به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:36:09 AM 1397 / 05 / 01
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 96  

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

پراتیک

زبان پیش

کلاس2

فیزیولوژی

کلاس1

اصول مهارتها

کلاس6

اصول مهارتها

کلاس6

10-12

 

تشریح

کلاس4

میکروب شناسی عملی

اندیشه اسلامی (1)

کلاس5

میکروب شناسی

کلاس1

پراتیک

12:30-14

 

پراتیک

پراتیک

پراتیک

بیوشیمی عملی

 

2-4

بیوشیمی

کلاس1

فیزیولوژی عملی

 

فیزیولوژی

8 هفته اول

کلاس 1

 

بهداشت فرد و خانواده

کلاس5

 

 

4-6

 

فیزیولوژی عملی

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر96

نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

مفاهیم پایه پرستاری

کلاس 4

زبان خارجه

کلاس4

انگل شناسی نظری

کلاس1

کارآموزی

 

10-12

ایمنولوژی

کلاس4

تغذیه

کلاس6

داروشناسی

کلاس 1

 

12:30-14

ایمنولوژی عملی

 

   

 

 

 

 

2-4

آموزش به مددجو

8 هفته اول

کلاس4

انگل شناسی عملی

 

زبان خارجه

کلاس2

پرستاری سلامت جامعه

کلاس5

 

 

4-6

 

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری بهمن95

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

روش تحقیق

کلاس 1

 

پرستاری بزرگسالان (1)

کلاس5

 

 

اخلاق پرستاری

کلاس5

 

 

 

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان (1) –بهداشت جامعه

(کارآموزی بهداشت جامعه روزهای پنجشنبه هم می باشد)

10-12

مادران نوزادان (1)

8 هفته دوم

مادران نوزادان (1)

کلاس 3

آمار

کلاس5

بهداشت محیط

8 هفته اول

کلاس 2

2-4

 

بررسی وضعیت

کلاس 6

پرستاری بزرگسالان (1)

8 هفته دوم

کلاس4

روان شناسی فردی و اجتماعی

کلاس 1

 

 

4-6

 

زبان تخصصی

کلاس 4

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری مهر95 

نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان 2

کلاس 2

کودکان 1

کلاس4

 

10-12

پرستاری بزرگسالان 2

کلاس 1

مادران و نوزادان2

کلاس 3

 

 

2-4

 

مادران و نوزادان2

کلاس 7

بهداشت روان(1)

کلاس5

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری بهمن 94

نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

 

پرستاری بزرگسالان (3)

کلاس 3

 

پرستاری بزرگسالان (3)

کلاس 2

پرستاری بزرگسالان (3)

کلاس 1

(یک هفته در میان)

10-12

بهداشت روان(2)

کلاس 3

مراقبت در منزل

کلاس 6

پرستاری بزرگسالان (3)

کلاس 1

(یک هفته در میان)

2-4

 

بیماریهای کودکان

کلاس8

بیماریهای کودکان

کلاس8

 

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری مهر 94

نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

ویژه

کلاس5

 

 

کارآموزی

 

10-12

اپیدمیولوژی

کلاس5

 

2-4

 

ویژه

8 هفته اول

کلاس5

فوریت

کلاس7

 

مدیریت

کلاس2