اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:02:30 AM 1399 / 03 / 12
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 98

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

تشریح(2)

کلاس4

دارو شناسی(1)

کلاس3

ایمنولوژی

کلاس2

میکروب شناسی

 عملی

انگل شناسی(2/8)

کلاس 1

 

10-12

نشانه شناسی(1/8)

کلاس6

اصول خدمات بهداشت (1)

کلاس 2

فیزیولوژی (2)

کلاس 1

   

تشریح(2) (2/8)

کلاس8

12:30-14

 

 

فیزیولوژی عملی

 

ایمنولوژی عملی

 

2-4

کارآموزی

میکروب شناسی

کلاس6

اندیشه اسلامی (2)

کلاس3

 

کارآموزی

از ساعت 13 تا20

 

 

4-6

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 97 

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

ژنتیک

کلاس 7

تغذیه مادر و کودک

کلاس2

آمار

کلاس4

کارآموزی

10-12

آسیب شناسی

کلاس3

بارداری زایمان(2)

کلاس8

بیماریهای داخلی جراحی (2)

کلاس 2

 

12:30-14

 

 

 

 

 

 

2-4

کارآموزی

متون اسلامی

کلاس5

روان پزشکی(1/8)

کلاس7

 

5

 

4-6

زبان تخصصی

کلاس5

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 96

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

بهداشت 3-(1/8)

 

بهداشت 5- (1/8)

 

کارآموزی

آمادگی زایمان(2/8)

کلاس4

بارداری و زایمان 4-(2/8)

کلاس5

10-12

آمادگی زایمان(1/8)

 

بهداشت 4

کلاس8

اختلالات جنسی(2/8)

کلاس3

14 -12:30

اصول مدیریت

کلاس4

 

 

 

 

 

 

2-4

اندیشه اسلامی1

کلاس1

 

 

 

4-6

اندیشه اسلامی2

کلاس2