95

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

دارو شناسی(2)

کلاس1

اصول خدمات بهداشت جامعه

8 هفته اول

کلاس 2

میکروب شناسی

 عملی

ایمنولوژی

کلاس6

کارآموزی

انگل شناسی

8 هفته دوم

 کلاس6

10-12

نشانه شناسی

8 هفته اول

کلاس3

فیزیولوژی (2)

کلاس 1

تشریح (2)

کلاس4

 

 اصول خدمات بهداشت جامعه

8 هفته دوم

کلاس 6

2-4

تشریح(2)

8 هفته اول

کلاس3

 

میکروب شناسی

کلاس1

ایمنولوژی عملی

8 هفته اول

 

 

4-6

 

 

فیزیولوژی عملی

8 هفته اول

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 94 

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

ژنتیک

کلاس1

بارداری زایمان(2)

کلاس 4

آمار

کلاس4

کارآموزی

10-12

تغذیه مادر و کودک

کلاس1

آسیب شناسی

8هفته اول

کلاس5

بیماریهای داخلی جراحی (2)

کلاس 5

 

 

2-4

کارآموزی

زبان تخصصی

کلاس2

روان پزشکی

8 هفته اول

کلاس4

 

 

 

4-6

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 93

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بهداشت 4

کلاس5

 

بارداری (4)

8 هفته دوم

کلاس6

کارآموزی

10-12

اصول مدیریت

کلاس5

اختلالات جنسی

8 هفته اول

آمادگی زایمان

کلاس4

بهداشت 3

8 هفته دوم

کلاس4

2-4

 

بهداشت 5

8 هفته دوم

کلاس 1

 

 

کارآموزی

4-6

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر