به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:17:59 PM 1396 / 04 / 30
 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 95  

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

پراتیک

تشریح

کلاس3

بهداشت فرد و خانواده

کلاس5

فیزیولوژی

کلاس1

میکروب شناسی

کلاس2

پراتیک

10-12

بیوشیمی

کلاس3

زبان پیش

کلاس2

پراتیک

اصول مهارتها

کلاس2

پراتیک

اصول مهارتها

کلاس1

2-4

پراتیک

فیزیولوژی تئوری

8 هفته اول

میکروب شناسی عملی

پراتیک

بیوشیمی عملی

 

فیزیولوژی عملی

8 هفته دوم

کلاس1

4-6

 

8 فیزیولوژی عملی

هفته دوم

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر95

نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

داروشناسی

کلاس 1

انگل شناسی نظری

کلاس2

مفاهیم پایه پرستاری

کلاس 4

 

10-12

زبان خارجه

کلاس2

تغذیه

کلاس1

ایمنولوژی

کلاس3

 

2-4

پرستاری  سلامت جامعه

کلاس5

انگل شناسی عملی

8 هفته اول

آموزش به مددجو

8 هفته اول

کلاس5

زبان خارجه

کلاس2

 

 

4-6

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

 

ایمنولوژی عملی

8 هفته اول

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن94  

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

 

اخلاق پرستاری

کلاس7

 

 

بررسی وضعیت

کلاس 3

 

 

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان (1) –بهداشت جامعه

(کارآموزی بهداشت جامعه روزهای پنجشنبه هم می باشد)

پرستاری بزرگسالان (1)

8 هفته اول

کلاس1

10-12

روش تحقیق

کلاس 7

پرستاری بزرگسالان (1)

کلاس1

 

مادران نوزادان (1)

کلاس 6

اخلاق پرستاری

8 هفته اول

کلاس1

2-4

آمار

کلاس2

بهداشت محیط

8 هفته دوم

کلاس 5

روان شناسی

کلاس 3

مادران نوزادان (1)

8 هفته دوم

کلاس 3

زبان تخصصی

کلاس 3

 

4-6

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری مهر94 

نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان 2

کلاس 5

مادران و نوزادان2

کلاس 5

پرستاری بزرگسالان 2

کلاس 5

10-12

 

کودکان 1

کلاس1

بهداشت روان(1)

کلاس2

 

2-4

 

 

بهداشت روان(1)

کلاس8

 

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری مهر 93- گروه اف

نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

ویژه

8 هفته اول

کارآموزی

 

 

 


 

 

 

اپیدمیولوژی

8 هفته دوم

کلاس 2

10-12

فوریت

کلاس6

ویژه

کلاس3

 

 

2-4

 

 

مدیریت

کلاس7

کارآموزی

 

4-6

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری مهر 93- گروه ب

نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

ویژه

کلاس2

 

کارآموزی

 

10-12

اپیدمیولوژی

8 هفته اول

کلاس8

فوریت

کلاس3

 

2-4

ویژه

کلاس 6

کارآموزی

مدیریت

کلاس1

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر