به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:55:27 AM 1396 / 07 / 03
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر 96  

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

میکروب شناسی

(عملی)

 

بیوشیمی

کلاس3

میکروب شناسی

کلاس5

فیزیولوژی

کلاس3

اصول مهارتها

کلاس5

اصول مهارتها

کلاس4

10-12

بیوشیمی عملی

تشریح

کلاس6

بهداشت فرد و خانواده(1)

کلاس4

زبان پیش

کلاس5

پراتیک

پراتیک

12:30-14

پراتیک

تربیت بدنی خواهران گروه6

پراتیک

 

 

تربیت بدنی برادران گروه20

 

14-16

 

فیزیولوژی عملی

فیزیولوژی

8 هفته دوم

کلاس4

 

پراتیک

 

16-18

 

فیزیولوژی عملی

 

 

اندیشه اسلامی(1)

کلاس3

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 95 

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

تغذیه

کلاس4

داروشناسی

کلاس3

کارآموزی

زبان خارجه

کلاس5

10-12

آموزش به مددجو

8 هفته اول

کلاس7

انگل شناسی

کلاس 4

مفاهیم پایه پرستاری

کلاس5

ایمنولوژی

کلاس1

14-16

زبان خارجه

کلاس5

انگل شناسی

(عملی)

بهداشت سلامت جامعه

کلاس5

فن آوری اطلاعات

سایت

فن آوری اطلاعات

سایت

 

16-18

 

 

 

اندیشه اسلامی (2)

کلاس1

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر 95  

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

روش تحقیق

کلاس 1

روان شناسی

کلاس 7

پرستاری بزرگسالان (1)

کلاس4

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان (1)(سه شنبه و چهارشنبه )

بهداشت(سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه )

 

10-12

اخلاق پرستاری

کلاس 5

بررسی وضعیت

کلاس 7

مادران نوزادان (1)

کلاس1

14-16

آمار

8 هفته اول

کلاس2

زبان تخصصی

کلاس 1

 

پرستاری بزرگسالان (1)

8 هفته اول

 

 

بهداشت محیط

8 هفته دوم

کلاس 1

مادران نوزادان (1)

8 هفته دوم

کلاس 1

16-18

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری بهمن 94

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

 

اختلالات مادر و نوزاد

کلاس2

کودکان سالم

کلاس7

 

10-12

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس2

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس1

 

12:30-14

 

 

تربیت بدنی خواهران (شنا)

 

 

 

14-16

بهداشت روان (1)

8 هفته دوم

کلاس8

تربیت بدنی برادران گروه10

ادبیات

کلاس7

متون اسلامی

کلاس4

 

 

16-18

بهداشت روان (1)

8 هفته اول

کلاس8

 

ادبیات

کلاس7

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری مهر94

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

کودکان بیمار

کلاس4

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس2

بهداشت روان (2)

کلاس3

10-12

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس4

انقلاب اسلامی

کلاس5

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس2

6 هفته اول

 

14-16

کودکان بیمار

8 هفته اول

کلاس8

بهداشت روان (2)

کلاس3

 

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس2

 

 

 

16-18

مراقبت در منزل

کلاس2

 

تاریخ اسلام

کلاس6

دانش خانواده

کلاس2

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر