اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:10:47 AM 1400 / 01 / 31
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

ندا جملی

کارشناسی ارشد

رسمی

2

امیر کرسی

کارشناسی

رسمی

3

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس ارشد

پیمانی

4

مهلا مدنی

کارشناس ارشد

رسمی

5

سعیده نصیری

کارشناس ارشد

قراردادی

6

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

7

اکرم کریمی راد

کارشناسی

قراردادی

8

حسن سلمانی

دیپلم

قراداد قانون کارگری

9

فاطمه عابدی خالدی

کارشناس ارشد

شرکتی

10

آزاده صفا

کارشناس ارشد

رسمی

11

سعیده رفیعی

کارشناس ارشد

رسمی

12

محمد حاجی حسنی

کارشناسی

پیمانی

13

مهدی حمیدی سده

دیپلم

قراردادی

14

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

15

زهره ابوالقاسمی

کارشناسی

شرکتی

16

اصغر فلاح

کارشناس ارشد

رسمی

17

محمدعلی چاکری بادی

سیکل

شرکتی

18

زهره قاسمی

کارشناسی

قراردادی

19

ماشاله سلمانی

دیپلم

شرکتی

20

حسین معتمدکیا

سیکل

قراداد قانون کارگری

21 مهدی خاندایی کارشناسی رسمی
       
 
 

آخرین بروز رسانی : 99/09/24