به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:56:00 AM 1396 / 07 / 03
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 96

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

فیزیولوژی

کلاس5

 

دانش خانواده

کلاس1

زبان پیش

کلاس6

 

10-12

بیوشیمی

کلاس3

اصول فنون

کلاس8

بیوشیمی عملی

سلول و بافت

کلاس1

تشریح (1)

کلاس4

 

12:30-14

 

پراتیک

   

 

 

14-16

فارسی

کلاس6

روان شناسی

کلاس4

فیزیولوژی

8 هفته اول

کلاس4

 

 

 

16-18

فارسی

کلاس6

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 95

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

داروشناسی 1

8 هفته اول

کلاس3

کودکان

کلاس2

نوزادان

کلاس2

کارآموزی

جنین شناسی

8 هفته دوم

کلاس1

سیستم اطلاع رسانی

8 هفته اول

سایت

سیستم اطلاع رسانی

8 هفته دوم

سایت

10-12

بارداری و زایمان 1

کلاس2

داخلی جراحی 1

کلاس2

اپیدمیولوژی

کلاس3

زبان خارجه

کلاس6

تربیت بدنی2

گروه 22

2-4

داخلی جراحی 1

8 هفته اول

کلاس1

زبان خارجه

کلاس6

جنین شناسی

8 هفته اول

کلاس1

سیستم اطلاع رسانی

سایت

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 94

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بارداری زایمان (3)

کلاس1

بیماریهای زنان

کلاس1

کارآموزی

10-12

رادیولوژی و سونوگرافی

کلاس1

بارداری زایمان (3)

8 هفته اول

داخلی جراحی (3)

کلاس2

تاریخ قوانین مامایی

8 هفته دوم

کلاس 1

14-16

دانش خانواده

کلاس4

حقوق پزشکی قانونی

8 هفته اول

بیماریهای جراحی

کلاس3

 

 

 

بیماریهای زنان

8 هفته دوم

کلاس2

16-18

تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام و ایران

کلاس1

 

تاریخ اسلام

کلاس6

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر