11:05:34 PM   1396 / 12 / 05       ورود

کنگره پرستاری جامع نگر   :::: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ::::  1-3 اسفندماه 1391

 
اخبار کنگره پرستاری

برنامه سخنرانی

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم در کنگره پرستاری جامع نگر

 

برنامه کنگره پرستاری جامع نگر

دانشگاه علوم پزشکی کاشان(1 تا 3 اسفند ماه 1391)

برنامه کنگره در روز اول 1/12/91

افتتاحیه(ساعت 8 تا 15/9)

9-8

ثبت نام در کنگره

9:10

تلاوت آیات قرآن مجید

9:15

سرود ملی

9:25 –9:15

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه( دکتر اعرابی)

وضعیت پرستاری جامع نگر در کشور

9:40 – 10:45

هیئت رئیسه: دکتر نگین مسعودی علوی، محمد رضا افاضل، ندا میرباقر، محمد آقاجانی، فرزانه صابری

1

10 –9:45

مفهوم پرستاری جامع نگر

دکتر محسن ادیب حاج باقری (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

2

10:15 - 10

تاثیر اجرای مهارت های مدیریت استرس بر برآیند مراقبت های پرستاری برای پرستاران و بیماران

همایون بنادرخشان (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

3

10:30 -10:15

جو اخلاقی  حاکم  بر بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس درک پرستاران از آن در سال  1391

الهام فضل جو، فریبا برهانی، سید حبیب الله حسینی، عباس عباس زاده (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

4

10:45 -10:30

   

11:15 –10:45

استراحت و پذیرایی و بازدید از پوستر ها

آموزش پرستاری جامع نگر

12 –11:15

هیئت رئیسه: اعظم باقری، خدیجه شریفی، صدیقه میرانزاده، علی حاج باقری، غلامعلی شجاع قره باغ

5

11:25 –11:15

تبیین مفهوم پرستاری جامع نگر از دیدگاه دانشجویان پرستاری: مطالعه کیفی

مریم سادات شهشهانی، مریم شیرازی، ندا میرباقر(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

6

11:35 –11:25

آموزش عملکرد مبتنی بر شواهد راهی به سوی پرستاری جامع نگر در آموزش علوم پزشکی بهشتی)

شهزاد پاشایی پور، دکنر طاهره اشک تراب، دکتر مریم رسولی، دکتر حمید علوی مجد (دانشگاه علوم پزشکی شهید

7

11:45 -11:35

بررسی موانع به کارگیری مراقبت کل نگر در آموزش پرستاری

مهدیه آرین، ربابه معماریان

8

12 –11:45

تأثیر آموزش به روش حل مساله بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

طیبه مرادی - محسن تقدسی

14-12

نماز و ناهار و بازدید از پوستر ها

پرستاری جامع نگر در بهداشت جامعه

15:45 - 14

هیئت رئیسه: دکتر محسن ادیب حاج باقری، دکتر فضل ا.. احمدی، دکتر مهوش صلصالی، دکتر افسانه کرامت

9

14:15 -14

بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری از مصرف سیگار در نوجوانان دختر

زهرا راهنورد، معصومه محمدی، میترا ذوالفقاری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

10

14:30-14:15

پرستاری جامع نگر در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان

طاهره خزاعی، محمودرضا توکلی، طیبه خزاعی، سمیرا قربانی (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

11

14:45-14:30

بررسی استفاده از مواد گیاهی و عرقیجات در بیماران مبتلا به دیابت

دکتر نگین مسعودی علوی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

12

15 -14:45

بررسی عوامل مرتبط با ماندگاری یا برگشت بیماران تحت متادون درمانی در مراجعان به مراکز ترک اعتیاد شهر کاشان

دکتر محسن ادیب حاج باقری، سعید رجب زاده، علی حقیقی آرانی، ابوالفضل شریف راد

 

15:15 - 15

استراحت، پذیرایی و بازدید از پوسترها

13

15:30 -15:15

تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف بر نگرش مادران نسبت به کودک آزاری در مراکز بهداشتی شهرکرد سال 1391

زینب همتی (دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)

14

15:45 –15:30

بررسی تاثیر آموزش و ارائه مراقبت پرستاری جامعه نگر در منزل بر میزان سطح آگاهی نسبت به بیماری و رفتارهای خود مراقبتی بیماران (زنان و مردان) مبتلا به دیابت نوع

هایده نکته دان (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

15

16-15:45

بررسی تاثیر مداخلات جامعه محور پرستار بهداشت جامعه بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دومدر بیماران زن روستاهای اطراف شهر مراغه

منیژه دهی، مریم شهشهانی، اکرم جهانبان، فتانه کریمی(دانشکده پرستاری و مامایی مراغه)

16

16:30 –16

پانل و بارش افکار

موضوع چالش های پرستاری جامع نگر در ایران

اعضای پانل: دکتر نگین مسعودی علوی، دکتر محسن ادیب حاج باقری، دکتر غلامعلی حمیدی، دکتر عیسی محمدی ، هایده هاشمی زاده، علیرضا یزدانی

               
 

 

 

برنامه کنگره پرستاری جامع نگر

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1 تا 3 اسفند ماه 1391

برنامه کنگره در روز دوم 2/12/91

8:30

تلاوت آیات قرآن مجید

8:30

سرود ملی

پرستاری جامع نگر در بیماریهای مزمن و سالمندی

30/8-10

هیئت رئیسه: دکتر عباس حیدری، فاطمه عباس زاده، دکتر عباس عباس زاده، معصومه حسینیان

1

8:45 –8:30

بررسی تاثیر برنامه توانمند ساری بر سطح توانمندی و خودکارآمدی خودمراقبتی بیماران تحت درمان با همودیالیز مرکز دیالیز گرگان

زهرا رویانی، مسعود رویانی، منصور عرب، ناصر بهنام پور (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

2

9 –8:45

کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمی قلبی

زهرا علی اکبرزاده آرانی، محسن تقدسی، حمیدرضا گیلاسی (دانشگاه علوم پزشکی قم)

3

9:15 - 9

چالش های ارتقای کیفیت همودیالیز بیماران بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه: اقدام پژوهی مشارکتی

مژگان قاسمی، حلیمه شهابی (دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

4

9:30-9:15

بررسی تاثیر ورزش های دامنه حرکتی بر کیفیت زندگی سالمندان تحت همودیالیز

راحله محسنی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

5

9:45-9:30

Exploration of factors influencing lifestyle in retirement nurses: a qualitative study

Dr Monir Nobahar (Semnan University of Medical Sciences)

6

10-9:45

مشارکت خانواده در مراقبت از سالمندان بستری: گامی در جهت مراقبت جامع نگر از سالمندان

خدیجه یزدی، دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر عیسی محمدی، دکتر لیلا قلی زاده (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

10:30 -10

پذیرایی و بازدید از پوسترها

پرستاری جامع نگر در سلامت روان

11:45 –10:30

دکتر زهرا اسکویی، خدیجه شریفی، زهرا سوکی، محبوبه کفایی

7

10:45-10:30

ماهیت و ساختار منابع رنج در جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق

فاطمه سادات ایزدی آونجی، احمد ایزدی، امیرحسین معصومی، علی حاجی باقری

8

11-10:45

طراحی کوریکولوم آموزش بازتوانی روانی مبتنی بر جامعه

دکتر منصوره مومن هروی، دکتر افشین احمدوند (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

9

11:15 –11

فرسودگی شغلی: ترجمان ادراک ارائه دهندگان خدمات سلامت از ناکام ماندن مراقبت جامع نگر

دکتر ماهرخ کشوری، دکتر عیسی محمدی، دکتر علی ضرغام، دکتر زیبا فرج زادگان (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

10

11:30 –11:15

بررسی اضطراب مرگ و سلامت روان و ارتباط آن با باورهای مذهبی در سالمندان غیر بستری شهر کاشان

محمد آقاجانی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

11

11:45-11:30

   
 

14 –11:45

نمار، ناهار و بازدید از پوستر ها

نقش مامایی جامع نگر

14 15:15

محبوبه تایبی، زهره سادات، ناهید سرافراز، افسانه کرامت، معصومه عابدزاده

12

14:15 - 14

اثر مصرف موضعی شیر مادر بر کلونیزاسیون میکروارگانیسم های بند ناف

فاطمه عباس زاده، محبوبه کفایی عطریان، ناهید سرافراز، زینب سادات حاجی زاده (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

13

14:30-14:15

بررسی تاثیر زنجبیل در تسکین تهوع و استفراغ حاملگی

فرزانه صابری، زهره سادات، معصومه عابدزاده، محبوبه تایبی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

14

14:45 –14:30

بررسی ارتباط مدت در آغوش گرفتن شیرخوار بر شاخص های رشد در مراجعین درمانگاه های ابوزید آباد سفیدشهر و گلابچی شهرستان کاشان در سال 1391

کفایی عطریان محبوبه،محبی دهنوی زهرا، افراز زهرا، اژدری غزال (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

15

15 –14:45

استراحت و پذیرایی

 

15:15 - 15

نقش خودکارآمدی در پیش بینی رفتار خودآزمایی پستان در زنان سنین 45-18 سال

معصومه گودرزی، محبوبه رمضان زاده (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

16

16 –15:15

بررسی مشکلات زنان باردار در حین بستری طولانی مدت در بیمارستان های دولتی شیراز

فاطمه رحمانیان (دانشگاه آزاد اسلامی لار)

17

16:15-16

راهکارهای ارتقا علمی پرستاری جامع نگر

اعضای پانل: دکتر افشین احمدوند ، دکتر محسن ادیب حاج باقر، دکتر سید باقر مداح، محمد آقاجانی ، دکتر فضل ا.. احمدی، دکتر عیسی محمدی، خدیجه شریفی، محسن تقدسی

کاشان گردی

             
 

 

 

 

برنامه کنگره پرستاری جامع نگر

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1 تا 3 اسفند ماه 1391

برنامه کنگره در روز سوم 3/12/91

8:30

تلاوت آیات قرآن مجید

8:30

سرود ملی

نقش پرستاری جامع نگر در مدیریت

9:30 8:30

ناهید سرافراز، دکتر محسن ادیب حاج باقری، دکتر سید باقر مداح، زهرا تقربی، دکتر فضل ا.. احمدی

1

8:45 –8:30

مروری بر استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار از نظر سازمان بهداشت جهانی

محمد طاهری نامقی (دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)

2

9-8:45

بررسی فعالیت های پرستاری در شیفت های کاری جهت ارتقای کارایی فعالیت های پرستاری در بخش های داخلی بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی رشت

صدیقه نجف زاده، طاهره زاهد صفت، مریم عدل شعار، حکیمه قبادی (دانشگاه علوم پزشکی رشت)

3

9:15 - 9

بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر اساس مدل آلن یلسی در بهبود عملکرد سازمانی پرسنل بیمارستان کاشانی شهرکرد

سارا شهبازی، محمد حیدری (دانشکده پرستاری بروجن)

4

9:30 –9:15

تبیین رفتارهای مدیریت زمان مدیران پرستاری از دیدگاه خودشان و پرستاران شاغل در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی استان تهران 1390

دکتر حسین ابراهیمی، راحله حسین زاده، دکتر منصوره زاغری (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

پرستاری جامع نگر در بخش های ویژه

10:309:30

دکتر اسماعیل فخاریان، منصور دیانتی، دکتر حیدر علی عابدی، فاطمه سادات ایزدی، اسماعیل عزیزی فینی

5

9:45-9:30

تسریع روند بهبودی بیماران ضربه مغزی بخش مراقبت های ویژه با اجرای مراقبت خانواده محور: شاهدی بر کارآمدی مراقبت جامع نگر

طوبا حسینی (دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)

6

10 –9:45

رفتار مراقبت حمایتی اعضای خانواده در طول فرآیند مراقبت از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی

سیما بابایی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

7

10:15 –10

ابعاد روحی –روانی مشارکت پرستاران در فرآیند تدارک اعضای پیوندی: یک مطالعه کیفی

طاهره کنعانی، شایسته صالحی، حیدرعلی عابدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

8

10:30-10:15

   

11- 10:30

پذیرایی و بازدید از پوسترها

مراقبت جامع نگر در اتاق عمل و بیمارستان

11-12

دکتر فضل الله غفرانی پور، دکتر حیدر علی عابدی، محمد افشار، ندا میرباقر، صدیقه میرانزاده

9

11:10 –11

بررسی تاثیر طب فشاری بر کاهش اضطراب دانشجویان جدیدالورود به اتاق عمل

ندا میرباقر، شکوه مصاحبی، مهدی خالقی، (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

10

11:20 –11:10

بررسی میزان تاثیر طب فشاری بر نقطه P6بر کاهش استفراغ بیماران تحت اعمال جراحی چشم

زهرا علیزاده، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، معصومه ایمانی پور، سید مصطفی حسینی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

11

11:30 –11:20

انتظارات بیماران و ارتباط آن با میزان رضایتمندی از مراقبت های پرستاری

معصومه سادات موسوی، اسماعیل عزیزی فینی، عاطفه مزروعی سبدانی، دکتر محسن ادیب حاج باقری (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

12

11:40-11:30

درک اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی از مفهوم حمایت: مطالعه ای کیفی

تابنده صادقی، دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر عباس عباس زاده (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

13

11:50 –11:40

بررسی تاثیر آموش مبتنی بر عملکرد بر رضایت بیماران از دانشجویان پرستاری

فرزانه مقامی نژاد ، محسن تقدسی، طیبه مرادی (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

14

12 –11:50

بررسی رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 89

معصومه حسینیان، سوفیا اصالت منش (دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

12:25-12

اختتامیه

14-12:25

نماز و ناهار

             
 

 

 

ساعت : 8:31 -  روز  : دو شنبه  - 23 /  11 / 1391 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :2081

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: