به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:06:56 AM 1397 / 08 / 27
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر 97  

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

بیوشیمی عملی

میکروب شناسی

(عملی)

اصول مهارتها

کلاس5

فیزیولوژی

کلاس2

میکروب شناسی

کلاس5

 

10-12

بیوشیمی

کلاس1

تشریح

کلاس4

پراتیک

 

اندیشه اسلامی(1)

کلاس7

اصول مهارتها

کلاس4

 

12:30-14

پراتیک

 

 

پراتیک

 

بیوشیمی عملی

 

14-16

پراتیک

فیزیولوژی

8 هفته اول

کلاس2

بهداشت فرد و خانواده(1)

کلاس3

زبان پیش

کلاس2

پراتیک

8 هفته اول

 

فیزیولوژی عملی

8 هفته دوم

فیزیولوژی عملی

8 هفته دوم

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 96 

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

ایمنولوژی عملی

 

تغذیه

کلاس4

داروشناسی

کلاس1

کارآموزی

 

10-12

ایمنولوژی

کلاس2

انگل شناسی

کلاس 2

زبان خارجه

کلاس7

 

14-16

بهداشت سلامت جامعه

کلاس1

انگل شناسی

(عملی)

مفاهیم پایه پرستاری

کلاس1

آموزش به مددجو

8 هفته دوم

کلاس4

 

زبان خارجه

کلاس7

 

16-18

فن آوری اطلاعات

سایت

فن آوری اطلاعات

سایت

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر 96  

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

آمار

8 هفته اول

پرستاری بزرگسالان (1)

کلاس 6

اخلاق پرستاری

کلاس6

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان (1)(سه شنبه و چهارشنبه )

بهداشت(سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه )

 

بهداشت محیط

8 هفته دوم

کلاس 2

10-12

روان شناسی

کلاس4

زبان تخصصی

کلاس 7

سلامت مادر و نوزاد(1)

کلاس5

14-16

بررسی وضعیت

کلاس 5

 

روش تحقیق

کلاس 7

سلامت مادر وو نوزاد (1)

8 هفته دوم

کلاس 5

پرستاری بزرگسالان (1)

8 هفته اول

کلاس 8

 

 


 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری بهمن 95

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

 

اختلالات مادر و نوزاد

کلاس3

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس3

 

10-12

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس1

بهداشت روان (1)

کلاس7

 

14-16

 

کودکان سالم

کلاس4

 

 

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری مهر95

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس1

مراقبت در منزل

کلاس4

 

10-12

کودکان بیمار

کلاس3

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس1

 

 

14-16

 

 

 

کودکان بیمار

8 هفته اول

کلاس4

بهداشت روان (2)

کلاس8

 

16-18

 

 

 

پرستاری بزرگسالان(3)

8 هفته اول

کلاس2

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری بهمن 94

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

اپیدمیولوژی

8 هفته اول

کلاس5

کارآموزی

 

10-12

ویژه

کلاس8

 

 

14-16


فوریت

کلاس4

ویژه

کلاس3

 

 

مدیریت

کلاس2

 

16-18