به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

1:18:04 AM 1398 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 97  

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

میکروب شناسی

(عملی)

اصول مهارتها

کلاس4

فیزیولوژی

کلاس1

زبان پیش

کلاس6

 

10-12

بیوشیمی

کلاس1

تشریح

کلاس6

بهداشت فرد و خانواده

کلاس2

اندیشه اسلامی(1)

کلاس8

بیوشیمی عملی

 

12:30-14

پراتیک

پراتیک

بیوشیمی عملی

پراتیک

 

پراتیک

 

 

14-16

پراتیک

فیزیولوژی(1/8)

کلاس1

ادبیات

کلاس2

میکروب شناسی

کلاس3

اصول مهارتها

کلاس2

 

16-18

 

فیزیولوژی عملی

 

ادبیات

کلاس2

فیزیولوژی عملی

 

پراتیک

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر 97 

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

مفاهیم پایه پرستاری

کلاس1

داروشناسی

کلاس2

انگل شناسی

کلاس 1

کارآموزی

 

10-12

تغذیه

کلاس4

زبان خارجه

کلاس4

ایمنولوژی

کلاس5

 

12:30-14

 

 

ایمنولوژی عملی

 

14-16

فن آوری اطلاعات

سایت

انگل شناسی

(عملی)

زبان خارجه

کلاس4

اندیشه اسلامی (2)

کلاس2

آموزش به مددجو(1/8)

کلاس1

 

 

16-18

 

بهداشت سلامت جامعه

کلاس2

 

فن آوری اطلاعات

سایت

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 96  

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

روش تحقیق

کلاس 2

روان شناسی

کلاس1

بررسی وضعیت(1/8)

کلاس 2

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان (1)(سه شنبه و چهارشنبه )

بهداشت(سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه )

 

آمار(2/8)

کلاس 5

10-12

اخلاق پرستاری

کلاس2

پرستاری بزرگسالان (1)

کلاس 3

سلامت مادرو نوزاد (1)

کلاس4

14-16

بهداشت محیط(2/8)

کلاس 4

 

سلامت مادر و نوزاد(1/8)

کلاس1

زبان تخصصی

کلاس 4

 

 

پرستاری بزرگسالان (1)-(2/8)

کلاس 1

16-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری مهر 96

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

 

بهداشت روان

کلاس4

کودکان سالم

کلاس4

 

10-12

اختلالات مادر و نوزاد

کلاس1

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس2

 

14-16

 

 

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس5

 

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری بهمن 95

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس3

مراقبت در منزل

کلاس3

 

10-12

بهداشت روان (2)

کلاس4

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس3

 

14-16

 

کودکان بیمار

کلاس8

 

کودکان بیمار

کلاس3

 

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس7

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری مهر95

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

اپیدمیولوژی

8 هفته اول

کلاس4

کارآموزی

 

10-12

ویژه

کلاس3

 

 

14-16

فوریت

کلاس3

 ویژه

8 هفته اول

کلاس2

 

مدیریت

کلاس6

 

 

16-18