ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:57:30 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر 98  

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

 

فیزیولوژی

کلاس3

میکروب شناسی

(عملی)

میکروب شناسی

کلاس1

اصول مهارتها

کلاس3

 

10-12

اندیشه اسلامی(1)

کلاس3

بهداشت جامعه

کلاس7

 

تشریح

کلاس2

پراتیک

 

12:30-14

پراتیک

بیوشیمی عملی

پراتیک

پراتیک

پراتیک

 

2-4

پراتیک

بیوشیمی عملی

بیوشیمی

کلاس6

فیزیولوژی(1/8)

کلاس4

اصول مهارتها

کلاس2

 

فیزیولوژی عملی(2/8)

4-6

 

زبان پیش

کلاس2

 

فیزیولوژی عملی

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  بهمن 97 

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

آموزش به مددجو(1/8)

تغذیه

کلاس1

مفاهیم پایه پرستاری

کلاس1

کارآموزی

 

بهداشت فرد و خانواده(2/8)

کلاس1

10-12

ایمنولوژی

کلاس1

انگل شناسی

کلاس 3

داروشناسی

کلاس3

 

12:30-14

 

ایمنولوژی عملی

 

 

2-4

زبان خارجه

کلاس5

انگل شناسی

(عملی)

 

زبان خارجه

کلاس5

 

 

4-6

بهداشت فرد و خانواده(1/8)

کلاس7

اندیشه اسلامی (2)

کلاس1

فن آوری اطلاعات

سایت

فن آوری اطلاعات

سایت

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری  مهر97

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

آمار

کلاس 3

پرستاری بزرگسالان (1)

کلاس 7

اخلاق پرستاری

کلاس3

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان (1)(سه شنبه و چهارشنبه )

بهداشت(سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه )

 

10-12

روش تحقیق

کلاس 8

سلامت مادرو نوزاد (1)

کلاس5

بررسی وضعیت

کلاس 5

2-4

بهداشت محیط(2/8)

کلاس 7

زبان تخصصی

کلاس 5

پرستاری بزرگسالان (1)-(1/8)

 

روان شناسی

کلاس1

 

سلامت مادر و نوزاد(2/8)

کلاس 7

4-6

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته پرستاری بهمن 96

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

کارآموزی

 

اختلالات مادر و نوزاد

کلاس3

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس1

10-12

بهداشت روان

کلاس6

 

2-4

 

کودکان سالم

کلاس1

پرستاری بزرگسالان(2)

کلاس4

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری مهر 96

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

کارآموزی

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس5

مراقبت در منزل

کلاس6

10-12

کودکان بیمار

کلاس5

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس2

2-4

کودکان بیمار(1/8)

کلاس7

 

ادبیات فارسی

کلاس6

بیماریهای روان

کلاس ابوطاهر

(فرقانی)

 

پرستاری بزرگسالان(3)

کلاس1

 

4-6

 

ادبیات فارسی

کلاس6

تاریخ فرهنگ و تمدن  اسلام و ایران

کلاس10

 

 

             
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  پرستاری بهمن95

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

اپیدمیولوژی(1/8)

کلاس2

کارآموزی

10-12

ویژه

کلاس7

 

2-4

فوریت

کلاس4

 ویژه(1/8)

کلاس8

مدیریت

کلاس8

 

 

4-6