سلام ، به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

7:30:24 AM 1396 / 09 / 23
 

 

طیبه صبوری کاشانی

 شرح وظایف  

 • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
 • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
 • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
 • برنامه ریزی وتمشیت امور مختلف کارگزینی
 • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
 • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
 • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
 • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
 • انجام کلیه مکاتبات اداری
 • مطالعه آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوطه
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت تلنی و حضوری جهت رفع ابهامات و مشکلات اداری
 • شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های فردی
 • تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 • به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور
 • ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
 • انجام امور مربوط به آموزش کارکنان در حوزه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی
 • بازبینی فرم های ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئول واحدها
 • انجام امور مربوط به اعطای طبقه تشویقی و ارتقای رتبه و اعلام به واحد صدور احکام
 
رویا نامور
 مجید کربلا ابوزید آبدی
 زهره قاسمی
نمونه وظایف و مسئولیتها:
 • انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات وسازمانهای مختلف
 • نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته می شوند.
 • کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول.
 • انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول.
 • اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی .
 • ترجمه و ارسال مدارک فارغ التحصیلان به موسسات خارجی با کمک قسمت روابط بین الملل دانشگاه
 • تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی
 • ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرردر آیین نامه کمتر باشد
 • امضای تأئید مدارک تحصیلی ، گواهی نامه موقت ، دانشنامه ها و ریز نمرات امتحانی فارغ التحصیلان.
 • نظارت بر  حسن اجرای امور مرربوط به صدور تائیدیه ها ، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی .
 • نظات بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان ، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی ، تهیه و  تنظیم گزارشهای تحصیلی و تهیه وتنظیم لیست نمرات و ریز نمرات و غیره .
 • نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آیین نامه ها ومقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده ها و موسسات تابعه .
 • انجام سایر امور مربوط.

 محمد حاجی حسنی

نمونه وظایف ومسئولیتها :

 • بررسی و تطبیق ماد اساسنامه و آیین نامه مصوب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با مفاد مندرج در دانشنامه وگواهی نامه ها .
 • مطالعه  و  ارائه روشهای جدید صدور دانشنامه به نحوی که موسسات آموزش عالی خود قادر به صدور دانشنامه ، گواهی نامه و تأییدیه های تحصیلی باشند .
 • فراهم آوردن امکانات مناسب جهت کارآموزی دانشجویان ایران در داخل و خارج از کشور و پیگیری نحوه کارآموزی آنها .
 • رسیدگی به امور مربوط به نحوه اشتغال دانشجویان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و انجام امور مربوط با توجه به قوانین وظیفه عمومی.
 • همکاری در امور مربوط به ایجاد زمینه های مساعد جهت تشویق دانشجویان به ادامه تحصیل در داخل وخارج از کشور
 • همکاری در تنظیم برنامه های مربوط به بازدید دانشجویان از پیشرفتا یداخل کشور و مسافرت دانشجویان به کشورهای خارجی با همکاری سازمانهای مربوط.
 • مکاتبه با دانشگاه ها و کالج های کشورهای خارجی و کسب اطلاع از وضعیت تحصیلی ، هزینه زندگی و کلیه امور مربوط به آنها و راهنمایی دانشجویان عازم به خارج از کشور در مورد ارزش تحصیلات دانشگاهها و کالج هایمختلف و سایر موارد مورد نیاز .
 • برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور و همچنین نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ اطلاعات مربوط به تغییرات و تحولات آموزش دانشگاهها و مدت تحصیل و سطح آموزشی هر یک از آنها.
 • تطبیق وضع شرای تحصیلی دانشگاهها و کالج های خارج از کشور با دانشجویان اعزامی به خارج از لحاظ رشته تحصیلی ، موارد تحصیلی ، ریز نمرات و سایر موارد آموزشی .
 • انجام مکاتبات لازم با اداره وظیفه عمومی در مورد اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل در ایران که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند و یا دانش آموزان دبیرستان ها که برای ادامه تحصیل عازم به تحصیل می باشند .
 • تشخیص و تعیین میزان ارز لازم برای دانشجویان مقیم خارج از کشور برابر مقررات از طریق بررسی مدارک تحصیلی ارسالی

 فاطمه منصف
 فاطمه آفتابی آرانی
 صدیقه نجات پور

نمونه وظایف ومسئولیتها :

 • شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدیدو تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه .
 • تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است .
 • طبقه بندی کتب و مجلات و کاتالوگ نویسی و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه .
 • انجام امور حرفه ای کتابداری در مورد کتب خاص که بر اساس زبان یا موضوع طبقه بندی شده است .
 • تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی و بسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها بر حسب احتیاجات خاص و کنتر نهایی کتابهای فهرست و طبقه بندی شده .
 • انتخاب کتب جدید که باد برا یکتابخانه تهیه شود و انجام فعالیتهای مربط به سفارش و دریافت کتاب .
 • پیشنهاد تأمین اعتبارات لازم جهت تکمیل و توسعه کتابهای موجود و ایجاد کتابخانه های جدید .
 • مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان و کتابخانه ها از نظر مواد خواندنی .
 • تنظیم برنامه فعالیتهایی که جهت آشنا کردنن مردم و تشویق ایشان به استفاده از کتابخانه ها لازم است .
 • تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از کتب اداره کتابخانه ها .
 • تهیه و تنظیم برنامه های کلاس کارآموزی کتابداری .
 • اخذ تماس با کتابخانه ها و مجامع علمی و فرهنگی سایر کشورها به منظور جمع آوری آثار مربوط به ایران و ایران شناسی.
 • ایجاد هماهنگی در روش کتابداری در سطح کشور و فعالیت جهت تکمیل یا تصحیح روشهای موجود .
 • شرکت در کنفرانسها و سمینارهای مربوط .
 • هدایت طرحهای پژوهشی مربوط به کتابداری و کتاب شناسی .
 • برقراری ارتباط با مجمع علمی داخلی و خارجی به منظور تبادل نظر و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی و شناسایی کتابخانه های معتبر دنیا و شناساندن کتابخانهاا به مارکز و محافل علمی ایران.
 • نظارت بر فعالیتهای کتابخانه های عمومی کشور و هماهنگ کردن این فعالیتها .
 • انجام سایر امور مربوطه.

حسن سلمانی قمصری

نمونه وظایف ومسئولیتها :

 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیتهای آموزشی سمعی و بصری .
 • انجام همکاری لازم جهت انتخاب مدرسین دوره های آموزش سمعی و بصری.
 • اظهار نظر درباره موادی که به عنوان ابزار کارمعلمین یا راهنمایان فرهنگی و متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد.
 • شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی ونمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفتهای وسایل سمعی وبصری و پدیده های تازه سمعیو بصری .
 • همکاری در تهیه و تنظیم برنامه ای آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها .
 • برقراری ارتباط با واحدهای مطالعاتی وو تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانه ا و موسسات دولتی به منظور آگاهی از نیازهای سمعی و بصری .
 • تشکیل دروه های آموزشی توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسئولان مربوط .
 • انجام سایر امور مربوط

 

 

 

شرح وظایف مسئول پراتیک:

1.هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه ها و اساتید استفاده کننده از پراتیک دانشکده و گرفتــن برنامه پراتیک از مربیان برای یک ترم با تاریخ و ساعت تشکیل کلاس و هماهنگی با آموزش دانشکده جهت کنترل و تداخل نداشتن با کلاسهای فوق برنامه پراتیک                                                                           

2.هماهنگی و نظارت و همکاری در برگزاری آزمون osceو چیدمان ایستگاهها

3.نظارت بر تشکیل کلاسهای پراتیک در زمان مقرر

4.اعلام برنامه کلاسهای پراتیک به دانشجویان از طریق برد آموزش مرکز

5.آشنایی باطرز کار مولاژها و بکاراندازی آنها برای هر کارگاه

6.حضور و غیاب دانشجویان و گزارش عدم حضور اساتید

7.نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و مانکن ها و وسایل مرکز

8.تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و پمفلت آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها

9.تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان

10.نظارت بر تمرین ازاد دانشجویان در واحد پراتیک

11.بررسی و ارائه پیشنهاد در جهت زیباسازی فضای پراتیک

12.نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزش و اقدام جهت رفع نیازها

13.آماده نمودن و چیدمان وسایل مورد نیاز کلاس ها

14.تامین وسایل سمعی بصری مورد نیاز هر کلاس

15.اعلام کمبودهای مرکز به ریاست دانشکده

16.همکاری در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و پیگیری بازپس گرفتن وسایل

17.ارائه گزارش کار ماهانه به ریاست دانشکده 

18. نظارت بر نگهداری و نظافت وسایل و مانکن های آموزشی

19. تهیه شناسنامه و برگه مشخصات برای هر یک از مانکن ها

20. ارائه پیشنهاد در مورد ارتقای وضعیت پراتیک و نحوه چینش آن

21. پیشنهاد تهیه وسایل جدید جهت آموزش بهتردانشجویان (ترمومترهای الکتریکی و تمپانیک- دستگاه فشارخون مچی و بازوئی دیجیتالی- پانسمانهای جدید زخم- پانسمانهای جدید کولوستومی- انژیوکتها و سرنگهای جدید وغیره

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر