ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:38:47 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 98

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

 

 

تشریح (1)

کلاس2

سلول و بافت

کلاس4

پراتیک

10-12

زبان پیش

کلاس4

 

فیزیولوژی(1)

کلاس4

روان شناسی

کلاس7

اصول فنون

کلاس1

2-4

ادبیات فارسی

کلاس6

بیوشیمی

کلاس3

بیوشیمی عملی

فیزیولوژی(2/8)

کلاس4

 

4-6

ادبیات فارسی

کلاس6

 

 

اندیشه اسلامی (1)

کلاس3

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 97

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

سیستم اطلاع رسانی

سایت

جنین شناسی (1/8)

نوزادان(2/8)

کلاس5

بارداری و زایمان 1

کلاس5

کارآموزی

10-12

داخلی جراحی 1

داخلی جراحی 1

کلاس1

اپیدمیولوژی

کلاس2

بارداری و زایمان 1

کلاس3

2-4

نوزادان

کلاس2

زبان خارجه

کلاس4

داروشناسی(1)-(1/8)

کلاس2

 

بیماریهای کودک

کلاس 3

 

4-6

زبان خارجه

کلاس4

 

جنین شناسی (2/8)

کلاس2

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 96

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بیماریهای زنان

کلاس4

داخلی جراحی (3)

کارآموزی

کلاس4

10-12

بیماریهای جراحی(1/8)

 

بارداری و زایمان (3)(2/8)

بارداری زایمان (3)

کلاس1

 

رادیولوژی و سونوگرافی(2/8)

کلاس5

تاریخ اخلاق ومقررات (1/8)

کلاس2

12:30-14

 

 

بیماریهای جراحی

کلاس 1

2-4

پزشکی قانونی (1/8)

کلاس 3

بیماریهای زنان (2/8)

کلاس8

 

 

 

 

بارداری زایمان (3)

(2/8)

کلاس 8