اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:08:39 PM 1399 / 07 / 05
 

 

معرفی:

                   سید حسین سبحانی

  • مدرک تحصیلی: لیسانس
  • عنوان پست سازمانی: مسئول کارگزینی
  • نوع استخدام: رسمی
  • سمت:کارشناس 

 

     

 

  شرح وظایف:

1- بررسی و شناخت نیاز های اموزشی کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها با تکمیل فرم نیازسنجی

2- پیگیری جلسات کمیته راهبردی دانشگاه و تعامل با معاونت درمان دانشگاه در زمینه اخذ مجوزهای دوره آموزشی بر اساس نیاز سنجی انجام شده

3- انجام اقدامات لازم در زمینه ثبت نام شرکت کنندگان در دورهای آموزشی

4- انجام حضور و غیاب کارکنان در زمان برگزاری دورههای آموزشی

5- پیگیری در خصوص صدور گواهی آموزشی و ثبت دوره در برنامه آموزشی

6- ارزشیابی دوره های آموزشی بعد از پایان دوره به منظور بررسی نارسائیها و ارائه طرحهای لازم جهت رفع آنها

7- پیگیری در خصوص رفع نواقص برنامه نرم افزاری آموزش کارکنان

8- ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی ، دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان

   9- احتساب دوره های اموزشی گذرانده شده کارکنان و درج در برنامه پرسنلی جهت ثبت ان در امتیاز حق شاغل احکام

10- پیگیری امور آموزشی کارکنان در جهت گذراندن 50 ساعت آموزشی در طول سال

11- کار با سامانه اموزش کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور

12- شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی به منظور ارتقا دانش و مهارتهای فردی

13- مطالعه و بررسی آخرین دستورالعملها و بخشنامه ها در زمینه شغلی

14- بایگانی سوابق آموزشی کارکنان

15- انجام سایر امور محوله حسب مورد   

 شماره تماس :

55540021-25 داخلی 128

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •