اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:08:51 PM 1399 / 03 / 05
 

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی  در سال 1391

 

عنوان برنامه :راه اندازی مجله اختصاصی دانشکده

هدف برنامه:مجله اختصاصی دانشکده راه اندازی گردد.

شاخص برنامه:  چاپ اولین مجله اختصاصی

 

جدول کانت برنامه‌

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

مدت زمان

زمان

منابع مورد نیاز

 

شروع

خاتمه

1

پیگیری امور مربوط به نشریه از مزارت متبوع

معاونت پژوهشی

6 ماه

17/1/91

30/6/ 91

-

2

پیگیری چاپ مجله پس از تصویب وزارت بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

6 ماه

1/7/91

28/12/91

هزینه های مربوطه

جمع

 

یکسال

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی  در سال 1391

عنوان برنامه :راه اندازی مرکز تحقیقات در دانشکده 

هدف برنامه:مرکز تحقیقات در دانشکده راه اندازی گردد.

شاخص برنامه: وجود مرکز تحقیقات در دانشکده 

جدول کانت برنامه‌

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

مدت زمان

زمان

منابع مورد نیاز

 

شروع

خاتمه

1

پیگیری امور مربوط به کسب مجوز مرکز تحقیقات از وزارت متبوع

معاونت پژوهشی

6 ماه

17/1/91

30/6/ 91

-

2

راه اندازی مرکز در دانشکده 

دانشکده پرستاری و مامایی

6 ماه

1/7/91

28/12/91

فضای فیزیکی- نیروی انسانی 

جمع

 

یکسال

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی  در سال 1391

عنوان برنامه :تشکیل گروه فوریتهای پزشکی  

هدف برنامه:گروه فوریتهای پزشکی در دانشکده تشکیل گردد.

شاخص برنامه: تشکیل گروه فوریتهای پزشکی   

 

جدول کانت برنامه‌

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

مدت زمان

زمان

منابع مورد نیاز

 

شروع

خاتمه

1

جذب نیروی انسانی مورد نیاز (حداقل 3 نفر)

معاونت پژوهشی

8 ماه

17/1/91

17/9/91

نیروی انسانی

2

امور اداری مربوط به تشکیل گروه

دانشکده پرستاری و مامایی

4 ماه

17/9/91

28/12/91

فضای فیزیکی

جمع

 

یکسال

 

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی  در سال 1391

عنوان برنامه :فعال نمودن Edo   دانشکده

هدف برنامه: Edo  در دانشکده فعال گردد.

شاخص برنامه: وجود کمیته های ارزیابی و توانمند سازی اساتید.    

 

جدول کانت برنامه‌

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

مدت زمان

زمان

منابع مورد نیاز

 

شروع

خاتمه

1

تشکیل کمیته ارزیابی درس و طرح درس

سرکار خانم عباس زاده

12 ماه

17/1/91

28/12/91

همکاری اساتید

2

تشکیل کمیته توانمندی سازی اساتید

سرکار خانم عباس زاده

12ماه

17/9/91

28/12/91

همکاری اساتید

جمع

 

یکسال

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی  در سال 1391

عنوان برنامه :ارتقاء کیفیت دانشکده 

هدف برنامه: کیفیت آموزشی دانشکده ارتقاء یابد.

شاخص برنامه: بهبود سرانه استاد به دانشجو –ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی –طراحی logbook، ارزیابی اساتید .   

جدول کانت برنامه‌

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

مدت زمان

زمان

منابع مورد نیاز

 

شروع

خاتمه

1

جذب نیروی انسانی

معاون آموزشی

8 ماه

17/1/91

17/9/91

کسب مجوز ها یلازم

2

طراحی logbook

گروههای آموزشی

6 ماه

17/1/91

17/7/91

-          

3

ارزیابی اساتید

EDC

6 ماه

17/1/91

17/7/91

برنامه کامپیوتری ارزیابی اساتید

جمع

8 ماه